Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022.(V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetése zárszámadásáról és maradványa jóváhagyásáról

Hatályos: 2022. 05. 27

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022.(V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetése zárszámadásáról és maradványa jóváhagyásáról

2022.05.27.

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást 244.347.124 Ft bevétellel, 198.236.638 Ft kiadással, 46.110.486 Ft maradvánnyal jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét – összesítve és a kötelező önkormányzati feladatok tekintetében –, valamint pénzügyi mérlegét az 1. melléklet szerint elfogadja.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következőknek megfelelően fogadja el:

a) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási cél alapján történő elkülönítéssel a 2. melléklet szerint,

b) az Önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként a 3. melléklet szerint,

c) az Önkormányzat felújítási kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint,

d) az Önkormányzat 2021. évi Európai Uniós pályázatainak adatait az 5. melléklet szerint,

e) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet szerint,

f) az Önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát (a 7. mellékletben foglaltak szerint) 1.380.140.765 Ft értékben,

g) az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket (célok szerint, évenkénti bontásban) a 8. melléklet szerint,

h) az Önkormányzat pénzeszközei változásának levezetését a 9. melléklet szerint,

i) az Önkormányzat 2021. évi maradványát a 10. melléklet szerint,

j) az Önkormányzat eredménykimutatását a 11. melléklet szerint,

k) az Önkormányzat létszámkeretét a 12. melléklet szerint,

l) a közfoglalkoztatás 2021. évi bevételeit, kiadásait a 13. melléklet szerint,

m) a Felpéci Mesevilág Óvoda költségvetését a 14. melléklet szerint.

3. § (1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és ezekből származó tárgyévi fizetési kötelezettsége nincs, nincsenek továbbá 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai sem.

(2) Az Önkormányzat 2021. évben önként vállalt feladatot nem látott el, közvetett támogatást nem nyújtott.

(3) Az Önkormányzat hitelt, kölcsönt a 2021. évben nem nyújtott, ilyen jogcím után bevétele sem keletkezett.

4. § A jegyző a maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles gondoskodni.

5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

1.-14. melléklet