Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről

Hatályos: 2023. 08. 04

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről

2023.08.04.

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Sopronnémeti Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában, fenntartásában és üzemeltetésében lévő Sopronnémeti, külterület 032/9 helyrajzi számon található köztemetőre (a továbbiakban: temető) valamint a temető fenntartásával és a temetkezésekkel kapcsolatos tevékenységekre.

2. A temető fenntartása, üzemeltetése, használatának rendje

2. § (1) A temető fenntartásáról, üzemeltetéséről Sopronnémeti Község Önkormányzata gondoskodik.

(2) A temető fenntartásához szükséges anyagi fedezetet a képviselő-testület az éves költségvetésében biztosítja.

(3) A Önkormányzat a temető fenntartása, üzemeltetése során biztosítja:

a) a temetőhöz vezető és a temetőben lévő utak, kerítés, közművek (villany, víz) fenntartását,

b) a vízvételi hely (kút) fenntartását, a csurgalékvíz megfelelő elvezetését

c) a temető területén a füves területek nyírását, kaszálását, a fák és örökzöldek gondozását,

d) a munkálatok elvégzéséhez szükséges eszközöket, anyagokat,

e) a temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtését, elhelyezését és elszállítását,

f) a ravatalozó, a technikai berendezések tisztántartását, karbantartását.

(4) A ravatalozót a halott átvételétől a kegyeleti szertartás végéig szabad használni. A ravatalozó ingyenesen vehető igénybe.

(5) Az Önkormányzat díjmentesen biztosítja:

a) a vízvételt,

b) a temetőben keletkező hulladék elhelyezését az e célra kijelölt hulladékgyűjtőkben,

c) a nyilvános illemhely használatát.

3. § A temető minden nap korlátozás nélkül nyitva tart.

4. § A temető területének tisztán tartása az Önkormányzat feladata.

5. § (1) A temetőbe kizárólag a temetkezési szolgáltatást végzők, a mozgássérültek továbbá a síremlékek felállításához, felújításához szükséges szállítást végzők járművei, valamint az Önkormányzat megbízását teljesítő járművek hajthatnak be.

(2) Az Önkormányzat a temetőbe való (1) bekezdés szerinti behajtásért díjat nem állapít meg, a behajtást ingyenesen biztosítja.

6. § A vakvezető és a rendőrségi kutya kivételével állatot a temetőbe bevinni nem szabad.

7. § 12 éven aluli gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat a temetőben.

8. § (1) A temetőben a temetési helyeket, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, növényzetet, virágokat megrongálni, beszennyezni illetve a temetőből kivinni tilos.

(2) Tilos a sírhely környékének gyomtalanítását háti permetezővel történő lefújással végezni.

9. § A temető területén reklámot, hirdetést elhelyezni csak az Önkormányzat engedélyével és által meghatározott helyen szabad.

10. § A temetési hely gondozása, rendben tartása a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy feladata

11. § A temetőben a temetési helyek bekerítése tilos, arra engedély nem adható. Az e rendelet hatályba lépése előtt létesített kerítések mindaddig fennmaradhatnak, amíg az adott temetési hely megváltási díjának a megfizetése megtörténik.

12. § Tilos a temetési hely környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni.

13. § A temetési helyen kívüli területre kizárólag az Önkormányzat vagy az általa megbízott személy vagy szervezet ültethet növényt.

14. § (1) A temetési helyekre olyan növények telepíthetők, amelyek nem terjednek túl a temetési hely határán.

(2) A temetési helyen csak a hely díszítésére szolgáló tárgyak helyezhetők el.

(3) A temetési helyen fát ültetni tilos.

15. § A temetési hely felett rendelkezési jogosultsággal rendelkezőt az Önkormányzat kötelezheti a szabálytalanul ültetett növények vagy elhelyezett tárgyak eltávolítására. A felszólítás eredménytelensége esetén az Önkormányzat jogosult a növényzet vagy tárgy kártalanítás nélküli eltávolítására.

16. § A sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot az Önkormányzat által kihelyezett hulladékgyűjtő konténerbe szabad elhelyezni. A konténerbe tilos elhelyezni a nem a temetőből származó hulladékot.

17. § A temetőt használók a temetőben kötelesek a tűzveszély keletkezését eredményező magatartástól tartózkodni, valamint a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket (gyertya, mécses) úgy elhelyezni, hogy tűz ne keletkezzen.

