Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005.(X.01.) önkormányzati rendelet a közterület használatról

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005.(X.01.) önkormányzati rendelet a közterület használatról (Egységes szerkezetben 7/2013. (VII.29.) önkormányzati rendelettel)

Hatályos: 2005. 10. 01

Szerkesztés...Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2005.(X.01.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról


(Egységes szerkezetben 7/2013. (VII.29.) önkormányzati rendelettel)
Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37.§ (4)-(5) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.
I. cím


A rendelet célja


1.§ A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek a község területén a közterületek használatát meghatározzák a községrendezési, környezetvédelmi, valamint a közlekedésbiztonsági előírásokra tekintettel.II. cím


A rendelet hatálya


2. § (1) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészletekre, valamint e területek használóira terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:

a.) közutakra és azok műtárgyaira, amelyek nem közlekedési célú igénybevételéhez a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján a jegyző, mint a közút kezelője ad hozzájárulást az ott meghatározottak szerint,

b.) azokra az ügyekre, amelyek az egyes építményekkel, építési munkákkal és az építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet 9. §-a alapján a jegyző építésügyi hatósági engedélyezési hatáskörébe tartoznak.


III. cím


Közterület használati engedély


3. § (1) Közterület használati-engedély szükséges a közterület rendeltetésétől eltérő használatához. A közterület-használati engedély megadása, megtagadása, feltételhez kötése önkormányzati hatósági ügy.


(2) Közterület használati engedély szükséges:

 1. a közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezéséhez,

b.) árusító és egyéb fülke, pavilon (pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány árusítására szolgáló bódé, pavilon) elhelyezésére,

 1. teher- és más gépjármű, valamint vontatmány ideiglenes parkolására,
 2. önálló hirdető-berendezés elhelyezésére,
 3. alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltatótevékenységre,
 4. vendéglátóipari előkert kialakítására, ládák, göngyölegek tárolására,
 5. építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és építési törmelék elhelyezésére, ha a tárolás a 48 órát meghaladja.
 6. Fa-és egyéb tüzelőanyag 8 napon túli közterületen történő tárolása esetén.

(3) Nem szükséges engedély a következő esetekben:

 1. az úttartozékok és a közúti közlekedésirányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
 2. a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához,
 3. a közút, járda építésével, javításával fenntartásával kapcsolatban a közút, járda területének elfoglalásához,
 4. üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető berendezés (fényreklám), cég- és címtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be.

(4) A közterület-használati engedély határozott időre adható. A határozott idejű engedély legfeljebb 1 évre szólhat.


(5) Az engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható.


                   A közterületek filmforgatási célú igénybevétele


 3/A. § (1) A közterület filmforgatási célú igénybevétele a 60 napot nem haladhatja meg.


(2) A közterület filmforgatási célú igénybevétele, akár ugyanazon, vagy különböző engedélyes által forgatott film esetében, ugyanazon időintervallum alatt összességében az 1500m²-t nem haladhatja meg.


(3) Közmű üzemzavara elhárításnak szükségessége, vagy helyre nem hozható károsodással fenyegető helyzet (továbbiakban együtt: kárral fenyegető helyzet) esetén önkormányzati döntés alapján az engedélyes a közterület, vagy annak a kárral fenyegetett helyzettel érintett része igénybevételét a döntés kézbesítésétől számított legkésőbb 3 órán belül megszünteti. A kárral fenyegető helyzet elhárítását követően legkésőbb 3 napon belül a közterület használatot biztosítani kell.


(4) Rendkívüli természeti helyzet esetén a (3) bekezdés szabályait kell alkalmazni. A közterület filmforgatási célú igénybevételére a rendkívüli természeti helyzet megszűnését, vagy ha a rendkívüli természeti helyzet a természetes, vagy épített környezetet érintően olyan következményekkel járt, amely alól a község közigazgatási területét, vagy egy részét mentesíteni kell, a mentesítés befejezését követően legkésőbb 30 napon belül a közterület használatot biztosítani kell.


