Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 27
Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotja a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletét.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. 2021. évre vonatkozóan ellenőrzés hiányában nem releváns.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet úgy rendelkezik, hogy „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét, határozatát”.
A feni jogszabályi előírások értelmében a 2021. évi gazdálkodásról készült költségvetési beszámoló rendelet-tervezetének szöveges indoklását és a költségvetési maradvány elfogadását együttesen terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Edve Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése a 2/2021. (III.05.) rendelettel került elfogadásra. E rendelet többször került módosításra az évközi változások figyelembevételével.
A zárszámadási rendelet fő számai: 90 619 541 Ft bevétel
44 557 465 Ft kiadás
I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése
1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei megfelelnek a követelményeknek.
1. Edve Község Önkormányzatánál köztisztviselő nincs állományban, mivel a hatósági és pénzügyi feladatokat a Beled székhellyel működő Beledi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
1. Az általános iskolai feladatokat Beledben a Klebelsberg Központ látja el.
A háziorvos tevékenységét vállalkozásban végzi betéti társaság formában. A Képviselő-testület átvállalta a működési kiadásokat és engedélyezte az orvosi rendelő térítés nélküli használatát.
A helyi önkormányzat ezen túlmenően tagja a Beled székhellyel működő Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak is. Ellátási szerződést egyházi vagy más nem állami fenntartóval az önkormányzat nem kötött a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások tekintetében.
1. Belső ellenőrzési feladatokat a Megoldás 2006. Ellenőrzési és Szolgáltató Kft. látta el 2021. évben is.
1. Önkormányzatunk hivatali teendőit a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal látja el 2013. január 1. óta megállapodás alapján.
Az önkormányzat tagja még a Falugondnokok Vas és Győr – Moson - Sopron Megyei Egyesületének valamint a KÖSZ és TÖOSZ szervezeteinek is.
1. 2021. évben nem volt rendkívüli esemény, amely befolyással lett volna a pénzügyi helyzetre.
1. Kisebbségi önkormányzattal nincs kapcsolatunk.
2. A 2021. évben rendkívüli önkormányzati támogatásra nem adtunk be pályázatot.
1. Önkormányzatunk létszámkeretét a 9. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:
2. Az önkormányzat közigazgatási területén a munkanélküliség csekély mértékű. A 2021-es évben a közfoglalkoztatotti programban 1 fő vett részt.

Szakmai tevékenységet ellátók

Üzemeltetési tevékenységet ellátók

Összesen

1,15 fő

0,00 fő

1,15 fő

1,15 fő

0,00 fő

1,15 fő

II. A bevételi források és azok teljesítése
1. 2021. évi költségvetésünk bevételi főösszege (90.619.541 Ft) az előző évihez (87.856.745 Ft) viszonyítva 103,14 %-ban teljesült. A bevételi főösszeg a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,79 %-ban teljesült. (1., 2. és 3. melléklet)
2.
3.
4. Működési bevételek (2021-ben 1.002.817 Ft, 2020-ban 201.579 Ft) az előző évihez viszonyítva 497,48 %-ban teljesültek. A nagymértékű eltérés a Pannon-Víz Zrt vagyonkezelési megállapodásáról, bérleti konstrukcióra történtő áttérés miatt keletkezett.
5. Tárgyi eszköz értékesítésére 2021. évben 259.500 Ft összegben került sor.
6. Felhalmozási támogatást a 2021-es évben az alábbiak szerint kaptunk:
1.
1.
1.
1. Belügyminisztérium pályázata: 10.165.508 Ft Járdafelújítás
2. Magyar Falu Program:
Temetőfejlesztés: 2.089.800 Ft
Önk. ingatlanok fejlesztése: 26.308.430 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.069.870 Ft) az előző évihez (7.978.439 Ft) viszonyítva 25,94 %-ban teljesültek. Az eltérés nagysága a 2020. évben kapott, TOP- több éves programtámogatás összegéből adódik.
Államháztartáson kívülről származó felhalmozási célú támogatásként jelenik meg egy személy lakásvásárlási támogatásának visszafizetése, valamint lakosságtól származó vissza nem térítendő működési támogatási bevétel, összesen 340.000 Ft összegben.
Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2020. évhez (1.045.352 Ft) viszonyítva 2021-ben (1.480.148 Ft) 141,59 %-ban teljesültek.
Ezen belül a helyi adók az előző évhez viszonyítva 161,46 %-ban teljesültek.
2020. év 2021. év
Kommunális adó 888.012 Ft 1.433.810 Ft
Önkormányzati költségvetési támogatások 102,49 %-ban teljesültek az előző évhez képest.
adatok Ft-ban