18. § A temetések alkalmával vagy felújítás céljából megbontott temetési helyet a lehető legrövidebb időn belül helyre kell állítani. A megbontott temetési hely darabjait idegen sírokon tárolni tilos, elszállíttatásáról az eltemettető vagy temetés esetén megbízott temetkezési vállalkozó köteles gondoskodni.

19. § Az Önkormányzatot nem terheli őrzési, kártérítési felelősség a temetőben elhelyezett síremlékek, tárgyak tekintetében.

20. § A temetőben mindenki köteles a kegyeleti jogokat tiszteletben tartó magatartást tanúsítani.

3. A temetési helyek

21. § A temetkezésre szolgáló temetési helyek:

a) egyes sírhely,

b) egyes mélyített sírhely,

c) kettes sírhely,

d) kettes mélyített sírhely

e) gyermeksírhely,

f) sírbolt,/kripta/

g) urnasírhely,

h) urnafülke.

22. § A sírhelyek méretei: hossza és szélessége

a) felnőtt egyes sírhely 210 cm 90 cm

b) felnőtt egyes mélyített sírhely 210 cm 90 cm, mélysége 240 cm

c) felnőtt kettes sírhely 210 cm 190 cm

d) felnőtt kettes mélyített sírhely 210 cm 190 cm, mélysége 240 cm

e) gyermeksírhely 130 cm 60 cm

f) urnasírhely 130 cm 60 cm

g) urnafülke 30 cm 30 cm.

23. § (1) A sírgödör mélysége – a mélyített sírhelyek kivételével - 200 cm; a sírdomb magassága 50 cm, felhantolása nem kötelező.

(2) A sírbolt, /kripta/ méreteit a befogadott koporsók száma határozza meg:

a) mélysége: 200 cm

b) belső hossza: legfeljebb 230 cm

c) belső szélessége: két koporsó esetén legfeljebb 150 cm.

24. § (1) A temetési hely jelölésére sírjel (sírkő) használható.

(2) A már felállított síremlékeket a rendelkezésre jogosult csak a fenntartó engedélyével távolíthatja el.

(3) Sírbolt csak érvényes építési engedély, valamint a köztemető tulajdonosának hozzájárulásával létesíthető.

25. § (1) A temetési hely kijelölését az eltemettetőnek a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal Sopronnémeti Kirendeltségén (a továbbiakban: Hivatal) kell igényelnie. A temetési szándékot minden esetben, így a már megváltott temetkezési helyek igénybevételekor is be kell jelenteni a Hivatalban. A temetkezési szolgáltató a temetést megelőzően minden esetben köteles bejelenteni a temetkezések idejét a fenntartónak.

(2) Az újonnan megkezdett sorokban csak a következő sírhelyet lehet igényelni. Az újonnan létesített felnőtt sírhelyek között 60 cm távolságot biztosítani kell. Az új sírhelytáblák (parcellák) között 4 m széles közlekedési utat kell elhagyni.

(3) A sírok, síremlékeke közötti terület gondozása 30 cm szélességben az örökös – rendelkezni jogosult – kötelessége.

(4) A temető területén a sírok gondozása kivételével a talajt és a gyepet az üzemeltető engedélye nélkül felásni, elszállítani, azt sírhantolásra használni tilos.

4. A temetési helyek megváltása

26. § § A sírhely használati – lejárati – ideje

a) Sírhelyeknél egységesen 25 év. A több koporsó elhelyezésére szolgáló sírhely esetén a használati időt a megváltás időpontjától kell számítani.

b) Sírbolt /kripta/ esetén a 60 év

c) Urnafülke, urnasírhely esetén 25 év.

27. § (1) A sírbolt (kripta) újbóli megváltására a fenntartó engedélyével van lehetőség.

(2) A sírbolt feletti rendelkezési jogot csak a létesítő, illetve annak örököse gyakorolhatja.

28. § (1) A sírboltba, urnasírba, vagy előre megváltott urnafülkébe való temetkezési jogot a létesítő köteles azt a fenntartónál elhelyezett sírbolt, illetve urnasír könyvbe bejegyeztetni.

(2) Ha a létesítő a temetkezésről nem intézkedett, a sírboltba csak egyeneságbeli rokon és annak Ptk. szerinti közeli hozzátartozója temethető.

