Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekvédelmi ellátásokról

Hatályos: 2021. 09. 18

a gyermekvédelmi ellátásokról

Általános indokolás

A rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével készült. Az önkormányzat a rendelet alkotásával eleget tesz a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében meghatározott jogalkotási kötelezettségének.

A Gyvt. 29. § (1) bekezdése szerint: A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot.

A Gyvt .29. § (2) bekezdése szerint: Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza

a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit,

b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját és a kérelem elbírálásának szempontjait,

c) az intézményvezető hatáskörében - külön eljárás nélkül - biztosítható ellátásokat,

d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait,

e) a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A gyermekvédelmi ellátások rendszerét ismerteti, felsorolva az önkormányzat által biztosított természetbeni és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátási formákat.

A 2. §-hoz

Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést szabályozza, a szolgáltatás igénybevételének módjáról rendelkezik.

A 3. §-hoz

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások keretén belül a család-és gyermekjóléti szolgáltatás és a család-és gyermekjóléti központ szolgáltatás ellátásait szabályozza. Rendelkezik az igénybevételé módjáról, az ellátások térítésmentességéről.

A 4. §-hoz

A gyermekek napközbeni ellátásáról, a bölcsődei ellátásról rendelkezik. Részletezi az igénybevétel felételét, módját, hivatkozik az intézményi díj külön rendeletben történő szabályozására.

Az 5. §-hoz

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások megszűntetésére vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

A 6. §-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik.