Felpéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Hatályos: 2021. 06. 15

Felpéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Felpéc Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. A rendelet célja, a gyermekek védelmének rendszere

1. § A rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához – a helyi sajátosságokat figyelembe véve – a feltételrendszert és eljárásokat szabályozza.

2. § A gyermekek védelmét az önkormányzat természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint:

 • a) természetbeni ellátások:
  • aa) gyermekétkeztetés,
  • ab) szünidei gyermekékeztetés,
 • b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
  • ba) család-és gyermekjóléti szolgálat,
  • bb) gyermekek napközbeni ellátása érdekében működtetett óvodai ellátás,
  • bc) gyermekek átmeneti gondozása.

II. FEJEZET Természetben nyújtott ellátások

2. Gyermekétkeztetés

3. § (1) Az önkormányzat az óvodai nevelésben részesülő gyermekek részére a gyermekétkeztetést közétkeztetési szerződés alapján vásárolt élelmezés útján biztosítja, a Felpéc Petőfi u. 60 szám alatti főzőkonyhán keresztül biztosítja.

(2) Az ellátás megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más gyermekvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezheti.

(3) Az intézményi, valamint az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre a Gyvt. szabályozása az irányadó.

(4) Az intézményi térítési díjakról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.

3. Szünidei gyermekétkeztetés

4. § (1) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a felpéci lakóhellyel, vagy amennyiben életvitelszerűen tartózkodási helyén lakik, tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére biztosítja.

(2) Az Önkormányzat a szünidei gyermekétkezést a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott

 • a) őszi, téli és tavaszi tanítási szünet időtartama alatt,
 • b) nyári tanítási szünet időtartama alatt, a tanév végét követő hét első munkanapja és augusztus 20. napja közötti időszakban, legalább 43 munkanap, valamint
 • c) az a) és b) pontok időtartamára eső az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon biztosítja.

(3) A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényeket a szülő vagy más törvényes képviselő az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyújthatja be a Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Felpéci-Csikvándi Kirendeltségére írásban, vagy elektronikusan az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott módon.

(4) A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényeket a jegyző bírálja el.

(5) A szünidei gyermekétkeztetésnél az önkormányzat az iskolai tanulók esetében biztosítja a napi egyszeri meleg étkezést, úgy, hogy az éthordós étel elszállítását a gyermek, a szülő, vagy a tőrvényes képviselő maguk oldják meg a konyhai egység nyitva tartásának figyelembevételével.

III. FEJEZET Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

4. Általános szabályok

5. § (1) Az Önkormányzatnak a Gyvt. 39. § -ában meghatározott feladatait társulási megállapodás alapján a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye és Napocska Családi Bölcsőde Hálózat (a továbbiakban: Intézmény) útján látja el.

(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik, amely kérelem az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez nyújtható be.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét a tényállás tisztázása mellett alapesetben az intézményvezető intézkedése alapozza meg.

(4) Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a Gyvt. alapján az ellátás kötelező igénybevétele elrendelhető.

(5) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmező tájékoztatni kell.

(6) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdése előtt az ellátásra jogosult gyermeket és törvényes képviselőt tájékoztatni kell:

 • a) az ellátás tartamáról és feltételeiről,
 • b) az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról,
 • c) az intézmény házirendjéről,
 • d) a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról.

(7) Az ellátásra jogosult köteles:

 • a) a (6) bekezdésben foglalt tájékoztatás tudomásulvételéről nyilatkozni,
 • b) az intézményi nyilvántartásokhoz adatot szolgáltatni,
 • c) a jogosultsági feltételekben, illetve nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokról nyilatkozni.

(8) A szolgáltatás térítésmentes.

(9) A szolgáltatást a szülő, más törvényes képviselő kérelmére, valamint a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak, továbbá a jegyző, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár – gyermek veszélyeztetett-ségére utaló – jelzése alapján látja el. A kérelmet előterjeszteni, továbbá jelzést megtenni közvetlenül az intézmény vezetőjénél lehet.

(10) Az ellátás biztosítását az intézmény vezetőjének intézkedése alapozza meg.

(11) A gyermekjóléti szolgáltatás megszűnésének eseteit és módjait a Gyvt. 37/A. § -ában foglaltak határozzák meg.

5. Gyermekjóléti alapellátások

6. § (1) A gyermekjóléti alap ellátások célja a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek családjából való kiemelésének megelőzése, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. A család-és gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt. 40. § -ában előírt szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat.

(2) Az önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

 • a) Család-és gyermekjóléti szolgálat
 • b) Gyermekek napközbeni ellátása keretében: óvodai ellátás
 • c) Gyermekek átmeneti gondozása.

(3) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását az általa fenntartott intézmény útján, a Felpéci Mesevilág Óvodában biztosítja.

(4) Az óvodai ellátás igénybevételére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. Család- és gyermekjóléti szolgálat

7. § (1) A család-és gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt. 40. § -ában előírt szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat.

(2) A szolgáltatás térítésmentes.

(3) A gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat az Intézmény útján látja el társulási megállapodás alapján.

7. Gyermekek átmeneti gondozása

8. § (1) Az Intézmény intézményvezetője helyettes szülőt bíz meg a gyermek gondozásával, felügyeletével, ha a szülő ezt kéri vagy beleegyezik a szülő egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek felügyelete a családban nem oldható meg.

(2) A gyermek átmenetei gondozását meg kell szüntetni, ha azt a szülő kéri – jogszabályi feltételeknek megfelelően – vagy annak okai már nem állnak fenn.

9. § (1) A gyermekek után fizetendő étkezési térítési díj mértékéről a mindenkor hatályos önkormányzati rendelet rendelkezik

(2) Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2006. (III.30.) rendelet, valamint a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2011.(VIII.26.) önkormányzati rendelet és a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2006. (III.30.) rendelet módosításáról szóló 14/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet.