Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 16- 2020. 03. 15

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

  1. §

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 3/2020. (II.12.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a 3. §-ban meghatározott közművelődési alapszolgáltatások ellátása érdekében közösségi színtérként az alábbi ingatlanokat biztosítja:

a) Kultúrház (9168 Acsalag, Fő u. 47.)

b) Könyvtár (9168 Acsalag, Fő u. 75.)

c) Közösségi Ház (9168 Acsalag, Fő u. 21.)

d) Civilek Háza (9168 Acsalag, Fő u. 1.)

e) egyéb önkormányzati tulajdonú, kulturális rendezvény tartására alkalmas nyílt terület.”

2. §

Ez a rendelet 2020. március 16. napján lép hatályba.

Acsalag, 2020. február 27.


Szilágyi Andrásné                                                                            Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                                     jegyző


: