CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2023.(IX.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Hatályos: 2023. 09. 15

CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2023.(IX.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

2023.09.15.

Cakóháza Község önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (1) - (2) bekezdéseiben, a 131. § (1) bekezdésében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) a Gyvt. (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel Cakóháza község területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire,

b) a Gyvt. 4 § (1) bekezdésének b) pontja és a (2) – (4) bekezdésének hatálya alá tartozó személyekre.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2. § (1) A képviselő-testület a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, azt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 200 %-át, egyedülálló esetén annak 250 %-át nem haladja meg és a gyermeket gondozó család, vagy személy időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és a gyermek eltartásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulna.

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását a nevelési-oktatási intézmény, a gyámhatóság és más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy, vagy a gyermek érdekének védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezheti.

(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege alkalmanként és gyermekenként minimum 5.000 Ft, maximum 30.000 Ft lehet.

(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a 32/1993. (II.17.) Korm. Rendelet 1. sz. mellékletében szereplő jövedelem nyilatkozatot, amelyben a kérelmező az egyéb jövedelme összegéről is büntetőjogi felelőssége mellett köteles nyilatkozni.

(5) A jövedelemszámításhoz

a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást kell benyújtani,

b) munkanélküli járadék esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást

c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét vagy az utolsó bankszámla kivonatot lehet benyújtani.

(6) Vállalkozó kérelmező a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról az illetékes APEH igazgatóság által kiállított igazolást nyújthatja be.

(7) Amennyiben az (5) bekezdés b)-c) pontjaiban és a (6) bekezdésben megjelölt dokumentumokat a kérelmező nem nyújtja be, azokat az önkormányzat szerzi be.

(8) A rendkívüli pénzbeli támogatás a szülőn vagy törvényes képviselőn kívül kifizethető a családgondozó, illetve az ellátást nyújtó intézmény részére is.

(9) A képviselő-testület a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni formában is odaítélheti. A természetbeni ellátás adható az általános iskolás gyermek tankönyv és tanszerellátás támogatására, a gyermek intézmények étkezésének átvállalására vagy díjkedvezményre, tandíj és az egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésének az átvállalására vagy támogatására.

Intézményi gyermekétkeztetés

3. § (1) Az önkormányzat a Gyvt. 21/A §-ában meghatározott intézményi gyermekétkeztetést a Bősárkány Térségi Óvodai Társulás útján biztosítja.

(2) Az önkormányzat a Gyvt. 21/B §-ában meghatározott ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést a Bősárkány Térségi Óvodai Társulás útján biztosítja.

Szünidei gyermekétkeztetés

4. § (1) Az önkormányzat a Gyvt. 21/C §-ában meghatározott módon biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést.

(2) A szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére kizárólag a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére biztosítja ingyenesen.

(3) A szünidei gyermekétkeztetésnél a gyermek részére biztosított ételt a szülő, más törvényes képviselő vagy az általa meghatalmazott személy az Önkormányzat által meghatározott helyszínről, éthordóban viheti el.

(4) A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényt a Kónyi Közös Önkormányzati Hivatal Rábcakapi Kirendeltségén lehet benyújtani.

Gyermekjóléti szolgáltatás

5. § Az önkormányzat a gyermek testi, lelki egészségének, a családban történő nevelkedésének az elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, illetve megszüntetése érdekében a gyermekvédelmi törvény 39. §. - 40. §-ai szerint gyermekjóléti szolgáltatásból eredő feladatokat a Kónyi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ és „CSIRIBIRI” Családi Bölcsőde Hálózat útján látja el.

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2023. szeptember 15-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Cakóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályairól szóló 2/2006. (I.30.) rendelet. hatályát veszti