Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 10. 08

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.10.08.

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését: 186.886.616 Ft bevétellel, 232.997.102 Ft kiadással, - 46.110.486 egyenleggel jóváhagyja.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év maradványának igénybevételét rendeli el, 46.110.486 Ft összegben.

(3) A Képviselő-testület a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg:

a) az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, valamint

b) a költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, állami feladatok szerinti bontásban.

(4) A Képviselő-testület önként vállalt feladatot 2020-ben nem végez.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

2. A költségvetés részletezése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi,

b) az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza,

c) az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi,

d) az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg,

e) az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi,

f) az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá,

g) a Felpéci Mesevilág Óvoda költségvetését a 9. melléklet tartalmazza,

h) az Önkormányzat elismert tartozásállományáról a 10. melléklet nyújt tájékoztatást,

i) a költségvetés előirányzat-felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a kiadások között 33 490 621 Ft költségvetési (általános) tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyv- vezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

4. Az előirányzatok módosítása

4. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirány-zatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(4) A Képviselő-testület a (2)-(3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. A gazdálkodás szabályai

5. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett azok vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Képviselő-testület határozatával elfogadott munkamegosztási megállapodásban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a költségvetési szerv mindenkori vezetőjét terheli.

(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

6. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, a költségvetési szervek esetében azok vezetője felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról független külső szakértő útján gondoskodik.

7. Záró rendelkezések

7. § (1) A Képviselő-testület és a polgármester az Áht. 25. § (4) bekezdésében meghatározott, az Áht. 25. § (3) bekezdésében szabályozott esetre vonatkozó kötelezettségét e rendelet megalkotásával teljesíti.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.