Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 7/2014.(IX.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 27- 2023. 01. 28

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 7/2014.(IX.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.27.

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§-ában és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 7/2014 (IX.8.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: önkormányzati rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§-ában és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § Az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IX.08.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 7/2014 (IX.8.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § E rendelet alkalmazásában:

(1) házszám: a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014.(XII.23.) Korm.rendelet (továbbiakban: Kcr.)1.§ 7.pontja szerinti házszám,

(2) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény 2.§ 13. pontja szerinti közterület,

(3) közterületnév: a Kcr. 1.§ 9.pontja szerinti közterületnév.”

3. § Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 7/2014 (IX.8.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közterület nevének megállapítása vagy megváltoztatása, vagy a megszűnt közterület elnevezésének törlése Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.”

4. § (1) Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 7/2014 (IX.8.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Edve község jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, sajátosságaira, a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére.”

(2) Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 7/2014 (IX.8.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Közterületet elhunyt személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.”

5. § Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 7/2014 (IX.8.) önkormányzati rendelet 7. és 8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. § (1) A közterület elnevezésére vagy nevének megváltoztatására vagy nevének megszüntetésére vonatkozó, postai úton vagy elektronikus formában beérkezett írásos előterjesztést a Képviselő-testület elé történő benyújtása előtt, 8 napra a helyben szokásos módon, az önkormányzat honlapján, közzé kell tenni véleményezés céljából.

(2) A véleményezési szakaszban postai úton vagy elektronikus formában írásos véleményt nyújthat be Edve község közigazgatási területén

a) lakcímmel rendelkező lakos,

b) ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

(3) A véleményezést követően a postai úton vagy elektronikus formában benyújtott írásos véleményeket is a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

8. § A közterület elnevezésével vagy nevének megváltoztatásával vagy nevének megszüntetésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon, az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.”

6. § Hatályát veszti Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 7/2014 (IX.8.) önkormányzati rendelet 12. §-a.

7. § Ez a rendelet 2023. január 27-én lép hatályba.