Megnevezés

2020. év

2021. év

Települési önkormányzatok működésének támogatása

8 110 380

8 352 477

Települési önkormányzatok egyéb szociális feladataihoz hozzájárulás

2 334 000

1 389 000

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (falugondnok)

4.250.000

4.572.000

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2.000.000

2.270.000

Szociális ágazati pótlék

551 229

563 471

Működési célú költségvetési támogatások (szoc. tűzifa)

228 600

228 600

Összesen

17 474 209

17 375 548

Költségvetési támogatást könyvtári, feladatok ellátására, az önkormányzat működésének, a falugondnoki szolgálat és egyéb szociális feladatok ellátására kaptunk. Állami támogatást kaptunk továbbá szociális ágazati pótlékra, valamint a szociális tűzifa beszerzésére.

14. melléklet

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím

támogatási összeg

mód. IV.

kapott támogatás

elszámolás szerint megillető támogatás

tárgyévben felhasznált támogatás

következő évben jogszerűen felhasználható támogatás

támogatás kiutalás (+) /visszafizetés (-)

1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

1 071 000

1 071 000

1 071 000

1 071 000

1 071 000

1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása

576 000

576 000

576 000

576 000

576 000

1.1.1.4. Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása

283 452

283 452

283 452

283 452

283 452

1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása

405 195

419 475

419 475

419 475

419 475

Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen

2 335 647

2 349 927

2 349 927

2 349 927

2 349 927

I.1.c) Beszámítási összeg

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

1.1.1.7. Lakott külterület támogatása

2 550

2 550

2 550

2 550

2 550

1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 338 197

8 352 477

8 352 477

8 352 477

8 352 477

1.3.1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása

1 389 000

1 389 000

1 389 000

1 389 000

1 389 000

1.3.2.5. falugondnoki szolgáltatás

4 479 000

4 572 000

4 572 000

4 572 000

4 572 000

Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő
pótlék

0

563 471

563 471

563 471

563 471

1.5.1. Közművelődési feladatok

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlása

228 600

228 600

228 600

228 600

Mindösszesen:

16 476 197

17 375 548

17 375 548

17 375 548

17 375 548

A kapott állami támogatások számszerűsítését és felhasználását a fenti táblázat és a 14. melléklet tartalmazza.
1. Önkormányzatunknál 2018. január 1. naptól bevezetésre került a magánszemélyek kommunális adója.
1. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások számszerűsítését a 15. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint.

Adónem

Kedvezmény

Mentesség

törvényi

rendeleti

összesen

törvényi

rendeleti

összesen

Telekadó

Gépjármű adó

Magánszemélyek kommunális adója

1 151 500

1 151 500

Összesen

1 151 500

1 151 500

Magánszemélyek kommunális adója tekintetében adómentes a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, a lakóingatlanhoz tartozó, a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 19. § a) pontjában meghatározott mértéket meghaladó földrészlet, a magánszemélynek az adóköteles ingatlant meghaladó további ingatlana. 24.500 Ft/év adókedvezményben részesül az a magánszemély, aki a tárgyév teljes időszakában folyamatosan, megszakítás nélkül életvitelszerűen Edve község illetékességi területén lakik. Az adókedvezmény vagy mentesség feltételeinek fennállásáról az adóalanynak nyilatkoznia kell.
Települési adó tekintetében: mentes a települési adó megfizetése alól az az adóalany, aki életvitelszerűen Edve község illetékességi területén lakik.
1. Önkormányzatunk 2021. évben rendkívüli támogatásban nem részesült.
1. Önkormányzatunk EU-s forrásból támogatásban 2021. évben nem részesült.
III. Kiadások alakulása
1. 2021. évi kiadások teljesített főösszege (44 557 465 Ft) az előző évihez (59 060 721Ft) viszonyítva 75,44 %-os.
1. Önkormányzatunk rendelkezésére álló források biztosították az alapvető működéseket.
1. 2020. évhez viszonyítva a működési kiadások jogcímenkénti alakulása:
személyi juttatás 93,32 %, a munkaadókat terhelő járulékok 86.78 %, dologi kiadások 187.54 %, egyéb működési célú kiadások 71,80 %, ellátottak pénzbeli juttatásai 66,70 %. (1., 2. és 4. melléklet)
Önkormányzatunknál köztisztviselő nem dolgozik. A személyi juttatások az előző évihez képest kis csökkenést mutatnak az emelkedő bérekkel ellentétben, mely a több éven át tartó TOP pályázatban szereplő személyi juttatások nem egyenletes kifizetése miatt alakult,.
Az előzőekben már említettem, hogy a dologi kiadások az előző évihez viszonyítva 187,54 %-ban teljesültek. A dologi kiadások megoszlását az alábbi táblázat és a
5. melléklet
tartalmazza.
adatok Ft-ban

