Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról

Hatályos: 2022. 10. 25

Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról

2022.10.25.

Győrasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el.

1. § Győrasszonyfa Község Önkormányzata természetbeni juttatásként szociális célú tűzifát (továbbiakban: tűzifa) biztosít jogosult háztartásonként, legfeljebb 5 m3 mennyiségben.

2. § A rendelet hatálya kiterjed Győrasszonyfa község területén lakcímmel rendelkező személyekre.

3. § Tűzifára az a személy jogosult, aki, vagy akinek a háztartásában olyan személy él, aki e rendelet hatálybalépése napján:

a) időskorúak járadékában vagy

b) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül vagy

c) aktív korúak ellátásában részesül vagy

d) települési támogatásban részesül, különösen, ha lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásban részesül vagy

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket/gyermekeket nevelő család vagy

f) nyugdíjas vagy

g) munkanélküli vagy

h) kiskorú gyermeket nevelő család, vagy

i) létfenntartási krízishelyzetben van.

4. § A jogosultság megállapításánál előnyben kell részesíteni azt 1. melléklet alapján kérelmet benyújtó háztartást, ahol egyáltalán nincs tüzelő, vagy az otthonában lévő tűzifa mennyisége 0,5 m3-nél kevesebb.

5. § A tűzifára jogosultság megállapításáról, az odaítélt tűzifa mennyiségéről átruházott hatáskörben eljárva a polgármester egyedi határozattal dönt.

6. § A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmet a rendelet 1. melléklet szerinti nyomtatványon lehet benyújtani 2023. január 10-ig a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatalnál. A kérelmek elbírálása a benyújtás sorrendjében folyamatosan, a rendelkezésre álló famennyiség erejéig, legkésőbb 2023. január 30-ig megtörténik.

7. § A benyújtott kérelmeket az önkormányzat képviseletében a Polgármester határozatban elbírálja, és a jogosultaknak legkésőbb 2023. február 15-ig kiszállíttatja a tűzifát. A jogosult aláírásával igazolja a számára határozatban kiutalt tűzifa átvételét.

8. § Az önkormányzat a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

9. § Ez a rendelet 2022. október 25-én lép hatályba.