Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017.(I.18.) önkormányzati rendelete

a helyi lakáscélú támogatásokról

Hatályos: 2017. 02. 01

Sopronnémeti Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. Általános rendelkezések


 1. § A rendelet célja, hogy segítse Sopronnémeti község területén élő, illetve itt letelepedni szándékozók lakhatási problémáinak megoldását önkormányzati támogatás nyújtásával.


 1. § A rendelet személyi hatálya kiterjed azokra, akik Sopronnémeti község közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkeznek és életvitelszerűen itt is laknak vagy Sopronnémeti község közigazgatási területén kívánnak lakást építeni vagy vásárolni.


 1. § A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Sopronnémeti község közigazgatási területén az igénylő által történő:
 1. lakás vásárlásra
 2. lakás építésre
 3. lakás bővítésre
 4. lakás korszerűsítésére

4.§ E rendelet alkalmazásában:

 1. házasok: az a házaspár, akiknél a házastársak egyike sem töltötte be a 65. életévét a támogatási kérelem benyújtásakor;
 2. fiatal házasok vagy élettársi közösségben élők: az a fiatal pár, akik egyike sem töltötte be a 40. életévét a támogatási kérelem benyújtásakor;
 3. gyermek: az a kiskorú, aki az igénylővel közös háztartásban él és még nem töltötte be a 18. életévét;
 4. többgyermekesek: az a házaspár vagy élettársi közösségben élő pár, aki három vagy háromnál több gyermeket nevel saját háztartásában;
 5. gyermekét egyedül nevelő: az az anya vagy apa, aki gyermekét, gyermekeit a másik szülő nélkül a saját háztartásában neveli;
 6. a kölcsön visszafizetése nem biztosított: a kölcsön visszafizetése akkor nem biztosított, ha a támogatott családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.
 7. közeli hozzátartozó: a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában felsorolt személyek, valamint az élettárs;
 8. közös háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;
 9. lakás: olyan összefüggő helyiségcsoport, amely használója számára lehetővé tesz a pihenést, az otthoni tevékenységek (főzés, mosás, étkezés, tisztálkodás) folytatását, az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását;
 10. lakásbővítés: meglévő lakás beépített térfogatának vízszintes és/vagy függőleges irányú növelése érdekében végzett építési munka, ha toldaléképítés, tetőtér-beépítés, emeletráépítés valósul meg, amely legalább 1 szoba létrejöttét eredményezi, aminek nagysága legalább 12 m2;
 11. lakáskorszerűsítés: a lakás komfortfokozatának növelése, fűtéskorszerűsítés, fürdőszoba kialakítása, a lakás energetikai korszerűsítése, baleset- vagy életveszélyt elhárító munkák elvégzése
 12. méltányolható lakásigény: a támogatást igénylő és a vele együttköltöző közeli hozzátartozók számától függően:

la) 1-2 személy esetében legalább 1, legfeljebb 3 szoba,

lb) 3-4 személy esetében legalább 1 1/2 , legfeljebb 4 szoba,

lc) 4 személynél több személy esetében minden további személy után fél szobával nő a lakásigény alsó és felső határa,

ld) fiatal házasok vagy élettársi közösségben élők esetében két gyermeket akkor is figyelembe kell venni méltányolható lakásigény felső határának megállapításakor, ha a támogatási kérelem benyújtásakor még nincs gyermekük vagy 1 gyermekük van.

5.§  A helyi lakáscélú támogatás (a továbbiakban: lakáscélú támogatás) ugyanazon igénylő részéről jogcímenként csak egy alkalommal vehető igénybe.


6.§ A lakáscélú támogatás formája: kamatmentes kölcsön.


7.§  A lakáscélú támogatás forrása az önkormányzat éves költségvetésében lakáscélú támogatásra elkülönített összeg. A rendelkezésre álló, elkülönített költségvetési forrás kimerülése esetén, erre való hivatkozással a lakáscélú támogatási kérelmet el kell utasítani.