(5) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj:

a.) forgatási helyszín esetében: 150Ft/m²/nap

b.) technikai kiszolgálás és stábparkolás esetében: 100Ft/m²/nap


(6) A fizetendő díj 30%-kal csökken, ha a közterült használat nem haladja meg a 30 napot. Ha a hatósági szerződés szerint a közterület használat nem haladja meg a 30 napot, de a tényleges használat annál hosszabb az (5) bekezdés a.)-b.) pontja szerinti díjat kell megfizetni. Ha a tényleges közterület használat a 60 napot meghaladja, a teljes igénybevétel időtartamára az (5) bekezdés szerinti díjak ötszörösét kell megfizetni.


(7) Mentes a díjfizetés alól a mozgóképről szóló törvény szerinti közérdekű célokat szolgáló film forgatása, ha a forgatás időtartama nem haladja meg a 15 napot, filmművészeti, állami, felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatása estén a 30 napot.


4. § (1) Az engedélyező – a közterület használati engedély bevonására történő figyelmeztetés mellett határidő kitűzésével – felszólítja a szabálytalanság megszüntetésére azt az engedélyest, aki:

a.) a közterületen elhelyezett árusítóhely folyamatos tisztántartásáról, fenntartásáról nem gondoskodik,

b.) az engedélyezettnél nagyobb területet foglal el,

c.) az engedélytől eltérő terméket árul,

d.) a számára engedélyezett közterület használatot másnak átengedi,

e.) a közterület használati díjat határidőig nem fizeti meg.


(2) Amennyiben az engedélyes a megadott határidőn belül kötelezettségének nem tesz eleget, tőle a közterület használati engedélyt haladéktalanul vissza kell vonni.


(3) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja.


(4) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles   az engedély visszavonását kezdeményezni az eljáró hatóságnál.


(5) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.


(6) Ha a közterület használat az (1) vagy (2) bekezdésben említett módon szűnik meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület használati díjat visszakövetelni nem lehet.IV. cím


I. fejezet


A közterület használati engedéllyel kapcsolatos eljárás


5. § (1) Az engedély megadása, megtagadása, feltételhez kötése a polgármester hatáskörébe tartozik.


(2) A polgármester által hozott határozat ellen a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 11. § (2) bekezdése alapján fellebbezést lehet benyújtani a képviselő-testülethez.
II. fejezet


Az engedély megadása iránti kérelem benyújtása


6. § (1) Az engedély megadása iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.

(2) A kérelem elbírálási határideje a benyújtástól számított harminc nap.

(3) A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a.) az engedélyt kérő nevét és állandó lakhelyének illetve telephelyének címét,

b.) a közterület használat célját és időtartamát.

c.) a közterület használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását,

d.) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. vállalkozói, működési engedély) egy másolati példányát.

(4) A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.


III. fejezet


A közterület-használati díj


7. § (1) A közterület engedéllyel történő használatáért a rendelet mellékletében meghatározott díjat kell megfizetni.

(2) A díjfizetési kötelezettség megállapítása során:

a.) a létesítmény által elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használatához szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni,

b.) reklámtábla elhelyezése esetén a reklámfelület nagysága a mérvadó,

c.) minden megkezdett nap, hónap, m2 egésznek számít.


8. § (1) A közterület használatáért megállapított díjat Edve Község Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni az engedélyes részére biztosított csekken.

(2) Az engedélyes a közterület használati díjat minden esetben fél évre előre, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, a későbbiekben pedig minden félév első hónapjának 15. napjáig köteles megfizetni. Alkalmi árusítás esetén a közterület-használati díjat az árusítás megkezdése előtt kell megfizetni.V. cím


Szabálysértés


10. § Hatályon kívül helyezve


VI. cím


Átmeneti és záró rendelkezések


11. § (1) Ez a rendelet 2005. október 1-én lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Edve Község Önkormányzatának 5/2002.(VII. 15.) rendelete.

(2) A folyamatban lévő ügyekben, amennyiben kedvezőbb az ügyfél részére, e rendelet előírásait kell alkalmazni.

(3) A rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezéseit, illetve a 2004. évi CXL. törvény hatályba lépését követően a Ket. szabályait kell megfelelően alkalmazni.
Imre László                                                                  Dr. Gál László

polgármester                                                                         jegyző
Záradék:


A rendelet kihirdetése az önkormányzat hirdetőtábláján 2005. október  1-én megtörtént.


Edve, 2005. október 1.
                                                                                     Dr. Gál László

                                                                                              jegyző