Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 01. 27

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.27.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény figyelembevételével elkészítettük Edve Község Önkormányzata 2023. évi költségvetését.
A költségvetés legmagasabb arányát továbbra is az állami finanszírozás adja, de törekszünk a takarékosabb működés megvalósítására, és a saját bevételek növelésére annak érdekében, hogy községünknek lehetőség szerint megfelelő erőforrása legyen a kínálkozó pályázatok önrészének biztosítására.
Költségvetésünk előre nehezen kalkulálható pontja az adóbevételek alakulása is. Kiszámíthatatlan a piaci szereplők tevékenysége.
Kiadási oldalon a működési kiadások körében az egyik legjelentősebb kiemelt előirányzat a személyi juttatásokra tervezett összeg. Ezen előirányzat meghatározásánál a szakmai és helyi jogszabályokban előirt létszámkeretekhez tartozó bér és egyéb személyi juttatás igényének figyelembevételével jártunk el. A 2023. január 1-től érvényes 296.400 Ft-os garantált bérminimum változása következtében növekedtek a személyi kiadások. A szociális hozzájárulási adó mértéke 2023. évben 13 %.
Működési kiadások között tervezésre kerültek szociális juttatások, illetve államháztartáson belülre és kívülre átadott pénzeszközök
A dologi kiadások jelentős része az előző évi teljesítés függvényében kerültek tervezésre.
A jelenlegi pénzügyi-gazdasági helyzet az önkormányzat Képviselő-testületének tagjaitól továbbra is mértéktartó, visszafogott és megértő magatartást követel annak reményében, hogy önkormányzatunk működése szilárdabb gazdasági alapokra kerülhessen.
A költségvetés mellékletét képező táblázatok bevételeket és kiadásokat tartalmazó oldalai ennek megfelelően kerültek kialakításra.
A költségvetés fő számai az alábbiak:

Sorszám

Bevételi jogcím

Előirányzat

1.

I. Közhatalmi bevételek

1 115 000

1.1

Vagyoni típusú adók

1 100 000

1.1.1

Építményadó

0

1.1.2

Magánszemélyek kommunális adója

1 100 000

1.1.3.

Telekadó

0

1.2

Értékesítési és forgalmi adók bevételei

0

1.2.1

Iaprűzési adó - állandó jellegggel végzett

0

1.2.2

Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett

0

1.3.

Gépjárműadó bevételek önkormámyzatot megillető része

0

1.4

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók beételei

0

1.4.1

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

0

1.4.2

Talajterhelési díj

0

1.5

Egyéb közhatalmi bevételek

15 000

2

II. Működési bevételek

892 566

2.1

Szolgáltatások bevétele

0

2.2

Közetített szolgáltatások ellenértéke

0

2.3

Tulajdonosi bevétel

882 066

2.3.1

Önkormányzati vagyon haszonbérbe adásából származó bevétel

882 066

2.3.2

Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel

0

2.3.3

Kapott osztalék

0

2.4

Kiszámlázott ÁFA

0

2.5

Általános fogatmi adó visszatérítése

0

2.6

Kamatbevételek

500

3.6

Egyéb működési célú bevételek

10 000

3.

III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 329 741

3.1

Önkormányzatok működési támogatása

20 003 933

3.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

3.3

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

3.4

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről

3.4.1

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

0

3.4.2

EU támogatás

1 300 000

3.4.3

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

1 025 808

4.

IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

4.1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

4.2

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0

4.2.1

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

0

4.2.2

EU támogatás

0

4.2.3

Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel

0

5.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

0

5.1

Működési támogatás államháztartáson belülről

0

5.2

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

0

6.

VI. Felhalmozási bevételek

0

6.1

Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése

0

6.2

Részesedések értékesítése

0

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

24 337 307

8.

VII. Finanszírozási bevételek

2 021 467

8.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

8.2

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

8.3

Előző év költségvetési maradványnának igénybevétele

2 021 567

9.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

26 358 874

Megnevezés

Előirányzat

1.

I. Működési kiadások

23 241 889

1.1

Személyi juttatások

11 005 826

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.

905 922

1.3

Dologi kiadások

10 000 931

1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

722 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

607 210

1.5.1

Elvonások, befizetések

0

1.5.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

242 000

1.5.3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

365 210

2.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

598288

2.1

Beruházások

98 288

2.2

Felújítások

2.3

Egyéb felhalmozási kiadások

500 000

2.3.1

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

500 000

2.3.2

Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

0

2.3.3

Kamatkiadások

0

2.3.4

Befektetési célú részesedések

0

3.

III. Tartalékok

1 718 540

3.1

Általános tartalék

1 718 540

3.2

Céltartalék

3.3

Fejlesztési tartalék

4.

IV. Kölcsönök nyújtása

0

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

25 558 717

6.

V. Finanszírozási kiadások

800 157

6.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.2

Állami támogatás megelőlegzés

800 157

7.

Költségvetési és finanszírozási kiadások

26 358 874

KIADÁSOK ÖSSZESEN

26 358 874

A rendelettervezet előkészítése során
figyelembe vettük a költségvetési törvényben véglegesített és jóváhagyott összegeket
törekedtünk a takarékos, de biztonságos működtetés feltételeinek biztosítására, illetve a város fejlődését, a lakosság komfortérzetét szolgáló fejlesztési előirányzatok megteremtésére.