Dologi kiadások

2020

2021

Közutak karbantartása

40 359

0

Falugondnoki szolgálat

1 032 685

1 464 195

Közvilágítási feladatok

367 133

379 733

Város- és községgazdálkodás

1 729 628

1 985 386

Háziorvosi szolgálat

119 405

103 788

Könyvtári feladatok

489 255

546 170

Köztemető fenntartása

130 634

218 546

Települési hulladék vegyes begyűjtés, szállítása

0

131 110

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0

148 590

Közművelődési feladatok

442 963

914 097

Zöldterület kezelése

276 215

328 364

Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok

0

169 080

TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00008

600 000

3 700 000

Szociális támogatások (szociális célú tüzelőanyag vásárlása)

556 998

528 718

Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység

0

0

Településfejlesztési projektek

32 475

292 671

Közművelődés, kulturális értékek gondozása

0

0

Összesen

5 817 750

10 910 448

Falunk közterületeinek rendszeres karbantartásáról (fűnyírás, öntözés, gyomtalanítás, hó-eltakarítás), valamint a temetőben a sírok közötti területek tisztításáról folyamatosan gondoskodtunk.
Településünkön több rendezvény és kirándulás megvalósítására is sor került a 2021-es évben.
2007. július 1-től községünkben is lehetőség van a beledi székhellyel működő Beledi Egyesített Szociális Központ intézményen keresztül - amelynek önkormányzatunk is tagja - szociális étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és házi segítségnyújtás igénybevételére.
Ellátottak pénzbeli juttatására kifizetett összeg az előző évihez viszonyítva 87,80 %-ban teljesült. Idei évben a rászorultaknak juttatott támogatás: települési támogatás (Temetési támogatás), rendkívüli települési támogatás (beiskolázási, szülési támogatás, házassági támogatás ). A szociális és gyermekvédelmi kiadások megoszlását az alábbi táblázat és a
7. melléklet
tartalmazza.
adatok Ft-ban

Ellátások

2020

2021

Települési támogatás - temetési segély Szt. 45 §. (1)

0

40000

Települési támogatás – Beiskolázási támogatás

150 000

138 000

Rendkívüli települési támogatás

956 500

560 000

Összesen:

1 106 500

738 000

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 58,43 %-ban teljesült az előző évhez viszonyítva (2020: 236.706 Ft, 2021: 138.310Ft). Háziorvosi ügyeleti díj, hulladékgazdálkodási társulási hozzájárulás, s az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére BURSA támogatás átutalására is sor került.
A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 91 %-ban teljesült az előző évhez képest. (2020: 164.825 Ft, 2021: 150.000 Ft) Működési támogatásban részesítettük 2021. évben a helyi civil szervezeteket.
Az átadott pénzeszközök szemléltetését az alábbi táblázat és a
8. melléklet
tartalmazza
adatok: Ft-ban

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz

2020

2021

Evangélikus Egyház

30 000

Edve Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

100 000

TÖOSZ

2 825

0

Nyárádszentbenedek (testvértelepülés) támogatása

0

50 000

Rákóczi Szövetség (áthúzódó 2020)

0

10 000

"A remény hal meg utoljára" Alapítvány

20 000

Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület

12 000

0

Országos Mentőszolgálat Alapítvány

10 000

Falugondnokok Vas- és Gy-MS megyei Egyesülete

10 000

20 000

Edve Községért Millenium 2000 Alapítvány (áthúzódó 2020)

50 000

Államháztartáson belülre átadott pénzeszköz

2020

2021

Móvár Nagytérség Hulladékgazdálkodási Társulás társulási hozzájárulás

14 690

15 210

Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

122 016

0

Beled Város Önkormányzata-esketési hozzájárulás

0

23 100

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)

100 000

100 000

A 2021-es évben megvalósult beruházásokat, fejlesztéseket az alábbi táblázatok és az
6. melléklet
tartalmazza. Önerőből és állami támogatásokból valósultak meg a beruházások, felújítások.
adatok Ft-ban

Beruházások

Teljesítés

Támogatás

Saját forrás

1

Infrastrukturális beruházás könyvtárba (kisértékű tárgyi eszköz beszerzése)

