Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 24

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.24.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Beszámoló a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotja a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletét.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. 2022. évre vonatkozóan ellenőrzés hiányában nem releváns.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet úgy rendelkezik, hogy „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét, határozatát”.
A feni jogszabályi előírások értelmében a 2022. évi gazdálkodásról készült költségvetési beszámoló rendelet-tervezetének szöveges indoklását és a költségvetési maradvány elfogadását együttesen terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Edve Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése a 1/2022. (II.09.) rendelettel került elfogadásra. E rendelet többször került módosításra az évközi változások figyelembevételével.
A zárszámadási rendelet fő számai: 96 031 255 Ft bevétel
94 009 688 Ft kiadás
I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése
1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei megfelelnek a követelményeknek.
2. Edve Község Önkormányzatánál köztisztviselő nincs állományban, mivel a hatósági és pénzügyi feladatokat a Beled székhellyel működő Beledi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
3. Az általános iskolai feladatokat Beledben a Klebelsberg Központ látja el. A háziorvos tevékenységét vállalkozásban végzi betéti társaság formában. A Képviselő-testület átvállalta a működési kiadásokat és engedélyezte az orvosi rendelő térítés nélküli használatát. A helyi önkormányzat ezen túlmenően tagja a Beled székhellyel működő Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak is. Ellátási szerződést egyházi vagy más nem állami fenntartóval az önkormányzat nem kötött a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások tekintetében.
4. Belső ellenőrzési feladatokat a Megoldás 2006. Ellenőrzési és Szolgáltató Kft. látta el 2022. évben is.
5. Önkormányzatunk hivatali teendőit a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal látja el 2013. január 1. óta megállapodás alapján. Az önkormányzat tagja még a Falugondnokok Vas és Győr – Moson - Sopron Vármegyei Egyesületének valamint a TÖOSZ szervezetnek is.
6. 2022. évben nem volt rendkívüli esemény, amely befolyással lett volna a pénzügyi helyzetre.
7. Kisebbségi önkormányzattal nincs kapcsolatunk.
8. A 2022. évben rendkívüli önkormányzati támogatásra nem adtunk be pályázatot.
9. Önkormányzatunk létszámkeretét a 9. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

Szakmai tevékenységet ellátók

Üzemeltetési tevékenységet ellátók

Összesen

1,10 fő

0,00 fő

1,10 fő

1,10 fő

0,00 fő

1,10 fő

10. Az önkormányzat közigazgatási területén a munkanélküliség csekély mértékű. A 2022-es évben a közfoglalkoztatotti programban 1 fő vett részt.
II. A bevételi források és azok teljesítése
1. 2022. évi költségvetésünk bevételi főösszege (96.031.255 Ft) az előző évihez (90.619.541 Ft) viszonyítva 105,97 %-ban teljesült. A bevételi főösszeg a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,75 %-ban teljesült. (1., 2. és 3. melléklet)
2. Működési bevételek (2021-ben 1.002.817 Ft, 2022-ben 982.827 Ft) az előző évihez viszonyítva 98,01 %-ban teljesültek.
3. Tárgyi eszköz értékesítésére 2022. évben nem került sor.
4. Felhalmozási támogatást a 2022-es évben az alábbiak szerint kaptunk:
1. Magyar Falu Program:
Kommunális eszközök beszerzése: 14.993.000 Ft
Járdafelújítás: 8.792.471 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.039.710 Ft) az előző évihez (2.069.870 Ft) viszonyítva 98,54 %-ban teljesültek.
Államháztartáson kívülről származó felhalmozási célú támogatás nem volt a 2022. évben, működési támogatás 50.000 Ft összegben teljesült.
Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2021. évhez (1.480.148 Ft) viszonyítva 2022-ben (1.103.975 Ft) 74,59 %-ban teljesültek.
Ezen belül a helyi adók az előző évhez viszonyítva 74,66 %-ban teljesültek.
2021. év 2022. év
Kommunális adó 1.433.810 Ft 1.070.440 Ft
Önkormányzati költségvetési támogatások 102,49 %-ban teljesültek az előző évhez képest.
adatok Ft-ban

Megnevezés

2021. év

2022. év

Települési önkormányzatok működésének támogatása

8 352 477

9 097 205

Települési önkormányzatok egyéb szociális feladataihoz hozzájárulás

1 389 000

2 003 000

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (falugondnok)

4 572 000

5 142 300

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

Szociális ágazati pótlék

563 471

679 586

Működési célú költségvetési támogatások (szoc. tűzifa)

228 600

093 370

Polgármesteri béremelés különbözete

-

1 721 578

Összesen

17 375 548

21 207 039

Költségvetési támogatást könyvtári, feladatok ellátására, az önkormányzat működésének, a falugondnoki szolgálat és egyéb szociális feladatok ellátására kaptunk. Állami támogatást kaptunk továbbá szociális ágazati pótlékra, valamint a szociális tűzifa beszerzésére és polgármesteri béremelés különbözetére.

