Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben a 8/2013. (X.01.) önkormányzati rendelettel)

Hatályos: 2014. 03. 25- 2014. 05. 28

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya:


 1. §.


A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2,§


 1. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének címrendjét 2013. évre a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
 2. Az önkormányzat kiadása önálló címet alkot.     

3.§.


1. A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2013. évi nettó költségvetését:


21 309 eFt

költségvetési bevétellel

17 540 eFt

költségvetési kiadással

3 769 eFt

3 769  eFt

költségvetési többlettel –

ebből működési


állapítja meg.

A kiemelt kiadási főösszegeket az alábbiakban határozza meg:

3 951 eFt

Személyi juttatás

848 eFt

Munkaadókat terhelő járulék

5 714 eFt

Dologi jellegű kiadások

878 eFt

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 789 eFt

Egyéb működési célú kiadások

ebből:

30 eFt pénzeszközátadás államháztartáson kívülre


 2 759 eFt pénzeszközátadás államháztartáson belülre

300 eFt

Beruházási kiadások

1 961 eFt

Felújítási kiadások

1 099 eFt

Egyéb felhalmozási kiadások

6 432 eFt

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
 1. A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés hiányának fedezetét, a működési hiány belső finanszírozásának érdekében az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el 2 663 eFt összegben.

 2. 2013. év során a hitel tényleges felvételére csak a Képviselő-testület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.
 3. A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos feladatok ellátásával a 2013. évi költségvetési rendelet megalkotását követően a polgármestert hatalmazza fel.
 4. A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 2 663 eFt-ban határozza meg.

 5. A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének                                

a.) kiadási főösszegét 23 972 e Ft-ban

b.) bevételi főösszegét 23 972 e Ft-ban 

            határozza meg a 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint                                                                                               

 1. Az önkormányzat létszámkeretét 1 főben állapítja meg, az 5. számú mellékletben részletezettek szerint.
 2. A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 1 főben határozza meg.
4,§


 1. A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg.
 2. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. számú melléklet részletezi.


5,§,


 1. A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. és 4. számú melléklete alapján határozza meg.


6,§


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő önkormányzati beruházásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonként a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá, de a beruházásokat és a fejlesztéseket (kivéve a pályázati kötelezettségek) a felhalmozási célú bevételek teljesülésének függvényében engedélyezi elindítani.

7.§


A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat feladatonkénti megoszlásban a 7. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

8,§


A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő szociális és gyermekjóléti ellátásokat a 8. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.


9,§


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő, az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközeit a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10,§


 1. Az önkormányzat a 2011. évi CXIV. Törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2013. évben nem tervez.
 2. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.

11,§


Az Önkormányzat a 2013. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


12,§


A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

13,§


Az önkormányzatot megillető 2013. évi normatív hozzájárulásokról és normatív kötött felhasználású támogatásokról tájékoztató tábla a 13. sz. mellékletben került megállapításra.

14,§


Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 14. sz. melléklet tartalmazza.

15,§.


 1. Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását a 16. melléklet tartalmazza.
 2. A Képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait célok és évek szerinti bontásban a 15. számú melléklet állapítja meg azzal, hogy azok előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


16,§


Munkáltató a határozatlan idejű munkaviszonyban álló dolgozója részére maximum a minimálbér kétszeresének megfelelő összegű illetményelőleget adhat legfeljebb 6 hónapos időtartamú munkabér levonási kötelezettség mellett.17,§


A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

18,§


A költségvetési szervek körében a munkabérfizetésre minden hó 3. napján kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap.

19,§


A munkáltató részéről a dolgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálbér legfeljebb ötszörösének megfelelő összegű fizetési előleg adható.

       A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet.

Közcélú és közhasznú munkavállalók esetében fizetési előleg csak a polgármester írásos engedélyével adható. Maximum összege a mindenkori minimálbér 40%-a.

           A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg.

20,§


 1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.
 2. Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000 eFt összeghatárig – mely esetenként nem haladhatja meg a 200 eFt összeghatárt – a polgármesterre átruházza.
 3. Év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület negyedévenként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályba meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
 4. Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

21,§


 1. Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített /lekötött/ betétként történő elhelyezéséről a Közös Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt.
 2. Átmenetileg szabad pénzeszköznek (1.) bekezdés szerinti hasznosításáról a Képviselő-testületet a féléves és az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.


22,§


Az önkormányzat a vagyona hasznosításából származó – kiemelten a bérleti díj – bevételeit fejlesztési célra használja fel.

23.§


Záró rendelkezések

Ez a rendelet 2013. február 28-án lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1.-től kell alkalmazni.Imre László                                                                                        Dr. Gál László

polgármester                                                                                             jegyző