CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2023.(IX.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT RENDJÉRŐL

Hatályos: 2023. 10. 01

CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2023.(IX.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT RENDJÉRŐL

2023.10.01.

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya Cakóháza község közigazgatási területén az ingatlannyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészletekre (út, járda, tér, park stb.) terjed ki.

2. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati megállapodás szükséges.

(2) A közterület-használati megállapodás megkötésére a polgármester jogosult.

3. § (1) Közterület-használati megállapodást kell kötni

a) alkalmi és mozgó árusítást végző gépjármű, pult, utánfutó, sátor felállításához,

b) önálló hirdető berendezés, tájékoztató és reklámtáblák, köztéri bútorok elhelyezéséhez,

c) vásárok, nyereségérdekeltségű szabadtéri rendezvények megtartásához.

(2) Nem kell közterület-használati megállapodást kötni az alábbi esetekben:

a) mozgó egészségügyi szolgáltatás esetén,

b) egy napot meg nem haladó anyagtároláshoz,

c) mozgó könyvárusítás esetén.

4. § (1) A közterület-használati megállapodás - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - maximum egy év időtartamra köthető.

(2) A közterület használati megállapodás a 3. §. (3) bekezdésben foglalt esetekben határozatlan időtartamra köthető.

(3) A megállapodásban rögzített határidő a lejárat előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelemre meghosszabbítható.

5. § (1) A közterület használatáért - ha e rendelet kivételt nem tesz - a használó díjat köteles fizetni.

(2) A használó a díjat a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - köteles megfizetni.

(3) Nem kell megfizetni a díjat arra az időszakra, amikor a használó a Polgármesteri Hivatal intézkedése miatt kénytelen tevékenységét szüneteltetni.

6. § (1) A közterület használat díja a 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben alkalmanként 500 Ft, amelyet havonta egyszeri alkalommal kiállított számla alapján kell megfizetni.

(2) A 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az elfoglalt terület nagyságától függően az alábbi közterület használati díjat kell megfizetni:

a) 0,5 m2-ig 2.000 Ft/év

b) 0,51 m2-től 1 m2-ig 3.000 Ft/év

c) 1 m2 felett 6.000 Ft/év

(3) A 3. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben a közterület-használati díj mértékére a polgármester és a másik fél által az engedélyezés tárgyában kötött megállapodásban szabadon meghatározott összeg.

7. § (1) A közterület használat közérdekből - a Képviselő-testület vagy a polgármester javaslatára - 15 napos határidővel bármikor megszüntethető.

(2) A megállapodás a polgármester részéről történő felmondását vonja maga után, ha a használó a közterületet nem a megállapodásban rögzített célra és módon használja, vagy díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére nem tesz eleget.

(3) Amennyiben a használó a közterület használatot felmondással meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az Önkormányzat Hivatalába bejelenteni.

(4) Amennyiben a használó a közterület használatot megszünteti vagy a megállapodás a (2) bekezdés szerint felmondásra kerül, a használó köteles az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani.

(5) Amennyiben a közterület használat a (2) vagy (3) bekezdésben foglalt módon szűnik meg, a használó a már befizetett díjat vissza nem követelheti, illetve a megszűnés időpontjában esedékessé vált díjat köteles megfizetni.

8. § (1) A közterület jogosulatlan vagy megállapodástól eltérő használata szerződésszegésnek minősül.

(2) Aki közterületet jogosulatlanul vagy a megállapodástól eltérő módon használ, köteles az önkormányzat hivatalának felszólítására a használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát saját költségén helyreállítani.

(3) A közterületet jogosulatlanul használó kérelmének a közterület használatról megállapodást lehet kötni, de a megállapodás megkötése nem mentesít a (2) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények alól. Ezt a körülményt a megállapodásban rögzíteni kell

9. § E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10. § (1) Ez a rendelet 2023. október 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályba lépésével egyidejűleg Cakóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használat rendjéről szóló 3/2009.(II.25.) rendelete hatályát veszti.