Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022.(V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetése zárszámadásáról és maradványa jóváhagyásáról

Hatályos: 2022. 05. 27
Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022.(V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetése zárszámadásáról és maradványa jóváhagyásáról
Végső előterjesztői indokolás
Általános indoklás
A helyi önkormányzatok költségvetésüket (ideértve az annak végrehajtásáról – zárszámadásáról – szóló döntést is) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörben határozzák meg és költségvetésük alapján önállóan gazdálkodnak. Az önkormányzatok legfőbb szervei (képviselő-testület, közgyűlés) a zárszámadásról szóló rendeletet az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörükben hozzák meg (a rendelettervezet bevezető része is hivatkozik ezekre).
További felhatalmazás található a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 143. § (4) bekezdés c) pontjában, illetőleg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § (1) bekezdésében, mely utóbbi szerint a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester úgy terjeszti a képviselő-testület elé, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
A zárszámadási rendelettervezet a jogszabályok által meghatározott szerkezetben készült.