Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.04.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31 22:00
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.04.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Jelen költségvetési rendelet módosítására a költségvetési rendelet megalkotása óta felmerült gazdasági változások miatt van szükség.
Társadalmi hatás: A költségvetési rendelet és módosítása alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
Gazdasági hatás: A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.
Költségvetési hatás: A költségvetési rendelet módosításának költségvetési szempontból önmagát végrehajtó (self-executive) hatása van.
Környezeti és egészségi következmények: Nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a jogszabályi kivételeket figyelembe véve - a képviselő-testület dönt.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.