CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2023.(IX.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL ÉS AZ EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Hatályos: 2023. 09. 15

CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2023.(IX.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL ÉS AZ EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

2023.09.15.

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A RENDELET CÉLJA ÉS HATÁLYA

1. § A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben biztosított települési támogatások és szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.

2. § A rendelet hatálya Cakóháza község közigazgatási területére, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott, valamint a 6. §-ában meghatározott hajléktalan személyekre terjed ki.

3. § (1) Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési támogatás alábbi formáit biztosítja:

a) rendkívüli (alkalmankénti) települési támogatás,

b) temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás,

c) születési támogatás,

d) tanév és nevelési év kezdési támogatás,

e) szociális kamatmentes kölcsön.

(2) Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő települési támogatások esetében az eljárási és döntési jogosultságot a polgármesterre ruházza:

a) rendkívüli (alkalmankénti) települési támogatás,

b) szociális kamatmentes kölcsön,

c) temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás,

d) születési támogatás.

II. Fejezet

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

Rendkívüli települési támogatás

4. § (1) Rendkívüli települési támogatásra jogosultak azon személyek, illetve családok, akik létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak és

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 150 %-át, továbbá

b) az egyedülálló vagy gyermekét egyedül nevelő személy esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 200 %-át.

(2) Az egy alkalomra szóló rendkívüli települési támogatás összege legalább 5.000 Ft, de legfeljebb 50.000 Ft lehet.

(3) Az ellátást természetben akkor lehet megállapítani, ha a kérelem erre irányul.

(4) A rendkívüli települési támogatás formája élelmiszercsomag, tüzelő vagy a települési támogatás meghatározott célra történő átutalása lehet.

(5) Különös méltánylást érdemlő esetben (különösen: elemi kár, baleset, haláleset, hosszantartó súlyos betegség miatti kereset kiesés, magas gyógyszerköltség stb.) –hivatalból vagy kérelemre – méltányossági települési támogatásban részesíthető az, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 600 %-át. A különös méltányosságból adott települési támogatás a 100.000 Ft-ot nem haladhatja meg.

Temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás

5. § (1) Települési támogatás címén temetési költségekhez való hozzájárulás nyújtható annak a hozzátartozónak, aki az elhunyt eltemettetéséről gondoskodott, amennyiben

a) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 600 %-át,

b) egyedül álló vagy gyermekét egyedül nevelő személy esetén az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 700 %-át.

(2) A temetési segély összege:

a) hagyományos (testes) temetés esetén 50.000 Ft

b) hamvasztásos temetés esetén 40.000 Ft.

Születési támogatás

6. § (1) Születési támogatás állapítható meg 2. §-ban meghatározott személynek gyermeke születésekor, amennyiben családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 600 %-át.

(2) A születési támogatás összege gyermekenként 50.000 Ft.

(3) A kérelmet a gyermek születésének napjától számított 60 napon belül kell benyújtani az önkormányzat hivatalához. A kérelemhez be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

Tanév és nevelési év kezdési támogatás

7. § (1) Az önkormányzat a tanév illetve nevelési év kezdés megkönnyítése érdekében az

a) óvodások részére nevelési év kezdési,

b) általános iskolai, az első középfokú végzettség (szakmunkás bizonyítvány, érettségi) megszerzése érdekében középiskolai nappali tagozatos tanulók és a felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére iskolakezdési támogatást biztosít,

amennyiben a gyermek/tanuló családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap hatszorosát.

(2) Jövedelemigazolásként a szülő, gondviselő személyes nyilatkozata elfogadható, a kereseti igazolás mellőzhető.

(3) Az iskolakezdési és a nevelési év kezdési támogatásra való jogosultság elbírálásához csatolni kell a család jövedelméről szóló nyilatkozatot, valamint a 16. életévét betöltött tanuló esetén az érvényes diákigazolvány másolatát.

(4) Az iskolakezdési és nevelési év kezdési támogatás iránti kérelmeket évente egyszer, augusztus 15. és szeptember 15. között lehet benyújtani az önkormányzat hivatalába.

(5) A nevelési év kezdési támogatás összege gyermekenként 10.000,-Ft, míg az iskolakezdési támogatás összege tanulónként 25.000 Ft, amely pénzbeli ellátásként kerül folyósításra.

(6) A nevelési év kezdési és az iskolakezdési támogatás megállapítására vonatkozó hatáskört a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

III. Fejezet

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK

Köztemetés

8. § (1) A polgármester a Sztv. 48. §-ában meghatározottak szerint biztosítja a szolgáltatást.

(2) Az Sztv. 48. §. (3) bekezdés b) pontjában meghatározott térítési kötelezettség alól méltányosságból mentesíthető az eltemettetésre köteles személy, akinek:

a) családban élők esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,

b) egyedül élő, illetve egyedül álló esetében a havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg és

c) vagyona sem neki, sem családjának nincs.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

9. § (1) Cakóháza Község Önkormányzata az Sztv. 56. - 65/F §-ai szerint a szociális alapellátás keretében a következő ellátásokat biztosítja:

a) falugondnoki szolgáltatás,

b) étkeztetés,

c) házi segítségnyújtás,

d) családsegítés,

e) nappali ellátás.

(2) Cakóháza Község Önkormányzata a falugondnoki szolgáltatásról az általa fenntartott Falugondnoki Szolgálat útján gondoskodik. A Falugondnoki Szolgálatról külön rendelet rendelkezik.

(3) A képviselő-testület az étkeztetésről, házi segítségnyújtásról, családsegítésről, idősek nappali ellátásáról társulás keretében a Kónyi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ és „CSIRIBIRI” Családi Bölcsőde Hálózat útján gondoskodik.

(4) A szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátás az igénylő kérelmére történik. Az ellátás iránti kérelmet az (1) bekezdés b)-e) pontja szerinti ellátásokra vonatkozóan a Kónyi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ és „CSIRIBIRI” Családi Bölcsőde Hálózathoz kell benyújtani.

(5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni, kivéve a falugondnoki szolgáltatást és családsegítést.

(6) A fizetendő térítési díjak mértékét a társulás székhely önkormányzata rendeletben állapítja meg.

IV. Fejezet

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

10. § (1) Az ellátásra való jogosultság megállapítására irányuló eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Az ellátásra való jogosultság megállapításáról egyszerűsített határozat hozható, ha a hatóság a kérelemnek helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.

(2) A szociális ellátás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon az önkormányzati hivatalban lehet benyújtani. Valamennyi ellátás iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelemnyilatkozatot és jövedelemigazolást, valamint az e rendeletben, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott egyéb igazolásokat.

(3) A szociális ellátás iránti kérelemben és jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható. Vitatott esetben az Sztv. 10. § (6) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni. A környezettanulmány elvégzéséről a szociális ügyintéző a Családsegítő bevonásával gondoskodik.

(4) E rendeletet az Sztv.-vel és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni.

(5) Eltérő szabály hiányában a rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Sztv. 4. §‑ában foglaltakat kell alkalmazni.

(6) A pénzbeli települési támogatás folyósítása házipénztárból, külön kérelem esetén átutalással történik.

V. Fejezet

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

11. § (1) Ez a rendelet 2023. szeptember 15-én lép hatályba.Rendelkezéseit a hatályba lépése napján benyújtott, de még el nem bírált kérelmek elbírálása során is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Cakóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 7/2021.(VIII.31.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.