Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék szabadtéri égetésének szabályairól

Hatályos: 2022. 09. 21

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék szabadtéri égetésének szabályairól

2022.09.21.

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az ingatlanon keletkezett avart, lehullott leveleket, kerti hulladékot (főnyírásból származó nyesedéket, faágat és gallyat) az alábbiak szerint semmisíthető meg

a) elsősorban komposztálás útján,

b) a közszolgáltató által forgalmazott zsákokban a hulladékgyűjtő edény mellé az edény ürítés napján történő kihelyezéssel,

c) az 1. § (3) bekezdésében meghatározott időszakban égetéssel e szakasz (2)–(5) bekezdésben foglalt feltételek betartásával.

(2) Égetni csak a teljesen száraz levelet, avart és kerti hulladékot lehet.

(3) Az égetés február 1-jétől április 30-ig, valamint október 1-től november 30-ig terjedő időszakban, 9-18 óra között végezhető.

(4) Az égetés szélcsendes időben történhet. A tűz begyújtásához egyéb légszennyezést okozó anyag nem használható.

(5) Tilos a tüzet őrizetlenül hagyni, tűzveszély esetén pedig azonnal el kell oltani. Az égetés helyszínén olyan eszközöket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve eloltható.

2. §1

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.