Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 27

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

2022.05.27.

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Edve Község Önkormányzatára (továbbiakban önkormányzat) terjed ki.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítését:

a) 90 619 541 Ft összes bevétellel

b) 44 557 465 Ft összes kiadással

c) 46 062 076 Ft összes maradvánnyal

d) 46 062 076 Ft szabad maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önkánt vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait Önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

Zárszámadás részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, mint a költségvetési szerv bevételeit a 3. melléklet, kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti teljesítése az 6. melléklet szerint kerül elfogadásra.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat kiemelt szociális és gyermekjóléti ellátásainak teljesülését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által államháztartáson kívülre, valamint belülre átadott pénzeszközeit működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetési létszámkeret

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat záró létszámkeretét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

Pénzmaradvány

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, - beszámoló szerinti – tárgyévi maradványát és a maradvány elszámolását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

Egyéb rendelkezések

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – 2021. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonmérleget a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2021. december 31-i állapotot tükröző vagyonkimutatásait a 12. és 13. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat 2021. évben adósságállománnyal nem rendelkezett.

(4) Az önkormányzatnál 2021. évben adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem került sor

(5) Az Önkormányzat 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait a 15. melléklet tartalmazza.

(7) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 16. melléklet tartalmazza

(8) Az önkormányzat 2021. december 31-i részesedéseinek állományát a 17. melléklet tartalmazza

(9) A Képviselő-testület az összevont önkormányzati szintű pénzeszköz változásának levezetését 2021. évre a 18. melléklet szerint tudomásul veszi.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához figyelembe vehető saját bevételeinek teljesítését a 19. melléklet szerint elfogadja.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat a 20. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.