Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete

Újrónafő Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 01 07:48

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete

Újrónafő Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

2024.02.01.

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A költségvetés címrendje

1. § A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés címrendjét a 7. melléklet szerint határozza meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Újrónafő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének

a) költségvetési és finanszírozási bevételi főösszege: 139.029.333 Ft,

b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege: 139.029.333 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési működési bevételek: 68.162.472 Ft

b) költségvetési működési kiadások: 92.748.665 Ft

c) költségvetési működési hiány: 24.586.193 Ft

d) költségvetési felhalmozási bevételek: 0 Ft

e) költségvetési felhalmozási kiadások: 45.195.850 Ft

f) költségvetési felhalmozási hiány 45.195.850 Ft

g) költségvetési hiány összesen: 69.782.043 Ft

h) finanszírozási bevételek: 70.866.861 Ft

i) finanszírozási kiadások: 1.084.818 Ft

j) finanszírozási többlet: 69.782.043 Ft, összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés g) pontjában meghatározott költségvetési hiány finanszírozása a 2023. évi maradványból történik.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét bevételeit és kiadásait közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(5) A költségvetési szervek létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Működési és felhalmozási támogatásértékű, valamint államháztartáson kívülre történő pénzeszközátadást a 2024. évre a 4. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait, valamint a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza.

(9) A többéves kihatással járó döntéseket beruházási célonként számszerűsítve, évenkénti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(10) A közvetett nyújtott támogatások összegét a 8. melléklet tartalmazza.

(11) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási kiadások

3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási előirányzatait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

Tartalék képzése

4. § A képviselő-testület 2024. évi általános tartalékát 4.000.000 Ft-ban állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 250.000.,- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

A gazdálkodás szabályai

7. § Az önkormányzat pénztárából a készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni

a) a fizetési számlára befizetett készpénzt,

b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,

c) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,

d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,

g) megbízási díjak,

h) vásárlási és üzemanyag előleg.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzést külső szakértő megbízásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

A Stabilitási törvénnyel való összhang megteremtése

9. § A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (7) bekezdésével összefüggésben kijelenti, hogy 2024. évre nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet (12. melléklet).

Záró és átmeneti rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2024. február 1-jén 7 óra 48 perckor lép hatályba.