CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2023.(IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Hatályos: 2023. 10. 01- 2024. 03. 30

CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2023.(IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

2023.10.01.

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:

A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcím szerint a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást nyújt.

(2) E rendelet célja, hogy Cakóháza településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, mint egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Cakóháza község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

(4) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.

A támogatás feltételei

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít a krízis helyzetben lévő, vagy jövedelem nélküli, vagy tartósan beteg személynek, akik közül előnyt élvez

a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására –

települési támogatásra jogosult, valamint

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Önkormányzat vissza nem térítendő tűzifát nem biztosít.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(4) A tűzifa támogatás megítélésénél elsődleges szempont a 2. § (1) bekezdésben foglalt minél több feltétel megléte, majd a lakóingatlanban élő családok egy főre eső jövedelme.

3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család

a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett;

b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.

(3) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.

A támogatás igénylésének menete

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre, vagy hivatalból is indulhat.

(2) A kérelmeket folyamatosan, de legkésőbb 2023. október 25. napjáig lehet benyújtani a jövedelemigazolások csatolásával a Kónyi Közös Önkormányzati Hivatal Rábcakapi Kirendeltségéhez.

(3) A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A képviselő-testület a támogatásról a kérelem benyújtását követő testületi ülésen, de legkésőbb 2022. február 15. napjáig dönt.

(4) Egy személynek vagy családnak adható tűzifa mennyisége 0,5-2 m3 lehet.

(5) A döntést követő 15 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

(6) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(7) A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.

(8) Az önkormányzat a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

5. § A támogatás kizárólagos forrása a kiegészítő támogatás szerinti, az Önkormányzat számára megállapított támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltételnek megfelelnek és a 4. §-ban meghatározott határidőn belül érkeztek - el kell utasítani.

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2023. október 1-jén lép hatályba és 2024. március 31-én hatályát veszti.