Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011.(IV.07.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Hatályos: 2011. 04. 11- 2013. 03. 29

I. Fejezet


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


A rendelet célja


1. §


E rendelet célja, hogy a törvényi felhatalmazással összhangban megállapítsa a szociális rászorultságtól függő, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének módját és feltételeit.

A rendelet hatálya


2. §


A rendelet hatálya kiterjed Edve község területén élő lakosokra, figyelemmel az Sztv. 3. § (1)-(3), az Sztv. 6. § és 7. §-ában foglaltakra.

Az ellátások formái


3. §


Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rászorultságtól függően igénybe vehető ellátásokat az alábbiak szerint határozza meg:

 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 38. § (1) bekezdésében foglalt lakásfenntartási támogatás.
 2. Az Sztv. 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díj.
 3. Átmeneti segély
 4. Temetési segély

Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit a képviselő-testület 2 évente felülvizsgálja.

Eljárási szabályok


4. §


(1) Az általános, minden e rendeletben szabályozott szociális ellátásra érvényes eljárási szabályokat az Sztv. 5-10. §-ai határozzák meg.


(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik.

Az eljárás megindítása


5. §


(1) Az eljárás megindítása történhet: kérelemre, illetve hivatalból. A kérelmet a Polgármesteri Hivatalban lehet előterjeszteni. A kérelmet írásban kell benyújtani, az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal (igazolások, nyilatkozatok) együtt.


(2) Ha adott szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához e rendelet szerint kell benyújtani vagyoni, jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, igazolást, akkor ezek tekintetében az Sztv. 10. §-a az irányadó.

Az ellátások kifizetése


6. §


Az ellátások kifizetése

 1. havi rendszeres ellátásoknál: a tárgyhót követő hó 5. napja
 2. nem rendszeres ellátások esetén: a határozat jogerőre emelkedését követően házipénztárból,
 3. rendkívüli esetben, ill. a lakosság többségét érintő segélyek esetén házipénztárból történik.

II. Fejezet


SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK


Az aktív korúak ellátása


7. §


 1. Az Sztv. 33. § (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segélyben részesülő személy aktív korúak ellátására jogosult a 37/A §-ban meghatározott együttműködési kötelezettség teljesítése esetén.


 1. Az együttműködési kötelezettség
 1. a támogatás megállapításával, felülvizsgálatával, folyósításával kapcsolatban – a Sztv. 33. §-a alapján – Edve Község Önkormányzatának jegyzőjével, valamint
 2. az együttműködésre kijelölt szervvel áll fenn.


 1. Edve Község Önkormányzata az együttműködés intézményi feltételeinek biztosítására az Egyesített Szociális Központot jelöli ki.


 1. A közfoglalkoztatásra való kiközvetítés biztosítása érdekében Edve Község Önkormányzata megállapodást köt a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Kapuvári Kirendeltségével.
 2. Az Sztv. 37/A. §-ában foglalt együttműködési kötelezettség alapján a rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles
 1. a támogatást megállapító határozatban megjelölt időben megjelenni az Egyesített Szociális Központban.
 2. Az Egyesített Szociális Központtal való folyamatos együttműködés keretében a kijelölt családgondozó által megadott időpontokban, de legalább havonta megjelenni az intézményben.
 3. 15 napon belül bejelenteni a személy adataiban, szociális helyzetében, családi körülményeiben bekövetkezett változást.


 1. A rendszeres szociális segélyben részesülő személy és az együttműködésre kijelölt szerv írásban megállapodik a beilleszkedést segítő programról.


 1. A beilleszkedést segítő programok típusai:
 1. kapcsolattartás az Egyesített Szociális Központ munkatársával, egyéni családsegítés, szociális és mentális esetkezelés, a megfelelő ellátások igénybevételére ösztönzés.
 2. A megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodást, a tartós munkanélküliség okozta traumák feloldását segítő programok.
 3. Életmódot formáló foglalkozásokon, tanácsadásokon való részvétel, az egészségi, szociális és mentális állapot javítását célzó foglalkozások.


 1. A típusokon belül a foglalkozások tartalmát, követelményrendszerét az Egyesített Szociális Központ vezetője és az együttműködésre kötelezett személy közösen határozza meg.


8. §


 1. Az együttműködés megszegésének esetei:
 1. A rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban megadott határidőn belül nem keresi fel az Egyesített Szociális Központot, nem kezdeményezi nyilvántartásba vételét.
 2. Az együttműködés során megadott időpontban nem jelenik meg az Egyesített Szociális Központban.
 3. Együtt nem működésével meghiúsítja a beilleszkedést segítő programok kidolgozását.
 4. A beilleszkedési program tartalmi elemeinek megvalósításában nem működik együtt.


