Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(I.18.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 01- 2017. 01. 31

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§-ában  biztosított  felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátásokról szóló 3/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1.§       Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.)  6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 6. § (3)   A szociális kölcsön azoknak a személyeknek, családoknak nyújtható, akiknél az egy főre jutó jövedelem eléri a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 100%-át, de nem haladja meg annak 700%-át.”

2. §      A R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (2) Az ápolási díj annak az igénylőnek adható, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedülálló esetén a 300%-át és az ápolásra szoruló ellátása más módon nem biztosítható.”

3. §      A R. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 9. § (3) A (2) bekezdéstől eltérően az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként (továbbiakban: temetési segély) adható rendkívüli települési támogatás összege: 30.000.- Ft.”

4.§       A R. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 9. § (4) Az (1) bekezdéstől eltérően temetési segély adható annak az elhunyt eltemettetéséről gondoskodó személynek is, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum összegének 600%-át nem haladja meg.”

5. §      Ez a rendelet 2017. február 1-jén lép hatályba.