Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete

"Acsalag Község Érdemes Diákja" díj adományozásának szabályairól

Hatályos: 2022. 07. 14

Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete

"Acsalag Község Érdemes Diákja" díj adományozásának szabályairól

2022.07.14.

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kiváló tanulmányi eredményt elérő, a község hírnevét öregbítő közép- vagy felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók elismerésére „Acsalag Község Érdemes Diákja” elnevezéssel díjat alapít (a továbbiakban: díj)

2. § A díj annak a tanulónak adható, aki:

a) országos tanulmányi vagy országos szakmai tanulmányi versenyen 1-10 helyezést ért el vagy

b) jó vagy példamutató magatartású és szorgalmú vagy

c) tanulmányi vagy művészi többletteljesítményével Acsalag község kulturális közéletében szerepet játszott vagy községünk hírnevét öregbítette.

3. § (1) A díjazottak személyére a Képviselő-testület tagja vagy bármely acsalagi lakos javaslatot tehet minden év július 10. napjáig.

(2) A díjra jelölt tanulót értesíteni kell a javaslatról.

(3) A jelölt, amennyiben egyetért a javaslattal, köteles bemutatni a bizonyítványát illetve a tanulmányi versenyen elért helyezését igazoló okiratot.

4. § (1) A díjazásra irányuló javaslatokat a Képviselő-testület bírálja el.

(2) A díj formája díszoklevél és 20.000.-Ft készpénz.

(3) A díjat ünnepélyes keretek között, községi rendezvényen a polgármester adja át.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Acsalag Község Érdemes Diákja díj adományozásának szabályairól szóló 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelet.”