Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Hatályos: 2023. 02. 01

Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

2023.02.01.

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy Acsalag Községi Önkormányzat közigazgatási területén egységesen szabályozza a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának és megszüntetésének, továbbá a házszám megállapításának, valamint a házszám- és utcanévtábla elhelyezésének rendjét.

2. § A közterületnév a közterületek megjelölésére, földrajzi azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál, egyúttal emléket állít és hagyományt őriz.

A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

3. § (1) A közterületek nevének megállapítása, megváltoztatása és megszüntetése Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) hatáskörébe tartozik.

(2) Az újonnan létesített közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül kell megállapítani.

(3) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni, és előtérbe kell helyezni Acsalag község jellegére, történelmére, hagyományaira, sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, sajátosságaira vagy a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére utaló névadást.

(4) A közterület elnevezését megváltoztatni csak indokolt esetben lehet.

(5) Közterület nevének megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha a közterületjegyzékben szereplő elnevezés elhelyezkedése nem ismert vagy a közterület megszűnt.

4. § (1) A közterület nevének megállapítására, megváltoztatására vagy megszüntetésére bárki írásbeli javaslatot tehet, a Képviselő-testület azonban nincs kötve a javasolt elnevezés elfogadásához a döntése során.

(2) A közterület elnevezésére irányuló kezdeményezést a polgármester a soron következő rendes ülésén terjeszti a Képviselő-testület elé.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglalt előterjesztést megvitatja és dönt:

a) a kezdeményezés elutasításáról, ha megállapítja, hogy a közterület elnevezése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek,

b) a kezdeményezés lakossági véleményezésre bocsátásáról, ha megállapítja, hogy a közterület elnevezése nem jogszabálysértő.

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti döntésről értesíteni kell a közterület elnevezésének kezdeményezőjét.

(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti döntés esetén a közterület elnevezésére irányuló kezdeményezést közzé kell tenni a község honlapján, a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hirdetőtábláján, azzal, hogy a kezdeményezés annak közzétételétől számított 30 napig véleményezhető.

(6) A Képviselő-testület az (5) bekezdés szerint beérkezett vélemények figyelembevételével dönt a véleményezési határidő lejártát követő rendes testületi ülésén.

(7) A közterület elnevezésével, átnevezésével, megszüntetésével kapcsolatos döntést közzé kell tenni a község honlapján és a Hivatal hirdetőtábláján. Az elnevezés, átnevezés hatálybalépését követően értesíteni kell az érintett közterületen lakcímmel rendelkező személyeket, az érintett ingatlantulajdonosokat valamint az illetékes hatóságokat.

5. § (1) A község közigazgatási területén tájékozódást segítő információs táblarendszer telepíthető. Az utcák megközelítését segítő információs rendszer megvalósításánál a hivatalos utcajegyzék tartalma szerint kell eljárni.

(2) A közterület nevét névtáblán kell feltüntetni.

(3) Az új közterület nevét tartalmazó névtáblát a névadást követő 90 napon belül kell elhelyezni.

(4) Az utcanévtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról, szükség esetén cseréjéről az önkormányzat gondoskodik.

(5) Az utcanév táblákat jól olvashatóan az utca elején, végén és minden betorkolló utcánál el kell helyezni,

(6) Névváltozás esetében a megszűnt utcanév tábláját átlós áthúzással – az áthúzás alatt olvasható módon – egy évig meg kell tartani.

A házszámozás szabályai

6. § (1) A névvel ellátott közterület mentén lévő ingatlanokat házszámmal kell ellátni.

(2) Ingatlan megosztása esetén, amennyiben az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik, a házszámokat az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni a szám/betűjel formátumban.

(3) Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni.

(4) Amennyiben egy ingatlan több közterülettel, utcával is érintkezik, a házszámot arról a közterületről kell megállapítani, amely felől az ingatlan a főbejárata szerint megközelíthető.

7. § (1) Az út, utca, köz, sétány (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása 1-től kezdődően, növekvő arab számozással történik, és a házszám növekedésének irányát tekintve az utca bal oldalán lévő ingatlanok páros, a jobb oldalon lévő ingatlanok páratlan számozást kapnak.

(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.

(3) A földrajzi okokból csak az egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása arab számozással 1-től kezdődően folyamatos.

8. § (1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére vagy házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának, használójának, kezelőjének elhelyezni.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia.

9. § (1) Az ingatlan házszámát a jegyző határozattal állapítja meg.

(2) A házszám megállapítására irányuló hatósági eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

(3) A jegyző a házszámmegállapítási eljárásokban

a) dönt a házszámok megállapításáról

b) dönt az ingatlanok átszámozásáról

(4) Az ingatlanok házszámozásának megváltoztatása akkor indokolt, ha

a) több ingatlan azonos utcanévvel és azonos házszámmal szerepel a hivatalos nyilvántartásban, vagy

b) az ingatlan természetben használt címe és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett címe nem egyezik, vagy

c) az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban található, vagy

d) az ingatlan megosztásra kerül, vagy

e) az ingatlanok egyesítésérére kerül sor.

(5) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell az illetékes hatóságokkal.

Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 9/2014. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete.