Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről

Hatályos: 2022. 02. 10

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről

2022.02.10.

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai

1. § Edve Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a helyi hagyományok, adottságok és igények, valamint a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek figyelembevételével megszervezi a közművelődési alapszolgáltatásokat, amelyek az alábbiak:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

d) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.

2. A közművelődési feladatok ellátási formája és módja

2. § Az önkormányzat az 1.§ -ban meghatározott alapszolgáltatásokat a következő feladatok ellátásával biztosítja:

a) az önkormányzat 1.§ (a) pontban meghatározott alapszolgáltatás keretében helyszínt biztosít a művelődő közösségek számára tevékenységük végzéséhez.

b) az önkormányzat az 1.§ (b) pontban meghatározott alapszolgáltatás keretében

ba) biztosítja a szabadidő kulturált eltöltéséhez a feltételeket - különös tekintettel a fiatalokra-,

bb) megteremti az ifjúság részére az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, életminőséget és életesélyeket javító lehetőségeket,

bc) információkat gyűjt a község civil szervezetei által kínált művelődési lehetőségekről,

bd) szerepet vállal a közérdekű kiállítások rendezésében,

be) részt vesz a helyi kulturális turizmus lehetőségeinek ösztönzésében,

bf) szerepet vállal aktuális börzék, lakossági találkozók szervezésében,

bg) közreműködik a közművelődési, szakmai képzés és továbbképzés korszerű, egymásra épülő rendszerének kialakításában és működtetésében.

c) az önkormányzat az 1.§ c) pontban meghatározott alapszolgáltatás keretében

ca) erősíti a település hagyományainak, környezeti, szellemi és művészeti értékeinek bemutatását,

cb) segíti az egyetemes és magyar kultúra értékeinek közvetítését, az ünnepek kultúrájának gondozását,

cc) támogatja a települési hagyományokkal kapcsolatos művelődő közösségeket és a helyi közművelődési szokások gondozását, gazdagítását,

cd) részt vesz a helyi értékek feltárásában és gondozásában.

d) az önkormányzat az 1.§ d) pontban meghatározott alapszolgáltatás keretében támogatja a művészeti területen tevékenységet végző csoportok, szakkörök létrejöttét, szakmai segítséget nyújt tevékenységükhöz, bemutatkozási lehetőséget biztosít számukra.

3. § (1) Az önkormányzat a 2.§-ban meghatározott feladatokat közösségi színtér fenntartásával biztosítja.

(2) Az önkormányzat fenntartásában működő közösségi színtér a Faluház (Edve, Petőfi u.60., a továbbiakban: közösségi színtér).

(3) A közösségi színtér tárgyévre vonatkozóan munkatervet és szolgáltatási tervet készít, melyet a képviselő-testület hagy jóvá.

(4) A közösségi színtér működéséről tájékoztatást nyújt a település lakossága részére elektronikus úton, szórólapokon és plakátokon.

3. A közművelődési feladatellátás finanszírozása

4. § (1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos feladatainak ellátását központi költségvetési támogatásból, saját költségvetéséből és pályázati úton elnyerhető egyéb forrásból finanszírozza.

(2) Az önkormányzat a közművelődés éves önkormányzati támogatásának mértékét az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

4. A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek

5. § (1) Az önkormányzat épít a községben működő civil, egyházi, és gazdálkodó szervezetek, egyesületek, alapítványok segítségére és együttműködésére a közművelődési feladatainak eredményes végrehajtásában.

(2) Az önkormányzat évente egy alkalommal fórumot szervez a közművelődési tevékenység ellátásával kapcsolatban.

6. § Hatályát veszti Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2002(X.01.) önkormányzati rendelete.

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.