Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 01- 2020. 09. 30

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátásokról szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:


  1. § Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 12. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„12. §

Települési támogatás természetbeni ellátásként szociális célú tűzifa is adható az alábbi feltételekkel:

  1. A szociálisan rászorulók háztartásában téli fűtési problémáik enyhítésére természetbeni tűzifa támogatás nyújtható annak a vegyes tüzelési rendszert alkalmazó acsalagi lakosnak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270%- át, egyedülálló esetében 420%- át.
  2. Háztartásonként, fűtési szezononként egy kérelem adható be. Az igényelhető legnagyobb mennyiség 5 m3.
  3. A rászorultság megállapítása során előnyt élvez az:

- aki az Sztv. szerint aktív korúak ellátására,

- aki időskorúak járadékára,

- aki települési támogatásra (a támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult, vagy

- a család, amelyben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.

  1. A kedvezményes tűzifa támogatás iránti kérelmet a települési támogatás céljára rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.
  2. A határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a tűzifa támogatás rászorulókhoz való eljuttatásáról az önkormányzat gondoskodik.
  3. Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
  4. A támogatásként kapott tűzifát tilos tovább értékesíteni.”

2. § Ez a rendelet 2020. október 1. napján lép hatályba.