Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 18.) önkormányzati rendelete

a közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2022. 07. 19

Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 18.) önkormányzati rendelete

a közművelődési feladatok ellátásáról

2022.07.19.

Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény (továbbiakban Kultv.) 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az Önkormányzat közművelődési feladatairól az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya kiterjed Győrasszonyfa Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén a közösségi színtérre, működtetőire és alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

2. § Az Önkormányzat helyi közművelődési alapszolgáltatásként biztosítja a következőket:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítását:

aa) a rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének helyszínét a Közművelődési színtérben,

ab) a közösségi színtér használatát,

ac) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőséget teremt a községi rendezvényeken, valamint a partnertelepülések programjain,

b) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítását.

3. § Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait a 9094 Győrasszonyfa, Hunyadi tér 18. alatti „Közösségi közművelődési színtér” működtetésével látja el.

4. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatait és a „Közösségi közművelődési színtér” működését költségvetéséből finanszírozza, amelynek forrása a központi költségvetésből származó közművelődési támogatás, az önkormányzat saját bevételei és pályázati források, a költségvetésen kívüli egyéb források.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési rendeletében rögzített feladatai, vagy egyéb feladatok ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytatókat.

5. § Ez a rendelet 2022. július 19-én lép hatályba.

6. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 9/2002. (X.7.) ÖK számú rendelet.