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím

támogatási összeg

mód. III.

kapott támogatás

elszámolás szerint megillető támogatás

tárgyévben felhasznált támogatás

következő évben jogszerűen felhasználható támogatás

támogatás kiutalás (+) /visszafizetés (-)

1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

1 105 000

1 105 000

1 105 000

1 105 000

1 105 000

1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása

603 000

603 000

603 000

603 000

603 000

1.1.1.4. Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása

349 180

349 180

349 180

349 180

349 180

1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása

437 325

437 325

437 325

437 325

437 325

Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen

2 494 505

2 494 505

2 494 505

2 494 505

2 494 505

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 600 000

6 600 000

6 600 000

6 600 000

6 600 000

1.1.1.7. Lakott külterület támogatása

2 700

2 700

2 700

2 700

2 700

1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 097 205

9 097 205

9 097 205

9 097 205

9 097 205

1.3.1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása

2 003 000

2 003 000

2 003 000

2 003 000

2 003 000

1.3.2.5. falugondnoki szolgáltatás

5 142 300

5 142 300

5 142 300

5 142 300

5 142 300

10.2.2.2. Szociális ágazati pótlék

679 586

679 586

679 586

679 586

1.5.1. Közművelődési feladatok

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása 9/2022. (I.14.) Korm. Határozat szerint

1 721 578

1 721 578

1 721 578

1 721 578

1 721 578

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlása

293 370

293 370

293 370

293 370

Mindösszesen:

20 234 083

21 207 039

21 207 039

21 207 039

21 207 039

A kapott állami támogatások számszerűsítését és felhasználását a fenti táblázat és a 14. melléklet tartalmazza.
1. A hátralékok összege az előző évihez viszonyítva csökkent. ( 128.648 Ft ) . A hátralékok beszedése folyamatosan történik fizetési felszólítással, letiltással, illetve földhivatali bejegyzéssel
2. Önkormányzatunknál 2018. január 1. naptól bevezetésre került a magánszemélyek kommunális adója.
3. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások számszerűsítését a 15. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint.

Adónem

Kedvezmény

Mentesség

törvényi

rendeleti

összesen

törvényi

rendeleti

összesen

Telekadó

Gépjármű adó

Magánszemélyek kommunális adója

1 176 000

1 176 000

Összesen

1 176 000

1 176 000

Magánszemélyek kommunális adója tekintetében adómentes a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, a lakóingatlanhoz tartozó, a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 19. § a) pontjában meghatározott mértéket meghaladó földrészlet, a magánszemélynek az adóköteles ingatlant meghaladó további ingatlana. 24.500 Ft/év adókedvezményben részesül az a magánszemély, aki a tárgyév teljes időszakában folyamatosan, megszakítás nélkül életvitelszerűen Edve község illetékességi területén lakik. Az adókedvezmény vagy mentesség feltételeinek fennállásáról az adóalanynak nyilatkoznia kell.
4. Önkormányzatunk 2022. évben rendkívüli támogatásban nem részesült.
5. Önkormányzatunk EU-s forrásból támogatásban 2022. évben az alábbiak szerint részesült:
a) Magyar Falu Program – Kommunális eszköz beszerzése: 14.993.000 Ft támogatás
b) Magyar Falu Program – Önkormányzati járdafelújítás: 8.792.471 Ft támogatás
III. Kiadások alakulása
1. 2022. évi kiadások teljesített főösszege (94 009 688 Ft) az előző évihez (44 557 465 Ft) viszonyítva 210,99 %-os. A nagymértékű eltérés a beruházások, felújítások sorain tapasztalható.
2. Az önkormányzatunk rendelkezésére álló források biztosították az alapvető működéseket.
3. 2021. évhez viszonyítva a működési kiadások jogcímenkénti alakulása: személyi juttatás 134,72 %, a munkaadókat terhelő járulékok 116,23 %, dologi kiadások 109,36 %, egyéb működési célú kiadások 522,88 %, ellátottak pénzbeli juttatásai 86,31 %. (1., 2. és 4. melléklet)
Önkormányzatunknál köztisztviselő nem dolgozik. A személyi juttatások az előző évihez képest emelkedést mutatnak, mely egyrészt TOP pályázat keretén belül megbízási díj, másrészt közművelődési szakember részmunkaidőben történő foglalkoztatása miatt alakult.
Az előzőekben már említettem, hogy a dologi kiadások az előző évihez viszonyítva 109,36 %-ban teljesültek. A dologi kiadások megoszlását az alábbi táblázat és a
5. melléklet
tartalmazza.
adatok Ft-ban

Dologi kiadások

2021

2022

Önkormányzatok jogalkotásitevékenysége

0

192

Falugondnoki szolgálat

1 464 195

1 659 436

Közvilágítási feladatok

379 733

409 696

Város- és községgazdálkodás

1 985 386

1 698 371

Háziorvosi szolgálat

103 788

142 848

Könyvtári feladatok

546 170

390 267

Köztemető fenntartása

218 546

127 292

Települési hulladék vegyes begyűjtés, szállítása

131 110

0

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

148 590

381 000

Közművelődési feladatok

914 097

2 222 311

Zöldterület kezelése

328 364

714 682

Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok

169 080

106 593

TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00008

3 700 000

2 627 700

Szociális támogatások

528 718

610 748

Településfejlesztési projektek

292 671

28 386

Közművelődés, kulturális értékek gondozása

0

812 640

Összesen

10 910 448

11 932 162

Falunk közterületeinek rendszeres karbantartásáról (fűnyírás, öntözés, gyomtalanítás, hó-eltakarítás), valamint a temetőben a sírok közötti területek tisztításáról folyamatosan gondoskodtunk.
Településünkön több rendezvény és kirándulás megvalósítására is sor került a 2022-es évben.
2007. július 1-től községünkben is lehetőség van a beledi székhellyel működő Beledi Egyesített Szociális Központ intézményen keresztül - amelynek önkormányzatunk is tagja - szociális étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (2022. 06.30-ig) és házi segítségnyújtás igénybevételére.
Ellátottak pénzbeli juttatására kifizetett összeg az előző évihez viszonyítva 86,31 %-ban teljesült. Idei évben a rászorultaknak juttatott támogatás: települési támogatás (Temetési támogatás), rendkívüli települési támogatás (beiskolázási támogatás és egyéb rendkívüli települési támogatás). A szociális és gyermekvédelmi kiadások megoszlását az alábbi táblázat és a
7. melléklet
tartalmazza.
adatok Ft-ban

Ellátások

2021

2022

Települési támogatás - temetési segély Szt. 45 §. (1)

40 000

0

Települési támogatás – Beiskolázási támogatás

138 000

105 000

Rendkívüli települési támogatás

560 000

532 000

Összesen:

738 000

637 000

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 800,75 %-ban teljesült az előző évhez viszonyítva (2022: 1.107.524 Ft, 2021: 138.310Ft). Háziorvosi ügyeleti díj, hulladékgazdálkodási társulási hozzájárulás, s az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére BURSA támogatás átutalására is sor került.
A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 266,67 %-ban teljesült az előző évhez képest. (2022: 400.000 Ft, 2021: 150.000 Ft)
Az átadott pénzeszközök szemléltetését az alábbi táblázat és a
8. melléklet
tartalmazza
adatok: Ft-ban

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz

2021

2022

Edve Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

300 000

TÖOSZ

0

0

Nyárádszentbenedek (testvértelepülés) támogatása

50 000

50 000

Rákóczi Szövetség

10 000

"A remény hal meg utoljára" Alapítvány

20 000

Falugondnokok Vas- és Gy-MS megyei Egyesülete

20 000

Edve Községért Millenium 2000 Alapítvány

50 000

50 000

Államháztartáson belülre átadott pénzeszköz

2021

2022

Móvár Nagytérség Hulladékgazdálkodási Társulás társulási hozzájárulás

15 210

16 250

Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

0

974 328

Beled Város Önkormányzata-esketési hozzájárulás

23 100

Rábakecöl Községi Önkormányzat

18 586

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)

100 000

80 000

Nemzeti Művelődési Intézet

18 360

A 2022-es évben megvalósult beruházásokat, fejlesztéseket az alábbi táblázatok és az
6. melléklet
tartalmazza. Önerőből és állami támogatásokból valósultak meg a beruházások, felújítások.
adatok Ft-ban