 1. Az együttműködési kötelezettség megszegését az Egyesített Szociális Központ 3 napon belül írásban jelzi Edve Község Önkormányzat jegyzőjének.


9. §


(1) Az aktív korúak ellátását kérelmező személy – az Sztv. 37. §-ában foglaltak kivételével – aki foglalkoztatást helyettesítő támogatásra válik jogosulttá, a jogosultság további feltételeként köteles az Sztv. 35. § (2) bekezdésében meghatározott lakókörnyezet rendezettsége biztosítására az alábbi kötelezettséget teljesíteni:

 1. Az általa lakott lakás vagy ház rendbetételére, tisztántartására, ennek keretében a napi életvitelhez tartozó higiénés körülmények biztosítására.
 2. A lakáshoz vagy családi házhoz közvetlenül tartozó ingatlanrész (bejárat, udvar, előkert) takarítására.
 3. Időjárásnak, évszaknak megfelelő munka elvégzésére (síktalanítás, hóeltakarítás, lomgyűjtés, háztartási hulladék összegyűjtése, kaszálás).


(2) A lakókörnyezet rendezettségét biztosító feltételek teljesítése érdekében – az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésére – az Egyesített Szociális Központ a kérelmet elbíráló hatóság megkeresésére környezettanulmány alapján javaslatot tesz.

A megállapított feltételek betartását a Polgármesteri Hivatal a foglalkoztatást helyettesítő támogatás időszaka alatt alkalomszerűen, de legalább negyedévente a helyszínen ellenőrzi.


 1. Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítésének elmaradása esetén a jegyző a kérelmezőt 5 napos határidő tűzésével - az elvégzendő tevékenység megjelölésével - felszólítja. 


Rendszeres szociális segély


10. §


 1. A törvényben foglaltak alapján megállapítható rendszeres szociális segély folyósításának feltétele az Sztv. 37/A. § (1) bekezdés b) és c) pontjában megjelölt esetben a Munkaügyi Központ területileg illetékes kirendeltségével és az Egyesített Szociális Központtal együttműködési kötelezettség vállalása, illetve teljesítése.


 1. Az (1) bekezdés szerinti együttműködési kötelezettség azt jelenti, hogy a rendszeres

szociális segélyben részesülő személy

 1. a Munkaügyi Központ által megjelölt időpontokban megjelenési kötelezettségének eleget tesz, és a számára felajánlott munkát elfogadja.
 2. a Munkaügyi Központtal kötött együttműködési megállapodás keretében rendszeresen részt vesz a szociális helyzetéhez és mentális állapothoz igazodó programokban.
 3. a segélyezés feltételeinek vizsgálatában közreműködik.


 1. Az (1) bekezdésben foglalt együttműködési kötelezettség tartalmát, követelményrendszerét a Munkaügyi Központ területileg illetékes kirendeltsége és az Egyesített Szociális Központ határozza meg és az együttműködés teljesítéséről havonta tájékoztatja a jegyzőt.

Lakásfenntartási támogatás


11. §

Hatályát vesztette.


Ápolási díj


12. §


(1) Ápolási díjra jogosult az Sztv. 41. §-ában meghatározott személy.


 1. Méltányossági ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak az Sztv. 43/B. (1) bekezdése alapján, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és családban élő esetén az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.


 1. Az ápolási díj összege az Sztv. 44. § (1)-(2) bekezdése szerinti összegben kerül megállapításra.


 1. Az ápolási díjak megállapítása a képviselő-testület hatásköre.

Temetési segély


14. §


 1. Temetés segély folyósítható annak, aki a meghalt személy eltemetéséről gondoskodott – feltéve, hogy az eltemettető edvei lakóhellyel rendelkezik és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét.


 1. A temetési segély mértéke minden egyes esetben 20.000 Ft, mely összeget az eredeti temetési számla bemutatása alapján 8 napon belül a polgármesteri hivatal az eltemettetőnek kifizet.


 1. A temetési segély megállapítása I. fokon a polgármester, II. fokon a képviselőtestület hatásköre.

III. Fejezet


TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK


Köztemetés


15.§.


 1. A köztemetés elrendelésére I. fokon a polgármester jogosult, fellebbezése esetén II. fokon a képviselőtestület dönt az Sztv. 48.§.-ban foglaltak alapján.


