Edve Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2000. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezések rendjéről

Hatályos: 2021. 06. 25

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2000. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezések rendjéről

2021.06.25.

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv., valamint az ennek végrehajtására kiadott 145/1999.(X.01.) Korm. rendelet alapján a temetőkről és a temetkezések rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Edve Község Önkormányzata által fenntartott köztemetőkre terjed ki.

(2) A község közigazgatási területén az önkormányzat által fenntartott köztemetők:

- Petőfi utcai köztemető

2. § (1) A temetők fenntartásáról az önkormányzat gondoskodik.

(2) A fenntartó a temetők fenntartásáról a törvényben és a kormányrendeletben foglaltak szerint köteles gondoskodni.

(3) A temetőkben szükségessé váló épület karbantartásáról, új létesítmény megépítéséről az önkormányzat gondoskodik. A fenntartó által beszedett sírhelydíjakból a ravatalozók berendezési tárgyainak szükségessé váló pótlását, illetve a temetők zöld felületeinek karbantartását és a keletkező hulladék elszállítását az önkormányzat végzi, illetve megbízási szerződés alapján elvégezteti.

3. § A köztemetők felügyeletével kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.

A fenntartás általános szabályai

4. § A fenntartás körében az önkormányzat köteles a temetők tisztaságáról gondoskodni.

Temetés

5. § (1) A köztemetőkben felekezetre vagy más egyéb megkülönböztetésre való tekintet nélkül kell a temetést elvégezni. A temetőkben világi vagy egyházi szertartás szerint történhet a temetés.

(2) Temetni csak a temetőkben kijelölt területeken szabad. Temetést csak az arra engedéllyel rendelkező szervezet végezhet.

(3) Az elhalt eltemetésére kötelezett személyekre, a sorrendiség megállapításában az 1999. évi XLIII. tv. 20. § (1) és (2) bekezdése az irányadó.

Sírhelyek

6. § (1) A temetésre használt helyek a következők lehetnek:

- egyes sírhelyek,
- kettős sírhelyek, családi sírhelyek,
- gyermeksírhelyek,
- közös sírhelyek,
- kripta (sírbolt) helyek
(2) A felnőtt sírhelynek 210 cm hosszúnak és 90 cm szélesnek kell lennie. Kettős sírhely hossza és szélessége 210x190 cm. A sírokat egymástól 60 cm távolságra kell elhelyezni. A sorok közötti távolságnak 60-100 cm-nek kell lennie. A sírhely táblák között legalább 4 m széles utat kell hagyni.
(3) A gyermeksírhely 10 éven aluli halott részére 130 cm hosszú és 60 cm széles. E sírokat egymástól 50 cm távolságra kell elhelyezni.
(4) A sírbolt mélysége terepszinttől számítva általában 200 cm, belső hossza 220-250 cm, szélessége két holttestre számítva 150 cm. Négy holttestnél a szélesség 250 cm, négynél több, de legfeljebb 10 halott elhelyezésére szolgáló sírbolt méreteit az elsőfokú építési hatóság a kiadott engedélyben határozza meg.
(5) A fülkékkel épült sírbolt minden egyes fülkéje általában 220 cm hosszú, 90 cm magas és 84 cm széles.
(6) A közös sírhely több halott földi maradványainak elhelyezésére kijelölt terület.

Sírhelyek, kripták

7. § A sírhely használat 25 év, a kripta használat 60 év.

A sírhely használati jogot az elhalt hozzátartozói a következő 25 évre is megválthatják.

Sírhelydíjak

8. § A sírhely díjakat az 1. számú melléklet tartalmazza.

Temetők rendje

9. § (1) A temetőket parcellákra, a parcellákat pedig sorokra kell osztani, a sírokat és a sorokat számozni kell. A sírok és sírsorok számozását a Polgármesteri Hivatalban vezetett helyszínrajzon a fenntartónak kell elvégeznie.

(2) A sírhelyek lehetnek felnőtt sírok és gyereksírok. A felnőtt sírokban 10 évnél idősebb korban elhunytak, a gyermeksírokban 10 éves vagy ennél fiatalabb korban elhunytak temethetők. A gyermeksírok részére külön parcellát kell nyitni. Ha az elhunyt gyermek hozzátartozójának van sírja, akkor az elhunyt gyermek ebbe a sírba is temethető.

10. § (1) A temetők kezelője a temetőkről térképet köteles készíteni, amelyen folyamatosan fel kell tüntetni az érvénye sírhelydíjakat, valamint hogy mely sírhelyparcellák teltek, illetve melyik területek szabadok.

