Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 08- 2024. 05. 24

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.02.08.

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya:

1. § A rendelet hatálya Edve Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének címrendjét 2023. évre a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadása önálló címet alkot.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület

a)1 az önkormányzat összesített 2023. évi nettó költségvetését:

aa)2 29 748 750 Ft Költségvetési bevétellel

ab)3 30 970 160 Ft Költségvetési kiadással

ac) 1 221 410 Ft költségvetési hiánnyal

ad)4 831 634 Ft finanszírozási bevétellel

ae)5 1 631 791 Ft finanszírozási kiadással

af) 2 021 567 Ft költségvetési és finanszírozási hiánnyal állapítja meg.

b)6 a kiemelt kiadási főösszegeket a következők szerint határozza meg:

ba) 11 481 220 Ft Személyi juttatások

bb) 952 080 Ft Munkadókat terhelő járulék

bc) 13 917 345 Ft Dologi jellegű kiadások

bd) 1 221 500 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

be) 608 699 Ft Egyéb működési célú kiadások, ebből 110 000 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, 498 699 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

bf) 457 779 Ft Beruházási kiadások

bg) 1 931 537 Ft Felújítási kiadások

bh) 500 000 Ft Egyéb felhalmozási kiadások, ebből 500 000 Ft pénzeszköz államháztartáson kívülre

bi) 1 631 791 Ft Állami támogatás megelőlegezése.

(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében 2 021 567 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.

(3) 2023. év során hitel felvételére csak a Képviselő-testület eseti döntése alapján, az ide vonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.

(4) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos feladatok ellátásával a 2023. évi költségvetési rendelet megalkotását követően a Polgármester hatalmazza fel.

(5)7 A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 2 853 201 Ft-ban határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a)8 kiadási főösszegét 32 601 951 Ft-ban

b)9 bevételi főösszegét 32 601 951 Ft-ban határozza meg a 1. mellékletben foglalt részletezés szerint.

4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

5. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. és 4. melléklete alapján határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hivatal) köztisztviselőinek illetményalapját 2023. január 1-től 45.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az illetménykiegészítés mértékét 2023. január 1-től 2023. december 31-ig a felsőfokú és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetén egyaránt az alapilletmény 20 %-ában határozza meg.

6. § (1)10 A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 1,35 főben állapítja meg, az 5. mellékletben részletezettek szerint.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 1 főben határozza meg.

7. §11 A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő önkormányzati beruházásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá, de a beruházásokat és a fejlesztéseket (kivéve a pályázati kötelezettségeket) a bevételek teljesülésének függvényében engedélyezi elindítani.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat dologi kiadásait feladatonkénti megoszlásban a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő szociális és gyermekjóléti ellátásokat a 8. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő, az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § (1) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2023. évben nem tervez.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzatot megillető 2023. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról tájékoztató tábla a 12. mellékletben került megállapításra.

14. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

15. §12 Az Önkormányzat az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet a 14. melléklet szerint tervezi.

16. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik.

17. §13 A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében tartalékot nem tervez.

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

18. § Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Közös Hivatal látja el.

19. § (1) A munkáltató a határozatlan idejű munkaviszonyban álló munkavállalója részére maximum a minimálbér kétszeresének megfelelő összegű illetményelőleget adhat legfeljebb 6 hónapos időtartamú munkabér levonási kötelezettség mellett.

(2) Közfoglalkoztatott munkavállalók esetében fizetési előleg csak a Polgármester írásos engedélyével adható, melynek maximum összege a mindenkori minimálbér 40%-a. A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg.

20. § A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

21. § A költségvetési szervek körében a munkabérfizetésre minden hó 5. napjáig kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap.

22. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig – mely esetenként nem haladhatja meg a 200.000 Ft összeghatárt – a Polgármesterre átruházza.

(3) A Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja, ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít.

(4) A Képviselő-testület negyedévenként – az első negyedév kivételével -, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet megfelelő módosításáról.

(5) A Képviselő-testület elé kell terjeszteni haladéktalanul a költségvetési rendelet módosítását, ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből.

23. § (1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről a Közös Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a Polgármester dönt.

(2) Átmenetileg szabad pénzeszköznek (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a Képviselő-testületet az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.

Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet 2023. január 27-én lép hatályba.

1

A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (5) bekezdése az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdése az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (6) bekezdés a) pontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdés a) pontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdés a) pontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (6) bekezdés b) pontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdés b) pontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdés b) pontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. § (1) bekezdése az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

11

A 7. § az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

12

A 15. § az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

13

A 17. § az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 17. § az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 17. § az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

14

Az 1. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 2. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 3. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 4. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

18

Az 5. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 6. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 7. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 8. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 9. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 10. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 11. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 12. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 14. mellékletet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdése iktatta be. A 14. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.