876 398

567 500

308 898

2

MFP 2020 – Falubusz beszerzés

13 466 228

13 460 329

5 899

3

Fűnyíró traktor vásárlás

650 000

0

650 000

4

MFP -Temetőfejlesztés (halotthűtő) - 2021

2 133 600

2 082 800

50 800

Szivattyú beszerzés

206 330

0

206 330

Fűkasza beszerzés

162 990

0

162 990

Porszívó vásárlás

65 540

0

65 540

Összesen

17 561 086

16 110 629

1 450 457

Felújítások

Teljesítés

Támogatás

Saját forrás

1

MFP 2020- Temető kerítés felújítása

5 006 422

5 000 000

6 422

2

Temető kerítés felújítása (bal és hátsó oldal)

313 250

0

313 250

3

Pannon-Víz Zrt. fejlesztések

19 444

0

19 444

4

MFP-ÖTIK/2021- Kultúrház felújítás

200 000

0

200 000

Összesen

10 793 678

7 973 450

2 820 228

1. Községünkben szennyvízközmű nincs, hálózatunk a beledi közműre van rácsatlakozva.
IV. A pénzmaradványok változásának tartalma és okai:
1. Maradványkimutatás:
adatok Ft-ban

Megnevezés

2020

2021

Alaptevékenység költségvetési bevételei

50 452 430

61 091 621

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

58 410 106

43 898 417

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-7 957 676

17 193204

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

37 447 568

29 527 920

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

650 615

659 048

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

36 796 953

28 868 872

Alaptevékenység maradványa

28 839 277

46 062 076

Összes maradvány

28 839 277

46 062 076

1. A maradvány az előző évhez képest növekedett, mely a 2021-ben kiutalt előlegek 2022. évben történő felhasználása miatt alakult így.
2. A 2021. évi alaptevékenység maradványa 46 062 076 Ft.
3. Vállalkozói tevékenységet nem folytatunk.
V. Értékpapír-és hitelműveletek és adósságállomány alakulása
1. Értékpapírral nem rendelkezünk.
1. 2021-ban hitel felvételére, adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem került sor.
1. A fentiek alapján az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához figyelembe vehető saját bevételeinek teljesítését a 19. melléklet tartalmazza az alábbiak szerin

19. melléklet

Edve Község Önkormányzata

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához figyelembe vehető saját bevételei bemutatása

Forintban

Bevételi jogcímek

2021

2022

2023

2024

Vagyoni típusú adók

1 433 810

1 100 000

1 100 000

1 100 000

Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

46 338

50 000

50 000

50 000

Tulajdonosi bevételek

890 969

34 350

34 350

34 350

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 371 117

1 184 350

1 184 350

1 184 350

Saját bevételek 50 %-a

1 185 559

592 175

592 175

592 175

Adósságot keletkeztető ügyletek értéke

0

0

0

0

2021. év előtti ügyletből származó érték

0

0

0

0

Hitel felvételből származó tőketartozás

0

0

0

0

2021. évi ügyletből származó érték

0

0

0

0

Hitelfelvétel

0

0

0

0

Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke

0

0

0

0

Tárgyévi fizetési kötelezettség

0

0

0

0

Tőkefizetési kötelezettség

0

0

0

0

Kamatfizetési kötelezettség

0

0

0

0

Egyéb fizetési kötelezettség (kezelési költség stb.)

0

0

0

0

Tárgyévi fizetési kötelzettség összesen

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

1 185 559

592 175

592 175

592 175

VI. A vagyon alakulása
1. Az önkormányzat vagyona nőtt a beruházások értékével, azonban az elszámolt értékcsökkenés összegével csökkent. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása nem volt. Összességében növekedett a vagyon a tárgyidőszakban a beruházásoknak köszönhetően. (11. melléklet)
2. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 12. és 13. mellékletek tartalmazza az alábbiak szerint.

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2021. év

Edve Község Önkormányzata

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Nettó

érték

A

B

C

D

I. Immateriális javak (02+03+04+05)

01.

1.1. Forgalomképtelen immateriális javak

02.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű immateriális javak
vagyoni értékű jogok

03.

1.3. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak

04.

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó immateriális javak

05.

II. Tárgyi eszközök (07+12+17+22+27)

06.

374 857 508

325 948 130

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (08+09+10+11)

07.

350 129 321

311 769 853

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

08.

111 442 952

81 090 123

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

09.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

10.

228 661 470

222 616 913

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

11.

10 024 899

8 062 817

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+14+15+16)

12.

24 512 877

13 962 967

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

13.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

14.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

15.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

16.

24 512 877

13 962 967

3. Tenyészállatok (18+19+20+21)

17.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

18.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

19.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

20.

3.4. Üzleti tenyészállatok

21.

4. Beruházások, felújítások (23+24+25+26)

22.

215 310

215 310

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

23.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

24.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

25.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

26.

215 310

215 310

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (28+29+30+31)

27.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

28.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

29.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

30.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

31.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+38+43)

32.

710 000

710 000

1. Tartós részesedések (34+35+36+37)

33.

710 000

710 000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

34.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

35.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

36.

710 000

710 000

1.4. Üzleti tartós részesedések

37.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (39+40+41+42)

38.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

39.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

40.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

41.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

42.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (44+45+46+47)

43.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

44.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

45.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

46.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

47.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

48.

17 325 449

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+06+32+48)

49.

392 892 957

326 658 130

I. Készletek

50.

II. Értékpapírok

51.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (50+51)

52.

I. Lekötött bankbetétek

53.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

54.

III. Forintszámlák

55.

28 842 331

45 247 126

IV. Devizaszámlák

56.

V. Idegen pénzeszköz

57.

C) PÉNZESZKÖZÖK (53+54+55+56+57)

58.

28 842 331

45 247 126

I. Költségvetési évben esedékes követelések

59.

262 585

194 170

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

60.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

61.

3 143 549

817 856

D) KÖVETELÉSEK (59+60+61)

62.

3 406 134

1 012 026

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

63.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

64.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (63+64)

65.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

66.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (49+52+58+62+65+66)

67.

425 141 422

372 917 282

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

65 527 374

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

181 495 319

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

1 129 848

IV. Felhalmozott eredmény

04.

50 111 859

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

1 844 896

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

300 109 296

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

261 148

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

688 643

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

2 906

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

952 697

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

71 855 289

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

372 917 282

1. Működési célú kiadások egyensúlyban voltak a bevételekkel, vagyonvesztés nem volt. A megvalósított beruházások nem veszélyeztették az önkormányzat működését, feladatellátását.
1. Az önkormányzatnak 1 db névre szóló részvénye van a Beled-Coop Kft-nél 10.000 Ft névértéken, valamint 700.000 Ft értékű részesedése van a Pannon-Víz Zrt-nél.

Részesedések 2021.12.31.-i állománya

adatok Ft-ban

Gazdasági Társaság

Részesedések állománya

Pannon-Víz Zrt.

700 000

Beled COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Rt

10 000

Összesen:

710 000

VII. Többéves kihatással járó döntések
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 16. melléklet tartalmazza részletesen az alábbiak szerint.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

adatok: forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2021. előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2021.

2022.

2023.

2023. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

1 500 000

13 466 228

552 000

15 518 228

8.

MFP 2020 - Falubusz beszerzése

2020

1 500 000

13 466 228

14 966 228

9.

MFP-ÖTIK/2021- Kultúrház felújítás - tárgyi eszköz

2021

552 000

552 000

10.

Felújítási kiadások felújításonként

127 000

5 206 422

39 103 441

44 436 863

11.

MFP 2020- Temető kerítés felújítása

2020

127 000

5 006 422

5 133 422

12.

BM- járdafelújítás

2021

13 554 011

13 554 011

13.

MFP-ÖTIK/2021- Kultúrház felújítás

2021

200 000

25 549 430

25 749 430

14.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

1 500 789

3 700 000

1 759 211

6 960 000

15.

TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00008 A helyi közösség fejlesztése Rábakecöl, Edve és Vásárosfalu községekben (Támogatás összege: 6.960.000 Ft)

2019

1 500 789

3 700 000

1 759 211

6 960 000

16.

............................

17.

3 127 789

22 372 650

41 414 652

66 915 091

VIII. Pénzeszközök változásának levezetése
Az Önkormányzat pénzeszközeinek 2021. évi változását a 18. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

18. melléklet

Megnevezés

Összeg (Ft )

1.

Pénzkészlet 2021. január 1-jén
ebből:

28 842 331

2.

Ÿ Forintszámla egyenlege

28 842 331

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

4.

Ÿ Devizaszámla egyenlege

5.

Ÿ Lekötött bankbetétek

6.

Záró pénzkészlet 2021. december 31-én
ebből:

45 247 126

7.

Ÿ Forintszámla egyenlege

45 247 126

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

9.

Ÿ Devizaszámla egyenlege

10.

Ÿ Lekötött bankbetétek