(2) A ravatalozók tisztántartásáról, rendben tartásáról a temetkezést végző szolgáltató gondoskodik.

Kötelező nyilvántartások vezetése

11. § A fenntartó a temetkezésekről köteles nyilvántartó könyvet vagy számítógépes nyilvántartást vezetni.

Síremlékek, sírboltok

12. § (1) A síremléket szilárd alapra kell elhelyezni.

A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet. Magassága legfeljebb 2 méter lehet.
(2) Szabálytalan, közízlést sértő, vagy oda nem illő felírással ellátott síremlék felállítása tilos.
(3) Kripta (sírbolt) csak építési engedély birtokában létesíthető.
(4) Sírhelyek fölé emelt síremlékek, fejfák, kripták karbantartásáról illetve helyreállításáról a létesítő vagy annak örököse saját költségén köteles gondoskodni.
(5) 1 Síremlék, sírbolt állításához és egyéb építési jellegű munkálatok, valamint vállalkozói tevékenységek végzéséhez a fenntartó előzetes engedélye szükséges. A munkálatok megkezdése előtt a fenntartóhoz be kell jelenteni a munka időpontját, várható időtartamát.

13. § (1) Kriptában az építési engedélyben foglaltak szerint 2-6 nagykoporsó helyezhető el. Egy nagykoporsó helyébe két kiskoporsó is tehető.

(2) A megváltott kriptahelyet két éven belül be kell építeni. Ha a beépítés egyáltalán nem vagy nem az engedélynek megfelelően történik meg, a temető fenntartója az érdekelteket a munkálatok 60 napon belül történő elvégzésére, illetőleg az engedélynek megfelelő megépítésre felszólíthatja. A beépítés elmaradása esetén a befizetett díjat 20% kezelési költség levonásával vissza kell téríteni, a kriptahely újra értékesíthető.

14. § A düledező síremlékek, kripták helyreállítására a temető fenntartója a létesítőt, illetve annak örökösét felszólítja. Ha a felszólításra helyreállítása nem történik meg, a jegyző lerendelheti a síremlék, sírbolt eltávolítását, illetve a sírboltba a további temetést megtilthatja.

Temetői rend

15. § (1) A temetők rendjét szabályozó hirdetéseket a temetők kapuján kell közzétenni. A temetőkben a hely csendjének a kegyeletnek megfelelő magatartást kell tanúsítani.

(2) Járművel behajtani, közlekedni csak a temető fenntartójának engedélyével szabad.

(3) A temetők területén csak sírok és kripták díszítésére szolgáló tárgyakat (virág, dísznövény, váza, mécses, stb.) szabad elhelyezni. Egyéb tárgyak elhelyezésére a fenntartó engedélye szükséges. Az engedély nélkül elhelyezett és a temetők rendjét zavaró tárgyakat a fenntartó jogosult eltávolítani.

(4) A sírhelyek gondozásával kapcsolatosan keletkező szemetet a sírhelyek között tárolni tilos, azt a fenntartó által a szemét összegyűjtésére, tárolására kijelölt helyen kell lerakni.

(5) A temetők területén a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni a sírokat kerítéssel körülhatárolni tilos.

(6) A temetőkben meggyújtott gyertyát és mécsest a távozás előtt gondosan el kell oltani, kivéve a zárt mécsest. Kivétel a halottak napjának hete, amikor a gyertyák és mécsesek égve maradhatnak, de a fenntartó köteles ügyelni arra, hogy tűz nem keletkezzen.

(7) A temetőkben 14 aluli gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak.

(8) A temetőkben elhelyezett tárgyakért, valamint a kripták, síremlékek megrongálásáért a fenntartót felelősség nem terheli.

Záró rendelkezések

16. § (1)2

(2) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Ezzel egyidejűleg Beled Nagyközség Közös Tanács 1/1998(II.15.) Tr. számú rendelete hatályát veszti.

1. melléklet

Sírhelydíjak
Egyes sírhely:1.000 Ft/25 év
Kettes sírhely:2.000 Ft/25 év
Gyermek sírhely:500 Ft/25 év
Kripta:10.000 Ft/60 év
Urnafal:10.000 Ft/25 év
1

A 12. § (5) bekezdését az Edve Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

2

A 16. § (1) bekezdését Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 10/2012.(V.30.) önkormányzati rendeletének 1.§-a hatályon kívül helyezte.