Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 10
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény figyelembevételével elkészítettük Edve Község Önkormányzata 2022. évi költségvetését.
A költségvetés legmagasabb arányát továbbra is az állami finanszírozás adja, de törekszünk a takarékosabb működés megvalósítására, és a saját bevételek növelésére annak érdekében, hogy községünknek lehetőség szerint megfelelő erőforrása legyen a kínálkozó pályázatok önrészének biztosítására.
Költségvetésünk előre nehezen kalkulálható pontja az adóbevételek alakulása is. Kiszámíthatatlan a piaci szereplők tevékenysége.
Kiadási oldalon a működési kiadások körében az egyik legjelentősebb kiemelt előirányzat a személyi juttatásokra tervezett összeg. Ezen előirányzat meghatározásánál a szakmai és helyi jogszabályokban előirt létszámkeretekhez tartozó bér és egyéb személyi juttatás igényének figyelembevételével jártunk el. A 2022. január 1-től érvényes 260.000 Ft-os garantált bérminimum változása következtében növekedtek a személyi kiadások. A szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. évben 13 %.
Működési kiadások között tervezésre kerültek szociális juttatások, illetve államháztartáson belülre és kívülre átadott pénzeszközök
A dologi kiadások jelentős része az előző évi teljesítés függvényében kerültek tervezésre.
Felhalmozási kiadások között elsősorban a támogatói okirattal rendelkező beruházások, fejlesztések kerültek tervezésre. A Magyar Falu Program keretében és a Belügyminisztériumtól nyert fejlesztések támogatási összege már 2021-ben megérkezett önkormányzatunkhoz, e bevételek miatt alakult a magasabb összegű költségvetési maradvány.
Az előttünk álló év szigorú pénzügyi politikát kíván tőlünk. Tartanunk kell magunkat ahhoz, hogy fejlesztések csak az elnyert pályázatok és a bevételek alakulásának függvényében indulhatnak, s hogy mind önkormányzati, mind pedig intézményi szinten a további takarékosságra kell törekednünk.
A jelenlegi pénzügyi-gazdasági helyzet az önkormányzat Képviselő-testületének tagjaitól továbbra is mértéktartó, visszafogott és megértő magatartást követel annak reményében, hogy önkormányzatunk működése szilárdabb gazdasági alapokra kerülhessen, ugyanakkor az önkormányzatnak lehetősége legyen a lakosság részéről jogosan felmerülő beruházások, fejlesztések, felújítások megvalósítására.
A költségvetés mellékletét képező táblázatok bevételeket és kiadásokat tartalmazó oldalai ennek megfelelően kerültek kialakításra.
A költségvetés fő számai az alábbiak:

Sorszám

Bevételi jogcím

Előirányzat

1.

I. Közhatalmi bevételek

1 150 000

1.1

Vagyoni típusú adók

1 100 000

1.1.1

Építményadó

0

1.1.2

Magánszemélyek kommunális adója

1 100 000

1.1.3.

Telekadó

0

1.2

Értékesítési és forgalmi adók bevételei

0

1.2.1

Iaprűzési adó - állandó jellegggel végzett

0

1.2.2

Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett

0

1.3.

Gépjárműadó bevételek önkormámyzatot megillető része

0

1.4

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók beételei

0

1.4.1

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

0

1.4.2

Talajterhelési díj

0

1.5

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

2

II. Működési bevételek

901 066

2.1

Szolgáltatások bevétele

0

2.2

Közetített szolgáltatások ellenértéke

0

2.3

Tulajdonosi bevétel

882 066

2.3.1

Önkormányzati vagyon haszonbérbe adásából származó bevétel

882 066

2.3.2

Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel

0

2.3.3

Kapott osztalék

0

2.4

Kiszámlázott ÁFA

0

2.5

Általános fogatmi adó visszatérítése

0

2.6

Kamatbevételek

1 000

3.6

Egyéb működési célú bevételek

18 000

3.

III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

21 307 708

3.1

Önkormányzatok működési támogatása

18 512 505

3.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 721 578

3.3

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

3.4

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről

3.4.1

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

0

3.4.2

EU támogatás

3.4.3

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

1 073 625

4.

IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

4.1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

4.2

Egyéb felhalmozási célú támogatás állalmlháztartáson belülről

0

4.2.1

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

0

4.2.2

EU támogatás

1 200 000

4.2.3

Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel

0

5.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

0

5.1

Működési támogatás államháztartáson belülről

0

5.2

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

0

6.

VI. Felhalmozási bevételek

0

6.1

Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése

0

6.2

Részesedések értékesítése

0

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

24 558 774

8.

VII. Finanszírozási bevételek

45 247 626

8.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

8.2

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

8.3

Előző év költségvetési maradványnának igénybevétele

45 247 626

9.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

69 806 400

Megnevezés

Előirányzat

1.

I. Működési kiadások

23 395 515

1.1

Személyi juttatások

10 036 645

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.

1 309 025

1.3

Dologi kiadások

9 832 635

1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 017 210

1.5.1

Elvonások, befizetések

0

1.5.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

492 000

1.5.3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

525 210

2.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

44 208 696

2.1

Beruházások

1 119 500

2.2

Felújítások

41 589 196

2.3

Egyéb felhalmozási kiadások

1 500 000

2.3.1

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1 500 000

2.3.2

Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

0

2.3.3

Kamatkiadások

0

2.3.4

Befektetési célú részesedések

0

3.

III. Tartalékok

1 513 546

3.1

Általános tartalék

1 513 546

3.2

Céltartalék

3.3

Fejlesztési tartalék

4.

IV. Kölcsönök nyújtása

0

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

69 117 757

6.

V. Finanszírozási kiadások

688 643

6.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.2

Állami támogatás megelőlegzés

688 643

7.

Költségvetési és finanszírozási kiadások

69 806 400

KIADÁSOK ÖSSZESEN

69 806 400

A rendelettervezet előkészítése során
figyelembe vettük a költségvetési törvényben véglegesített és jóváhagyott összegeket
előirányoztuk a korábbi kötelezettségvállalásokból, szerződésekből, határozatokból eredő kötelezettségek fedezetét (beruházások, pályázatok, stb.)
törekedtünk a takarékos, de biztonságos működtetés feltételeinek biztosítására, illetve a város fejlődését, a lakosság komfortérzetét szolgáló fejlesztési előirányzatok megteremtésére.