2. A lakáscélú támogatás feltételrendszere


8.§  (1) Lakáscélú támogatásban az az igénylő részesíthető:

 1. aki a méltányolható lakásigény mértékének felső határát meg nem haladó lakást épít, vásárol, korszerűsít, illetve akinél a tervezett lakásbővítés a már meglévő lakrésszel együtt számítva a méltányolható lakásigény mértékének felső határát nem haladja meg, továbbá
 2. akinek valamint a vele együttköltöző közeli hozzátartozójának önkormányzati tulajdonú lakásra bérleti jogviszonya nem áll fenn vagy arról érvényesen lemondott és azt a bérbeadó elfogadta.
 3. aki és házas-vagy élettársa rendelkezik munkaviszonnyal vagy biztosítási jogviszonnyal,
 4. akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 700%-át.
 1. Tulajdoni hányad vásárlásához támogatás akkor nyújtható, ha az igénylő az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelel és tulajdoni hányad megvásárlásával a lakás az igénylő vagy az igénylő és a vele együttköltöző közeli hozzátartozója kizárólagos tulajdonába kerül.

9. §  Lakáscélú támogatás a 8. §-ban foglalt feltételek fennállása esetén is

 1. használt lakás vásárlásához csak akkor nyújtható, ha a lakás

aa) per-, teher- és igénymentes, vagy a lakást a tulajdonosa a vételárból tehermentesíti és ennek kötelezettségét az adásvételi szerződésben rögzítik. Az adott lakás vásárlásához igénybevett hitel a támogatás nyújtását nem zárja ki,

ab) beköltözhető

ac) tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban rendezett.

 1. lakás építéséhez vagy bővítéséhez csak a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtása előtt adható.
 2. lakáskorszerűsítéshez csak akkor nyújtható. ha a korszerűsítéssel érintett lakás az igénylő kizárólagos vagy az igénylő és közeli hozzátartozója közös tulajdonában van.

10. §  Nem részesíthető lakáscélú támogatásban az igénylő, ha a 8-9. §-ban meghatározott feltételeknek nem felel meg, továbbá akkor, ha a lakáscélú támogatást közeli hozzátartozók közötti jogügylethez kívánja felhasználni, kivéve, ha az így megszerzett tulajdoni hányaddal megszűnik a közös tulajdon.


. A támogatás mértéke, időtartama


11. §  (1) A kamatmentes kölcsön mértéke:

 1. lakás vásárlása, építése vagy bővítése esetén a teljes vételár, a bekerülési költség 50%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 1.000.000.-Ft.
 2. lakáskorszerűsítés esetén a bekerülési költség 50%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 600.000.-Ft.

(2) Nem nyújtható kamatmentes kölcsön annak az igénylőnek, akinek illetve együttköltöző családtagjainak a jövedelmi viszonyai alapján a kölcsön visszafizetése nem biztosított.

12. § Kamatmentes kölcsön legfeljebb hatvan hónapos időtartamra nyújtható.

4. Eljárási rendelkezések


13. §  (1) A lakáscélú támogatás iránti kérelmet

 1. lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésétől vagy a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésétől számított egy éven belül
 2. lakásépítés, lakásbővítés esetén az egyszerű bejelentés jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül
 3. lakáskorszerűsítés esetén a tárgyévben elvégzett, vagy a megállapított lakáscélú támogatás folyósításától számított 1 éven belül elvégzendő munkálatok támogatására lehet benyújtani.

(2) A lakáscélú támogatás iránti kérelem az 1. melléklet szerinti igénylőlapon nyújtható be.

(3) A lakáscélú támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:

a) lakásvásárlás esetén a vásárlással érintett lakás 30 napnál nem régebbi nem hiteles, teljes adattartalmú tulajdoni lapját, az adásvételi szerződés egy példányát, a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot és a 3. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot.

b) lakásépítés és lakásbővítés esetén az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentését, a költségvetést, a lakásépítéssel vagy lakásbővítéssel érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi nem hiteles tulajdoni lapját, a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot és a 3. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot.

c) lakáskorszerűsítés esetén a lakáskorszerűsítéssel érintett lakás 30 napnál nem régebbi nem hiteles tulajdoni lapját, a megvalósítandó lakáskorszerűsítés esetén a költségvetést, megvalósult lakáskorszerűsítés esetén a megvalósult a megvalósítást igazoló számlákat, a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot és 3. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot.

14. § (1) A lakáscélú támogatás iránti kérelem elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.

(2) A kérelemben foglaltak valódiságát a Képviselő-testület ellenőrizheti oly módon, hogy a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal Sopronnémeti Kirendeltségének ügyintézőjével környezettanulmányt készíttet.


15. § A lakáscélú támogatás iránti kérelme elbírálásánál az alábbi sorrendben, előnyben kell részesíteni:

 1. fiatal házasokat
 2. a gyermeküket egyedül nevelőket
 3. a többgyermekeseket.


16. § (1) A lakáscélú támogatásban részesülővel Sopronnémeti Község Önkormányzata nevében támogatási szerződés kell kötni. A támogatási szerződést a polgármester írja alá.


17. §  (2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

 1. a támogatást nyújtó önkormányzat nevét, székhelyét, törzskönyvi azonosító számát, adószámát, a nevében eljáró nevét és beosztását;
 2. a támogatott nevét, lakcímét, személyazonosító adatait;
 3. a támogatással érintett lakás alapadatait (cím, helyrajzi szám, nagyság);
 4. a támogatás jogcímét, összegét, folyósításának feltételeit;
 5. a szerződésszegés jogkövetkezményeit;
 6. a támogatás felhasználásának ellenőrzését;
 7. a szerződő felek aláírását.

18. §  A lakáscélú támogatás felhasználását

 1. lakásvásárlás esetén – amennyiben a kérelem benyújtásakor még nem áll rendelkezésre a tulajdonjogot igazoló tulajdoni lap – a lakáscélú támogatás folyósításától számított 1 éven belül tulajdoni lap másolattal,
 2. lakásépítés, lakásbővítés esetén a lakás használatbavételének tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal a lakáscélú támogatás folyósításától számított 4 éven belül,
 3. lakáskorszerűsítés esetén a támogatás folyósításától számított 1 éven belül a támogatásban részesülő nevére kiállított számlákkal igazolni kell.

19. §  A lakáscélú támogatást a Ptk. 6:47 §-ában meghatározott, az igénybevétel napjától felmerült kamattal növelten egy összegben kell visszafizetni, ha a támogatásban részesülő:

 1. a támogatás megszerzése érdekében valótlan adatokat közölt, megtévesztő magatartást tanúsított,
 2. a lakáscélú támogatást nem a támogatási szerződésben rögzített célra fordította
 3. a lakásépítést, lakásbővítést a támogatás folyósításától számított 2 éven belül nem kezdi meg,
 4. a lakáskorszerűsítést a támogatást folyósításától számított 1 éven belül nem valósítja meg,
 5. a lakáscélú támogatással érintett lakást a támogatási szerződés aláírásától számított 50 hónapon belül elidegeníti, kivéve, ha az elidegenítés a méltányolható lakásigény felső határát meg nem haladó, Sopronnémeti község közigazgatási területén lévő másik lakás megszerzése érdekében történik.
 6. nem a lakáscélú támogatással érintett lakásban lakik.


5. Záró rendelkezések


20. § (1)  Ez a rendelet 2017. február 1-én lép hatályba.

21. § Hatályát veszti Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a lakáscélú szociális támogatásokról szóló 7/1991.(X.1.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 6/1994.(VIII.1.), 16/1999.(VIII.25.), 4/2005.(IV.28.), 5/2007.(III.29.) és a18/2012.(XI.7.) önkormányzati rendelete.Sopronnémeti, 2017. január 17.
Bognár Sándor                                                                                  Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                                      jegyző