Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 5/2015.(IV.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 23
Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 5/2015.(IV.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Általános indokolás
A jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX.törvény 3. §-a szerint az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. Az önkormányzati rendeletek nem tartalmazhatnak olyan rendelkezéseket, melyeket magasabb szintű jogszabályok már szabályoznak.
A Kúria Köf. 5.032/2017/4. határozatában foglaltak szerint csak azokban az esetekben indokolt az önkormányzati rendeleti szabályozás, ha nincs magasabb szintű jogszabály, amely szabályozná, lefedné, vagy magába foglalná a helyi közösség által sérelmezett normaszegést.
A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV.törvény által nem ismert szankciót nem tartalmazhat az önkormányzati rendelet.
Az önkormányzati rendelet felülvizsgálata és módosítása a fenti rendelkezések figyelembevételével történt.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
1. 1. § (4) bekezdésében a „közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 200.évi CXL.törvény „szövegrész helyébe az „általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény” szöveg lép, jogszabályváltozásra tekintettel.
A 2. §-hoz
1. A R. 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
A jegyző figyelmeztetést alkalmaz a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017.évi CXXV.törvény 6. §-a szerint.
A 3. §-hoz
1. Hatályát veszti
1. Az Ör.4. § b)-c) pontja a párhuzamos jogalkotás tilalmára tekintettel, mivel a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986.(II.21)ÉVM-EÜM együttes rendelet 6. §-a rendelkezik az ingatlanok előtti járda, árok, útszakasz tisztántartásáról.
2. Az Ör.5. § a)-b)-e)pontja a párhuzamos jogalkotás tilalmára tekintettel, mivel a levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.)Korm.rendelet 34. § (1) bekezdése rendelkezik a levegővédelmi követelményt megsértő esetekről, valamint a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről szóló 271/2001.(XII.21.) Korm .rendelet 2. §-a részletesen rendelkezik a hulladékkal kapcsolatos bírságolás eseteiről.
3. Az Ör.7. §-a a párhuzamos jogalkotás tilalmára tekintettel, mivel a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I. törvény 7-12. §-a rendelkezik e tárgyban.