Beruházások

Teljesítés

Támogatás

Saját forrás

1

MFP - Kultúrház felújítás (ÖTIK/2021)

552 000

552 000

0

2

Infrastruktúra fejlesztés (könyvtár)

307 083

307 083

0

3

Kültéri színpad és közösségi tér építése (MFP)

495 000

0

495 000

4

MFP - kommunális gépek, eszközök beszerzése

15 786 100

14 993 000

793 100

5

Sörpad garnitúra beszerzése (NMI)

188 976

188 976

0

6

Falugondnoki busz utánfutójához takaró ponyva

232 410

232 410

0

7

Összesen

17 561 569

16 273 469

1 288 100

Felújítások

Teljesítés

Támogatás

Saját forrás

1

BM - Járda felújítás

13 554 703

10 165 508

3 389 195

2

MFP - Kultúrház felújítás (ÖTIK/2021)

26 611 567

25 549 430

1 062 137

3

MFP - Petőfi utca járdafelújítás

8 787 432

8 787 432

0

4

Pannon-Víz keretszerződés szerinti munkálatok

925 037

0

925 037

Összesen

49 878 739

44 502 370

5 376 369

4) Községünkben szennyvízközmű nincs, hálózatunk a beledi közműre van rácsatlakozva.
IV. A pénzmaradványok változásának tartalma és okai:
1. Maradványkimutatás:
adatok Ft-ban

Megnevezés

2021

2022

Alaptevékenység költségvetési bevételei

61 091 621

49 169 022

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

43 898 417

93 321 045

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

17 193204

-44 152 023

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

29 527 920

46 862 233

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

659 048

688 643

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

28 868 872

46 173 590

Alaptevékenység maradványa

46 062 076

2 021 567

Összes maradvány

46 062 076

2 021 567

2. A maradvány az előző évhez képest csökkent, mely a 2021-ben kiutalt előlegek 2022. évben történő felhasználása miatt alakult így.
3. A 2022. évi alaptevékenység maradványa 2 021 597 Ft.
4. Vállalkozói tevékenységet nem folytatunk.
V. Értékpapír-és hitelműveletek és adósságállomány alakulása
1. Önkormányzatunk értékpapírral nem rendelkezik.
2. 2022-ben hitel felvételére, adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem került sor.
3. A fentiek alapján az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához figyelembe vehető saját bevételeinek teljesítését a 19. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint.

19. melléklet

Edve Község Önkormányzata

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához figyelembe vehető saját bevételei bemutatása

Forintban

Bevételi jogcímek

2022

2023

2024

2025

Vagyoni típusú adók

1 070 440

1 100 000

1 100 000

1 100 000

Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

33 535

15 000

15 000

15 000

Tulajdonosi bevételek

882 066

882 066

882 066

882 066

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 986 041

1 997 066

1 997 066

1 997 066

Saját bevételek 50 %-a

993 021

998 533

998 533

998 533

Adósságot keletkeztető ügyletek értéke

0

0

0

0

2022. év előtti ügyletből származó érték

0

0

0

0

Hitel felvételből származó tőketartozás

0

0

0

0

2022. évi ügyletből származó érték

0

0

0

0

Hitelfelvétel

0

0

0

0

Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke

0

0

0

0

Tárgyévi fizetési kötelezettség

0

0

0

0

Tőkefizetési kötelezettség

0

0

0

0

Kamatfizetési kötelezettség

0

0

0

0

Egyéb fizetési kötelezettség (kezelési költség stb.)

0

0

0

0

Tárgyévi fizetési kötelzettség összesen

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

993 021

998 533

998 533

998 533

VI. A vagyon alakulása
1. Az önkormányzat vagyona nőtt a beruházások értékével, azonban az elszámolt értékcsökkenés összegével csökkent. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása nem volt. Összességében növekedett a vagyon a tárgyidőszakban a beruházásoknak köszönhetően. (11. melléklet)
2. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 12. és 13. mellékletek tartalmazza az alábbiak szerint.

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2022. év

Edve Község Önkormányzata

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Nettó

érték

A

B

C

D

I. Immateriális javak (02+03+04+05)

01.

2 618 830

1.1. Forgalomképtelen immateriális javak

02.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű immateriális javak
vagyoni értékű jogok

03.

1.3. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak

04.

2 618 830

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó immateriális javak

05.

II. Tárgyi eszközök (07+12+17+22+27)

06.

