Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX.17.) önkormányzati rendelete

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 1/2015.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 18- 2021. 09. 18

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 1/2015.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 1/2015 (II.20.) önkormányzati rendelet 12/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás igénybevételére jogosult Edve településen lakást vagy családi házat vásárló vagy építő kérelmező,

  • a) aki házaspár vagy élettárs és legalább az egyik fél még nem töltötte be a 45. életévét a kérelem benyújtásának időpontjában,
  • b) aki kiskorú gyermeket saját háztartásában egyedül nevelő szülő és még nem töltötte be a 45. életévét a kérelem benyújtásának időpontjában.”

2. § Ez a rendelet 2021. szeptember 18-án lép hatályba.