Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022.(XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális étkeztetés és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól, valamint egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022.(XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális étkeztetés és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól, valamint egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

2023.01.01.

Felpéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális étkeztetésben alkalmazandó intézményi térítési díjakat e rendelet 1. melléklete állapítja meg.

2. § A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait e rendelet 2. melléklete állapítja meg.

3. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szr.) 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Az ellátásban részesülő, ha jövedelemmel rendelkezik, térítési díjat köteles fizetni, amelynek mértékét külön önkormányzati rendelet állapítja meg.” .

4. § (1) E rendelet 2023. január 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Szr. 5. melléklete.

(3) Hatályát veszti a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 7/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet.