Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Győrasszonyfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 01

Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Győrasszonyfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2023.03.01.

Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságára (Győrasszonyfa Község Önkormányzatára) terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:

a) 245 664 703 Ft Költségvetési bevétellel

b) 247 589 360 Ft Költségvetési kiadással

c) 1 924 657 Ft Költségvetési egyenleggel (hiánnyal)

ca) 6 088 063 Ft Működési hiánnyal

cb) 4 163 406 Ft Felhalmozási többlettel

d) 5 155 217 Ft Finanszírozási bevétellel

e) 3 230 560 Finanszírozási kiadással

f) 1 924 657 Ft Finanszírozási egyenleggel (többlettel)

fa) 3 724 657 Ft Működési többlettel

fb) 1 800 000 Ft Felhalmozási hiánnyal.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi előirányzati főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

a) 250 819 920 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel

b) 250 819 920 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással

c) 0 Ft Tárgyévi egyenleggel.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, valamint kötelező és önként vállalt feladatok bevétel és kiadás szerinti bontását, továbbá az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak 2023. január 1. napján érvényes létszámkeretét a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(5) A saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Saját bevétel alakulását a 4. melléklet részletezi.

(7) A beruházások az 5. melléklet, a felújítások a 6. melléklet szerint kerülnek meghatározásra.

(8) Az önkormányzat tartozásállományának alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre nem állapít meg olyan fejlesztési célt, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) A Képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát a 7. melléklet szerint 500 000 forint összegben állapítja meg.

5. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

6. § (1) Az év közben keletkező működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület, az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és felhalmozási célú többletbevételek működési kiadásokra történő átcsoportosítását rendelheti el.

(2) Az évközi likviditási hiány finanszírozására a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával a számlavezető banknál rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret vehető igénybe. A felvett hitelt 2023. december 31. napjáig teljes összegben vissza kell fizetni.

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) Működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester gondoskodik kiegészítő támogatás igényléséről.

7. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

8. § A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási előirányzatokon felül nettó 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester önállóan vállalhat kötelezettséget.

9. § (1) Beszerzést, felújítást, fejlesztést - az előirányzat megléte ellenére is - csak akkor szabad megkezdeni, illetve arra kötelezettséget vállalni, ha az előirányzatra a finanszírozás biztosított.

(2) A béralapból feladatelmaradás miatt képződő megtakarítások nem használhatók fel. Az átmeneti bérmegtakarítás felhasználása csak október 31. napját követően lehetséges.

(3) Új státuszt csak a képviselő-testület létesíthet a pénzügyi fedezet egyidejű biztosításával.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat részére az eredeti rendszeres személyi juttatások legfeljebb 10 %-ának megfelelő mértékig engedélyezi jutalom és céljuttatás kifizetését.

10. § Az önkormányzat likviditási tervét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből az abban meghatározott szervezeteket támogatja.

(2) A támogatásban részesülő szervezetekkel támogatási megállapodást kell kötni, amely tartalmazza a finanszírozás és elszámolás szabályait. Finanszírozás csak a megállapodásban foglaltak alapján lehetséges.

(3) Nem részesíthető támogatásban olyan szervezet, amely 30 napot meghaladóan lejárt köztartozással rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által támogatásban részesített szervnek, szervezetnek a kapott támogatással kapcsolatban elszámolási kötelezettsége van, melyet legkésőbb a támogatási szerződésben meghatározott időpontig az önkormányzat részére köteles eljuttatni. Ha a támogatásban részesített szervezet a korábbi támogatás felhasználásáról a megállapodásban meghatározott határidőig nem számol el, az elszámolás benyújtásáig további támogatásban nem részesíthető.

12. § A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente legalább egyszer, a zárszámadást megelőzően kell elvégezni.

13. § (1) A beszerzésekre vonatkozó további, részletes szabályokat a beszerzési szabályzat határozza meg.

(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzések esetén a képviselő-testület által jóváhagyott „Eseti Közbeszerzési Szabályzat” szerint kell eljárni.

14. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.