Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 7.) önkormányzati rendelete

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X.7.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag-támogatásról

Hatályos: 2022. 10. 08

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 7.) önkormányzati rendelete

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X.7.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag-támogatásról

2022.10.08.

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A belügyminiszter – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. pont szerinti „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására” jogcímen benyújtott támogatási igénnyel kapcsolatban szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó vissza nem térítendő támogatást biztosított Felpéc Község Önkormányzata számára.

(2) E rendelet célja, hogy Felpéc településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, egyszeri tűzifa-támogatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az odaítélés menetét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Felpéc község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező természetes személyekre.

2. A támogatás feltételei

2. § (1) Az önkormányzat az e rendelet 5. §-ban meghatározott rendelkezésre álló kerete mértékéig a (2) bekezdésben meghatározott rászoruló és előnyben részesítendő, valamint a (3) bekezdésben meghatározott rászoruló jogosultakat ellenszolgáltatási kötelezettségtől mentes (térítésmentes) természetbeni támogatásként legfeljebb 5 erdei m3 szociális tűzifa-támogatásban részesíti. A támogatásra jogosultat a tűzifa lakcímére ingyenesen szállítva illeti meg.

(2) A támogatásra jogosult rászoruló és egyben előnyben részesítendő

a) személy az, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló szerint

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) akár természetbeni, akár pénzbeli formában nyújtott települési támogatásra ( e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra ) jogosult,

b) család az, amelyben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelnek.

(3) A támogatásra jogosult rászoruló a (2) bekezdés alá nem tartozó az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:

a) egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-t,

b) az a) alpont alá nem tartozó személy esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-t.

(4) A tűzifa-támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

3. § Nem nyújtható szociális célú tűzifa-támogatás - függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltétel teljesülésétől - olyan lakóingatlan vonatkozásában, mely

a) tűzifával egyáltalán nem fűthető vagy

b) üresen álló, ténylegesen lakatlan.

3. A támogatás odaítélésének menete

4. § (1) Az eljárás kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2022. október 31. napjáig folyamatosan lehet a Közös Önkormányzati Hivatal Felpéc, Dózsa u. 9. szám alatti kirendeltségénél benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2022. november 15. napjáig dönt.

(4) A tűzifa jogosultak részére térítésmentesen történő kiszállításáról és átadásáról a polgármester gondoskodik, legkésőbb 2023. február 15. napjáig.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.

5. § A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminiszter által az Önkormányzat számára megállapított, az 1. § (1) bekezdése szerinti, 1 005 840 Ft összegű kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által saját költségvetéséből biztosított 60 960 Ft összegű saját forrás és a szállítás(ok) költsége.

4. Hatályba léptető rendelkezés

6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. március 31-én hatályát veszti.