Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.04.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31 22:00- 2022. 06. 01

Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.04.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.05.31.

Győrasszonyfa Község Önkormányzata képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

a) 49 478 354 Ft Költségvetési bevétellel

b) 376 220 794 Ft Költségvetési kiadással

c) 326 742 440 Ft Költségvetési egyenleggel (hiánnyal)

d) 329 787 915 Ft Finanszírozási bevétellel

e) 3 045 475 Finanszírozási kiadással

f) 326 742 440 Ft Finanszírozási egyenleggel (többlettel) állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi előirányzati főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

a) 379 266 269 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel,

b) 379 266 269 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, továbbá kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3. melléklet részletezi.

(5) Az állami támogatásokat jogcímenként a képviselő-testület a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti összesítő táblázatban az 6. sz. melléklet szerint fogadja el”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0,- Ft állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 22 órakor lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet