Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2024. 01. 01

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.01.01.
a helyi iparűzési adóról
Általános indokolás
A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdése értelmében a törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete rendelettel az önkormányzat illetékességi területén helyi adókat (a továbbiakban: adót), valamint – a megyei önkormányzat kivételével – települési adókat vezethet be.
A Htv. 6. § e) pontja alapján az önkormányzat meghatározza a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL.törvény , valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017.évi CLI.törvény keretei között az adózás részletes szabályait.
Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntésével illetékességi területén iparűzési adót vezet be 2024. január 1. napjától.
Az adó bevezetésénél tekintettel kell lenni az adózók teljesítőképességére és a teherbíróképességhez igazodó, arányos közteherviselésre, a helyi sajátosságokra, valamint az önkormányzat gazdaságpolitikai érdekeire, követelményeire. A települési önkormányzat által megállapított helyi iparűzési adóból származó bevétel elsőként – a fővárosi önkormányzat esetén külön törvényben meghatározottak szerint – a helyi közösségi közlekedési feladat ellátására, a helyi közösségi közlekedési feladat ellátásához szükséges összegen felüli bevétel különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használható fel. A települési önkormányzat által megállapított helyi iparűzési adóból származó bevétel az önkormányzati hivatal állományában foglalkoztatottak személyi juttatásai és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozására nem fordítható.
Fentiekre tekintettel a Képviselő-testület az iparűzési adó 2024. január 1.napjától történő bevezetéséről döntött, figyelembe véve az adókötelezetteket érintő gazdasági körülményeket.
A Htv. rendelkezik az adóalanyáról, az adó alapjának meghatározásáról, az adókötelezettség keletkezéséről és megszűnéséről, az adó megfizetésének módjáról, mely rendelkezéseket az önkormányzati rendelet nem ismétli meg a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 3. §-a értelmében.
Az önkormányzati rendelet a Htv.39/C. § -a szerinti adómentességet, adókedvezményt nem állapít meg a vállalkozó számára.
A Képviselő-testület az adó évi mértékét az adóalap 1 %-ában határozta meg 2024.január 1-től a Htv.40. § c) pontjának figyelembevételével.
A rendelettervezet a Jat., valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet rendelkezéseinek megfelelően készült el.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az adó mértékéről rendelkezik, mely 2024.január 1.napjától az adóalap 1 %-a.
A 2. §-hoz
A hatálybaléprésről rendelkezik.