Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX.17.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról

Hatályos: 2021. 09. 18

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyermekvédelmi ellátások rendszere

1. § Edve Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a természetbeni és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokat:

  • a) szünidei gyermekétkeztetést
  • b) család- és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásait
  • c) család- és gyermekjóléti központ szolgáltatásait
  • d) gyermekek napközbeni ellátását.

2. Természetbeni ellátások

2. § (1) Az önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § -a szerinti ingyenes szünidei gyermekétkeztetést a Beledi Általános Művelődési Központ Napköziotthon Konyhájáról történő elvitellel biztosítja.

(2) Az ingyenes szünidei gyermekétkezés igénylése a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm.rendeletben) és e rendeletben foglalt eljárási rend szerint történik.

(3) Az ingyenes szünidei gyermekétkezésre igénybevétele iránti kérelmet a Beledi Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani.

3. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások

3. § (1) Az önkormányzat a család-és gyermekjóléti szolgáltatás ellátásait a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott Beledi Egyesített Szociális Központ (továbbiakban: intézmény) közreműködésével biztosítja.

(2) Az önkormányzat a család-és gyermekjóléti központ szolgáltatás ellátásait a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás által fenntartott Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: intézmény) közreműködésével biztosítja.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben biztosított szolgáltatás igénybevétele önkéntes.

(4) A szolgáltatás nyújtása az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője kérelmére történik. A gyermek veszélyeztetettsége esetén a Gyvt. 17. § (1) és (2)a) pontja szerinti jelzőrendszer résztvevője kezdeményezheti a szolgáltatás igénybevételét. Az ellátások iránti kérelmet vagy jelzést az ellátást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. Az intézményvezető az ellátás nyújtásával kapcsolatos döntéséről értesíti a kérelmezőt.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben biztosított szolgáltatás térítésmentes.

4. § (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását bölcsődei ellátás keretében a Beledi Általános Művelődési Központ Bölcsődéjében (továbbiakban: intézmény) biztosítja.

(2) Bölcsődei ellátásban azok a gyermekek részesíthetőek, akik életvitelszerűen Edve településen élnek és akiknek szülei, illetve legalább egyik szülője lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Edve településen van.

(3) A gyermekek bölcsődei ellátásának igénylése a Korm.rendeletben és e rendeletben foglalt eljárási rend szerint történik.

(4) Az ellátás iránti kérelmet az intézményvezetőhöz kell benyújtani.

(5) A bölcsődei intézményi térítési díjakat külön rendelet szabályozza.

5. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátások megszűntetésére a Gyvt. 37/A. §-át kell alkalmazni.

4. Záró rendelkezés

6. § Ez a rendelet 2021. szeptember 18-án lép hatályba.