Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

a köztemető használatának rendjéről és a temetkezési tevékenységről

Hatályos: 2022. 11. 09

Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

a köztemető használatának rendjéről és a temetkezési tevékenységről

2022.11.09.

Győrasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján a köztemetőről és a temetkezés rendjéről a következő rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Győrasszonyfa Község területén lévő köztemetőre, valamint temetőre és annak fenntartásával és a temetésekkel kapcsolatos tevékenységet végző összes jogi és magánszemélyre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) temető: a település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerint zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak, vagy használtak;

b) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzat tulajdonában lévő temető is, amelyben az önkormányzat - a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján - a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti;

3. § (1) A településen működő temető egyházi temető. (9094 Győrasszonyfa, belterület 8 hrsz.)

(2) A temető tulajdonosa a Római Katolikus Egyház, a temető fenntartója és üzemeltetője Győrasszonyfa Község Önkormányzata (9093 Győrasszonyfa, Hunyadi tér 18.)

4. § (1) Győrasszonyfa Község közigazgatási területén temető és köztemető létesítése, bővítése, lezárása és megszüntetése az önkormányzat feladata.

(2) A jelenleg működő temető és létesítményei fenntartásáról, valamint az ott folyó temetkezési és e rendelet szerinti egyéb tevékenységek végzéséről az önkormányzat gondoskodik.

Temetési helyek és szabályok

5. § (1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni temetőben vagy temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen szabad.

(2) A temetőben már korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról az üzemeltető gondoskodik. Az urna kiadást az kérheti, aki a hamvasztásról gondoskodott, vagy az elhalt közeli hozzátartozója.

6. § (1) A temető fenntartója gondoskodik a köztemető területének felosztásáról, annak építészeti és kertépítészeti kialakításáról.

(2) A temetőt táblákra, a táblákat sorokra, a sorokat pedig számozott sírhelyekre kell felosztani. A táblák határait a kijelölt útvonalak jelzik. A temető fenntartója határozza meg, hogy az egyes sírhelytáblák, sírsorok milyen temetési célra vannak fenntartva.

(3) A sírhelytáblákat, sorokat és a temetési helyeket a nyilvántartással való azonosíthatóság érdekében folytatólagos sorrendben sorszámozni kell. A számozást lehetőség szerint a helyszínen is fel kell tüntetni. Az elhaltakat a halálozás bejelentésének időpontja szerinti sorrendben a következő sírhelyre kell temetni. Ez alól kivétel a rátemetés és az újratemetés.

(4) A sírhelytáblák között gépjárművel is járható utat kell létesíteni.

(5) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba a koporsós temetés csak sírboltba, vagy sírhelyre rátemetéssel engedélyezhető.

(6) Sírboltok, egyes, kettes és urna sírhelyek részére az egységes gondozás biztosítása érdekében külön sírhelytáblát, vagy sorokat kell kijelölni.

A temetési helyek méretei, sírjelek

7. § (1) A sírhelyek méretét a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999 (X.1.) Korm. rendelet 11. §-ban foglaltak alapján kell meghatározni.

(2) A temetési helyen elhelyezhető sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága 150 cm. E magassági méreten belül – a törvény, kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve – sírjel azt üzemeltető részére történő előzetes bejelentés után, külön engedély nélkül létesíthető.

(3) A (2) bekezdésben megadott méretnél magasabb sírjel tervezett létesítését az üzemeltető útján az építési hatóság részére be kell jelenteni. Az építési hatóság a tervezett sírjel magasságát korlátozhatja, illetve megtilthatja, ha az a temetési helyen túlterjeszkedik, közízlést sért, vagy a felirata nem oda illő tartalmú.

A temetkezési hely feletti rendelkezési jog

8. § (1) A temetkezési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, egyszeri, a rendelet 1. számú mellékletekében feltüntetett összeget kell megfizetni.

(2) Az urnafal használatának díját az 1. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A sírbolt (és síremlék) fenntartásáról, annak létesítője (örököse) köteles gondoskodni. Ha a sírbolt összeomlásáról lehet tartani, az üzemeltető jelzi azt az önkormányzat felé, amely képviseletében felszólítja a fenntartásra kötelezett személyek bármelyikét, hogy gondoskodjanak a helyreállításról. A felhívás - a temetési hely megjelölésével - a temető hirdetőtábláján és parcella sarkán 90 napra kifüggesztésre kerül, valamint a tulajdonost vagy örökösét lakcímén is megkísérli értesíteni.