428 988 922

370 224 973

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (08+09+10+11)

07.

389 701 207

346 933 257

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

08.

129 071 325

95 349 687

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

09.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

10.

250 004 983

243 094 791

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

11.

10 624 899

8 488 779

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+14+15+16)

12.

38 068 474

22 567 475

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

13.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

14.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

15.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

16.

38 068 474

22 567 475

3. Tenyészállatok (18+19+20+21)

17.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

18.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

19.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

20.

3.4. Üzleti tenyészállatok

21.

4. Beruházások, felújítások (23+24+25+26)

22.

1 219 241

724 241

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

23.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

24.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

25.

1 219 241

724 241

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

26.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (28+29+30+31)

27.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

28.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

29.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

30.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

31.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+38+43)

32.

710 000

710 000

1. Tartós részesedések (34+35+36+37)

33.

710 000

710 000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

34.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

35.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

36.

710 000

710 000

1.4. Üzleti tartós részesedések

37.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (39+40+41+42)

38.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

39.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

40.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

41.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

42.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (44+45+46+47)

43.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

44.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

45.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

46.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

47.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

48.

17 325 449

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+06+32+48)

49.

449 643 201

370 934 973

I. Készletek

50.

II. Értékpapírok

51.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (50+51)

52.

I. Lekötött bankbetétek

53.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

54.

III. Forintszámlák

55.

1 390 531

IV. Devizaszámlák

56.

V. Idegen pénzeszköz

57.

C) PÉNZESZKÖZÖK (53+54+55+56+57)

58.

1 390 531

I. Költségvetési évben esedékes követelések

59.

128 648

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

60.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

61.

631 036

D) KÖVETELÉSEK (59+60+61)

62.

759 684

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

63.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

64.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (63+64)

65.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

66.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (49+52+58+62+65+66)

67.

373 085 188


FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

65 527 374

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

181 495 319

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

1 129 848

IV. Felhalmozott eredmény

04.

51 956 755

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-12 977 901

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

287 131 395

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

249 380

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

800 157

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

1 049 537

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

84 904 256

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

373 085 188

3. Működési célú kiadások egyensúlyban voltak a bevételekkel, vagyonvesztés nem volt. A megvalósított beruházások nem veszélyeztették az önkormányzat működését, feladatellátását.
4. Az önkormányzatnak 1 db névre szóló részvénye van a Beled-Coop Kft-nél 10.000 Ft névértéken, valamint 700.000 Ft értékű részesedése van a Pannon-Víz Zrt-nél.

Részesedések 2022.12.31.-i állománya

adatok Ft-ban

Gazdasági Társaság

Részesedések állománya

Pannon-Víz Zrt.

700 000

Beled COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Rt

10 000

Összesen:

710 000

VII. Többéves kihatással járó döntések
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 16. melléklet tartalmazza részletesen az alábbiak szerint.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

adatok: forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2022. előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2022

2023

2024

2024 után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

552 000

552 000

8.

MFP - Kultúrház felújítás (ÖTIK/2021)

2021

552 000

552 000

9.

............................

10.

............................

11.

Felújítási kiadások felújításonként

40 166 270

40 166 270

12.

BM - Járda felújítás

2021

13 554 703

13 554 703

13.

MFP - Kultúrház felújítás (ÖTIK/2021)

2021

26 611 567

26 611 567

14.

............................

15.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

5 200 789

3 074 499

8 275 288

16.

TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00008 A helyi közösség fejlesztése Rábakecöl, Edve és Vásárosfalu községekben (Támogatás összege: 6.960.000 Ft)

2019

5 200 789

3 074 499

8 275 288

17.

............................

Összesen

5 200 789

3 626 499

48 993 558

VIII. Pénzeszközök változásának levezetése
Az Önkormányzat pénzeszközeinek 2022. évi változását a 18. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:18. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám

Megnevezés

Összeg (Ft )

1.

Pénzkészlet 2022. január 1-jén
ebből:

45 247 126

2.

Ÿ Forintszámla egyenlege

45 247 126

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

4.

Ÿ Devizaszámla egyenlege

5.

Ÿ Lekötött bankbetétek

6.

Záró pénzkészlet 2022. december 31-én
ebből:

1 390 531

7.

Ÿ Forintszámla egyenlege

1 390 531

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

9.

Ÿ Devizaszámla egyenlege

10.

Ÿ Lekötött bankbetétek

IX. Környezetvédelmi alap felhasználása
A 2022-es évben nem történt felhasználás.