Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.10.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.10.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

2023.01.01.

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Általános rendelkezések

1. § Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az illetékességi területén e rendeletével

a) építményadót,

b) telekadót,

c) iparűzési adót vezet be.

II. Építményadó

2. § Az adó alapja az építmény m2–ben számított hasznos alapterülete.

3. § (1)1 Az adó éves mértéke a kizárólag lakás céljára szolgáló építmény esetében, amennyiben az építményt a tulajdonosa vagy annak a közeli hozzátartozója életvitelszerűen használja: 50 Ft/m2.

(2)2 Az (1) bekezdéstől eltérően a vállalkozás céljára használt üzlet, műhely, raktár esetén: 500 Ft/m2, illetve a kizárólag lakás céljára szolgáló építmény esetében, amennyiben az építményt nem a tulajdonosa vagy annak a közeli hozzátartozója életvitelszerűen használja 300 Ft/m2.

(3) Az azonos telken fekvő adóköteles építmények alapterülete után az adót külön-külön kell megállapítani.

4. § Adómentes a törvényben meghatározott kivételeken felül a lakóépületben lévő társasház és tulajdonközösség esetén a tulajdonostársak közös tulajdonában álló, közös használatú helyiségek közül a fedett és oldalt zárt erkély, lodzsa, fedett terasz és tornác, tetőtér, belső lépcső, közlekedő, tüzelőtér, tüzelő- és salaktároló, szárító, padlás, szerszámkamra, szín, pince, gyermekmegőrző, valamint házi mosoda, ha ezeket nem vállalkozási célra hasznosítják.

5. § (1)3

(2) Mentes az adó alól az a 70. évét betöltött gépjárműtároló tulajdonos, akinek – a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának jövedelmét is figyelembe véve – az egy főre jutó jövedelme nem éri el a tárgyév január 1-jén érvényes legalacsonyabb öregségi nyugdíj összegének kétszeresét, feltéve, hogy a rendeltetésszerűen használt gépjárműtároló és az életvitelszerűen lakott ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban azonos helyrajzi számon szerepel, vagy azonos társasházon belül van.

(3)4

III. Telekadó

6. § (1) Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

(2) Az adó éves mértéke: 50 Ft/m2.

(3)5

7. § (1) Mentes az adófizetési kötelezettség alól a telek vásárlásától számított 3. év végéig az a magánszemély, aki írásbeli nyilatkozatában vállalja, hogy a telekre lakóházat épít és a mentesség lejárata előtt használatbavételi engedéllyel rendelkezik. Amennyiben kötelezettségének nem tesz eleget, az adót visszamenőleges hatállyal meg kell fizetni.

(2) Mentes az adófizetési kötelezettség alól az a magánszemély, aki az adott ingatlan után építményadó fizetésére is kötelezett, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke.

(3)6

IV. Iparűzési adó

8. § Helyi iparűzési adó évi mértéke az adóalap 1,85 %-a.

9. §7

V. Eljárási szabályok

10. §8 E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos, a helyi adókról, valamint az adózás rendjéről és az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

VI. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2016. március 15-én lép hatályba, kivéve a 6. § (2) bekezdést.

(2) Jelen rendelet 6. § (2) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) Hatályát veszti Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 17/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete, a helyi adókról szóló 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete, valamint helyi adókról szóló 16/2009. (XII.10.) önkormányzati rendelete.

(4) Jelen rendelet 6. § (3) bekezdése 2017. január 1-jén hatályát veszti.

VII. Értelmező rendelkezések9

12. § E rendelet alkalmazásában:

1. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;

2. a lakás céljára szolgáló építmény életvitelszerű használata: a természetes személy adózó az adóhatóság felé bejelentett lakóingatlanát használja otthonául, ebből az ingatlanból szervezi az életét, rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, ide ér haza, ezen lakóingatlan vonatkozásában egész éven át közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, ezen lakóingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti címe szerepel elsődleges elérési címeként a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál, a magánszemély adózó nem rendelkezik más olyan lakóingatlannal, melyet életvitelszerűen használ.

3. háztartás: az egy lakásban együtt lakó személyek közössége.

1

A 3. § (1) bekezdése az Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése az Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § (1) bekezdését az Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. § (3) bekezdését az Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 6. § (3) bekezdését az Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 7. § (3) bekezdését az Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 9. §-t az Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 10. § az Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A „VII. Értelmező rendelkezések” alcímet (12. §-t) az Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.