 1. A köztemetés költsége nem haladhatja meg a helyben szokásos temetés költségét.

Méltányossági közgyógyellátás


16. §


Szociálisan rászorultnak kell tekinteni és méltányosságból közgyógyellátásban lehet részesíteni azt a személyt, aki alanyi jogú vagy normatív közgyógyellátásra nem jogosult, de az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg:

 1. a családban élők esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át nem haladja meg,
 2. egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át nem haladja meg.

IV. Fejezet


SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK17. §


Edve Község Önkormányzata személyes gondoskodás keretében az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

 1. falugondnoki szolgálat
 2. étkeztetés
 3. házi segítségnyújtás
 4. családsegítés
 5. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 6. közösségi ellátások

Falugondnoki Szolgálat


18. §


 1. Az önkormányzat a szociális alapellátási feladatok elvégzésére falugondnoki szolgálatot létesít.


 1. A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó szociális alapellátási feladatok:


 1. időskorúak és rászorulók részére ebédszállítás,
 2. iskolás és óvodás gyermekek szállítása az oktatási intézmények nyitvatartási rendjéhez igazodva,
 3. betegek orvoshoz (szakorvoshoz) szállítása,
 4. házi gondozásban való közreműködés,
 5. idősek és rászorulók részére gyógyszer kiváltása.


 1. A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok:
 1. nagybevásárlás a rászoruló idősek és nagycsaládosok részére,
 2. információ szolgáltatás kedvező vásárlási és egyéb közérdekű lehetőségekről,
 3. falusi turizmusba való bekapcsolódás,
 4. kulturális események szervezése (falunap, közösségi rendezvények, stb.)
 5. belföldi és külföldi közösségi utak lebonyolítása,
 6. sportolók sportrendezvényekre való szállítása,
 7. az önkormányzati tulajdonú épületek előtti közterületek, temető rendezése, fűnyírás,
 8. helyi kereskedelmi ellátásba való besegítés.

Étkeztetés


19. §


 1. Étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani az önkormányzat konyhájáról azoknak a szociálisan rászoruló személyeknek, akik azt önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.


 1. Szociálisan rászorultnak kell tekinteni:
 1. egészségi állapotra tekintet nélkül a 65 év felettieket,
 2. korhatárra tekintet nélkül azokat, akik fogyatékossági támogatásban részesülnek,
 3. azokat, akik munkaképességüket legalább 50%-ban elveszítették,
 4. azokat, akiknek egészségi állapota miatti rászorultságát háziorvos vagy szakorvos

       igazolja.      

 1. Egészségi állapotra és korhatárra tekintet nélkül biztosítani kell az étkeztetést azok 

       számára is, akik átmenetileg - maximum 3 hónapig - krízishelyzetbe kerülnek. A krízisállapot megítélése az Egyesített Szociális Központ vezetőjének feladata.


 1. Az étkeztetés az ebéd elvitelének lehetővé tételével, a házi segítségnyújtás igénybevételével a lakáshoz történő szállítással, továbbá házi segítségnyújtásban nem részesülők részére a költségvetési rendeletben meghatározott kiszállítási díjért történik.


 1. Az étkeztetés iránti kérelmek elbírálásáról I. fokon az Egyesített Szociális Központ vezetője, fellebbezés esetén II. fokon a képviselő-testület határoz.

Házi segítségnyújtás


20. §


A házi segítségnyújtási kérelem elbírálásáról I. fokon az Egyesített Szociális Központ vezetője határoz az Sztv.63.§-ban foglaltak szerint.

Családsegítés


21. §


 1. A családsegítő alapszolgáltatásban nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatás olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodásához.


 1. A családsegítő alapszolgáltatás általános és speciális segítő szolgáltatása keretében az önkormányzat segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.


 1. A családsegítő szolgálat törvényben rögzített feladatait a Beled székhellyel működő Szociális és Gyermekjóléti Társulás látja el.


 1. A társulás a családsegítő szolgálat feladatait az egyén és a család számára térítésmentes szolgáltatás formájában biztosítja.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás


22. §


 1. Az önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait a Beled székhellyel működő Szociális és Gyermekjóléti Társulás útján látja el.


 1. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítésmentesen vehető igénybe.

Közösségi ellátások


23. §


 1. A közösségi ellátások igénybevételének esetén az Sztv. 65. §-a szerint kell eljárni.


 1. Az önkormányzat a közösségi ellátás feladatait a Beled székhellyel működő Szociális és Gyermekjóléti Társulás útján látja el.


                                                                                  

Záró rendelkezések


24. §


 1. Ezen rendelet 2011. április 11-én lép hatályba.


 1. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009.(VI.02.) rendelete.

Imre László                                                                                                                 Dr. Gál László 

polgármester                                                                                                                     jegyző