Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 18

Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

2023.05.18.

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítését

a) 127 865 871 forint összes bevétellel,

b) 102 784 697 forint összes kiadással hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az 1. és a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4. § A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

5. § A 2022. évi teljesített önkormányzati bevételeket kiemelt előirányzatonként és címenként kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

6. § A 2022. évi teljesített önkormányzati kiadásokat kiemelt előirányzatonként és címenként kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza

7. § A képviselő-testület az önkormányzat záró létszámkeretét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat teljesített beruházási kiadásai beruházásonkénti részletezését, felújítások kiadásai felújításonkénti részletezését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat feladatonkénti megoszlásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat szociális és gyermekjóléti ellátásai teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évben az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközeit és az államháztartáson belül átadott támogatásértékű kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzatnak 2022. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásait a 12. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi maradványát a 13. melléklet szerint hagyja jóvá az ott megjelent jogcím szerinti bontásban.

15. § A vagyonmérleget a 14. melléklet tartalmazza.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.