(2) Ha a felhívás eredménytelen marad, és az életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult (tulajdonos, örökös) költségére az önkormányzat (mint a köztemető tulajdonosa) szünteti meg.

(3) A sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa (birtokosa) a temetkezési jogosultságról a sírbolt-könyvben vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltban az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők el.

10. § (1) Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete díszsírhelyet adományozhat azon elhunyt személynek, aki a településen hosszú időn át a közösség életéért, fejlődéséért kiemelkedő tevékenységet végzett, vagy akit a képviselő-testület kiemelkedő érdemei elismeréseként arra érdemesnek tart.

(2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.

(3) A díszsírhelyek méretei:

a) egyes sírhely: 2,50 m hosszú 1,00 m széles

b) kettes sírhely: 2,50 m hosszú 2,00 m széles

c) a sírhelyek közötti távolság max 100 cm.

(4) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában az Önkormányzat saját költségen köteles gondoskodni.

(5) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját írásban kell értesíteni.

Temetkezési szolgáltatások

11. § (1) Temetkezési szolgáltatási tevékenység: a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 25. § (1) bekezdése szerinti tevékenység.

(2) A köztemetőben az üzemeltető köteles gondoskodni az elhunyt hűtéséről.

(3) A temető tulajdonosa biztosítja az üzemeltetéshez szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételeket:

a) a kegyeleti igényeknek, jogszabályi és műszaki előírásoknak megfelelő létesítmények és berendezések megépítése, felújítás, beszerzése, ezek részeként:

aa) ravatalozás és gyászszertartás lebonyolítására alkalmas helyiségek,

ab) halottak tárolására, hűtésére alkalmas hűtőberendezés,

ac) ravatalozók és más helyiségek berendezéseinek, felszereléseinek, készleteinek biztosítása

b) a temetőben elektromos áram, vízellátás, csapadékvíz elvezetés és a közlekedési feltételek megteremtése,

c) a temető, temetőparcellák, ravatalozó megközelítéséhez utak, járdák építése, felújítása, a temető bekerítése, a kerítések felújítása, kapukkal való ellátása.

(4) A temető üzemeltetője:

a) betartja és betartatja a temető rendjét,

b) vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyvet és a sírboltkönyvet,

c) biztosítja a ravatalozók, technikai berendezések karbantartását, előírt módon és gyakorisággal történő fertőtlenítését, festését,

d) biztosítja a temető és azok létesítményeinek tisztán- és jó karbantartását, amely magába foglalja: a meglévő utak, járdák karbantartását, seprését, síkosság mentesítését, hó eltakarítását, kapuk és kerítések, vízvezeték és elektromos hálózat karbantartását, javítását, a temető területének gyommentes tartását, a növényzet ápolását, kór-és károkozók elleni permetezését, a fű nyírását, a keletkezett hulladék összegyűjtését, elszállítást, a halottasház és a hozzá tartozó helyiségek üzemképességét, viseli az ezekkel kapcsolatos díjakat és költségeket,

e) a polgármesterrel vagy az általa kijelölt személlyel történt egyeztetés alapján végzi a temető területének évente legalább háromszori kaszálását, cserjék, örökzöldek folyamatos gondozását, fák, elszáradt ágainak rendszeres eltávolítást,

f) a temető területén levő locsoló minőségi vizet folyamatosan biztosítja,

g) összehangolja a temetői létesítményeket, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti s temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását.

12. § (1) A temetési helyek használatáért az 1. számú mellékletben meghatározott megváltási díjat kell fizetni.

(2) A megváltási díjakat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően egy összegben kell megfizetni.

(3) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temettető vagy az általa megbízott, újraváltáskor a sír felett rendelkező hozzátartozó köteles megfizetni.

(4) A sírhelyek és sírboltok előzetes megváltása esetén az igénylő az igényléskor köteles megfizetni a megváltási díjat, majd a leendő sírok, sírboltok helyét egyértelmű megjelöléssel ellátni és annak területét gondozni.

13. § (1) A temetkezési hely birtokosa által végezhető munkák:

a) egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,

b) cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése,

c) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a három méteres magasságot és beletartoznak az üzemeltető által engedélyezett faj és fajtacsoportba. Az engedélyezett fajták jegyzékét hirdetőtáblán ki kell függeszteni.

(2) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni.

14. § (1) A köztemető területén vállalkozásszerűen munkát végző nem temetési szolgáltatók (sírkövesek, sírgondozók, fotósok-videósok) stb., a temető hivatalos nyitvatartási ideje alatt a jogszabályi feltételek betartása mellett végezhetnek munkát, vasárnap és ünnepnap kivételével.

(2) A vállalkozásszerűen dolgozó sírkövesek az üzemeltetőnél történő előzetes bejelentést követően végezhetnek munkálatokat a temető területén. Be kell jelenteni továbbá, ezen munkálatok elvégzésének időpontját és várható időtartamát.

A temető területének gépjárművel történő igénybevétele

15. § (1) A temető területére a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - gépjárművel behajtani és ott közlekedni tilos.

(2) Behajthat a temető területére a mozgáskorlátozott, idős, személyeket szállító gépjármű, valamint az üzemeltető részére előzetesen bejelentett temetkezési szolgáltatást és az egyéb vállalkozási tevékenységet végző személy vagy szervezet.

(3) A kerékpárral történő behajtás a látogatók nyugalmának zavarása nélkül engedélyezett.

(4) A temetőbe való behajtás díjtalan.

Nyilvántartások vezetése

16. § (1) Halottat csak halott vizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni vagy elhamvasztani. A halott vizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik.

(2) A temetőtérképet a temető-nyilvántartó könyvvel és a sírboltkönyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A temető üzemeltetője az új sírmezők (sírnegyedek, sírparcellák) megnyitása előtt köteles gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről és annak a jegyző által történő jóváhagyásáról A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek a tűztől védve, páncélszekrényben kell megőriznie, azt követően pedig átadnia a Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltárnak.

(3) A nyilvántartó könyvbe minden temetést /urnaelhelyezést/ időrend szerint a következő adatokkal kell bejegyezni: folyószám, a temetés (urnaelhelyezés) napja, az elhalt családi neve és utóneve, születési családi és utóneve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének a címe, az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme, és a síremlékre vonatkozó bejegyzések.

(4) A nyilvántartókönyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza.

(5) A nyilvántartási adatokról tájékoztatást - a halott nevének, a temetés időpontjának és a temetkezés helyének kivételével - csak bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet.

Temetési szabályok

17. § (1) A temetés hamvasztással, vagy elhamvasztás nélkül történik, egyházi vagy világi szertartás keretében.

(2) Az egyes sírhelyekbe általában egy, a kettős sírhelyekbe két felnőtt koporsó helyezhető el. Gyermeksírba 10 éven aluli gyermek temethető, ha a koporsó mérete a 120 cm-t nem haladja meg.

(3) A temetés módjára és helyére, az elhunytnak életében tett, ennek hiányában a temetésről gondoskodó személy rendelkezése az irányadó.

A temető rendje

18. § (1) A temető nyitvatartása: egész éven át 0-24 óráig.

(2) A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.

(3) A nyitvatartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.

(4) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

(5) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat, és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.

(6) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható, azt a kihelyezett szeméttárolókba kell tenni. A temetőben keletkezett hulladék rendszeres elszállításáról az üzemeltető gondoskodik.

(7) A sírok kerítéssel nem határolhatók körül.

(8) A temetőben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad. Ügyelni kell arra, hogy gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.

(9) A temető területére kutyát bevinni - vakvezető kutya kivételével - tilos.

19. § (1) Építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési és bontási munkák elvégzéséhez az üzemeltető felé előzetesen bejelentés szükséges.

(2) Új síremlék állítás esetén a régi síremlék elszállításáról/elszállíttatásáról a sírhely birtokosa köteles gondoskodni.

(3) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát - vagyonvédelmi okokból - csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.

20. § A panaszügyintézés az üzemeltető feladata.

Hatályba léptető rendelkezések

21. § Ez a rendelet 2022. november 9-én lép hatályba.

1. melléklet

Temetkezési helyekért fizetendő megváltási díjak:
Temetkezési helyek fajtái és díjai:

1. Temetési díj: 5.000 Ft

2. Dupla sírhelyes temetési díj: 10.000 Ft

3. Urnafal: 5.000 Ft