Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016.(X.25.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 26- 2016. 10. 26

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§-ában  biztosított  felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátásokról szóló 3/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete kiegészül a következő, 8/A § -sal:


„8/A§ (1) A képviselő-testület évente egy alkalommal - december hónapban - kérelemre a szociálisan rászoruló időskorú személyeknek karácsonyi támogatást állapíthat meg.

(2)  A karácsonyi támogatás összege legfeljebb 10.000 Ft, amelyet ajándékcsomag formájában kell nyújtani.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorulónak minősül az az öregségi nyugdíjban részesülő személy, aki

a)  a tárgyévben a 65. életévét betöltötte,  illetve december 31-ig betölti és

b) akinek a jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 500%-át.

(4) A karácsonyi támogatás megállapítására irányuló kérelmek benyújtásának határideje tárgyév december -10-e. E határidő jogvesztő, melynek elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.”

2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.