(3) A sírbolt létesítőjének azt kell tekinteni, aki azt felépíttette és minőségét a sírbolt könyvbe feljegyeztette.

29. § (1) A temetési helyek használatáért az 1. mellékletben meghatározott megváltási díjat kell fizetni.

(2) A megváltási díjakat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően egy összegben kell megfizetni.

(3) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temettető vagy az általa megbízott, újraváltáskor a sír felett rendelkező hozzátartozó köteles megfizetni.

(4) Az e rendeletben szabályozott díjak emelését a fenntartó minden év november 30-ig kezdeményezheti a következő évre vonatkozóan.

(5) Azon személyek, akiknek lejárt a sírhely feletti rendelkezési joguk, jogosultak megváltani 25 évre a sírhelyet az 1. mellékletben foglaltak szerint 2021. december 31-ig illetve 2022. december 31. napjáig. Akik ezen időpontig nem rendelkeznek a lejárt sírhelyről, elveszítik jogukat a használatra és a fenntartó (üzemeltető) önkormányzat azt jogosult újból felhasználni.

5. Temetési szabályok

30. § (1) A temetés hamvasztással, vagy koporsós temetéssel történik, egyházi vagy világi szertartás keretében.

(2) Az egyes sírhelyekbe egy, az egyes mélyített sírhelyekbe kettő, a kettős sírhelyekbe kettő, a kettős mélyített sírhelyekbe négy felnőtt koporsó helyezhető el.

(3) Az urnasírhelybe legfeljebb 4 darab urna helyezhető el.

(4) A temetés módjára és helyére, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett rendelkezése, ennek hiányában a temetésről (hamvasztásról) gondoskodó személy rendelkezése az irányadó.

31. § (1) Rátemetés – a 25 éves porladási időt megelőző újabb temetés - egyes és kettes sírhelyre végezhető a szükséges engedélyek birtokában, ahol a második koporsó aljzata legalább 1,6 m mélységre kell, hogy kerüljön.

(2) Urnát sírhelybe és sírboltba sírnyitási engedély nélkül is el lehet helyezni, de az elhelyezési szándékot ebben az esetben is előzetesen be kell jelenteni a Hivatalban.

(3) Rátemetés, illetve mellétemetés esetén a balesetek elkerülése érdekében a síremléket a temettetőnek le kell bontania és újra fel lehet állítania.

6. Nyilvántartások vezetése

32. § (1) Az Önkormányzat a temetési helyekről a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv) 18. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartások vezetését a „Temetőinfo” temetői nyilvántartó rendszer által tárolt elektronikus temetői nyilvántartási program felhasználásával biztosítja.

(2) A temető fenntartója vezeti a nyilvántartó könyvet, a sírbolt és urnakönyvet.

(3) A nyilvántartó könyvnek a Tv. 18. § (2) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia, illetve csatolni kell a halottvizsgálati bizonyítvány egy példányát.

7. A temetőben végzett vállalkozói tevékenység ellátásának rendje

33. § (1) A temető területére csak kész síremlék, vagy sírbolt építéséhez szükséges építőanyag vihető be. A tárolt anyag az utak forgalmát, a szomszédos sírok megközelíthetőségét nem zavarhatja.

(2) A temetőben munkáját végző vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy tevékenysége során ne sértse a hozzzátartozók és látogatók kegyeleti érzéseit és a munkavégzés során a szomszédos temetési hely ne sérüljön meg.

(3) Az építkezéssel járó törmelék, hulladék elszállíttatása az építtető feladata. Ha az elszállításról a létesítő 8 napon belül nem gondoskodik, az ő költségére a fenntartó a törmeléket elszállíttathatja, majd hasznosításáról, megsemmisítéséről gondoskodik.

(4) A temetések vagy javítások alkalmával megbontott síremlékeket, sírboltokat 6 hónapon belül eredeti állapotába kell visszaállítani.

8. A lezárása, megszüntetése, lezárt temető kiürítése, hasznosítása

34. § (1) A temető lezárásáról az önkormányzat képviselő-testülete dönt.

(2) A fenntartó a lezárt temetőrész (parcella) megszűnte előtt köteles 6 hónappal – 2 havonta megismételve – legalább egy országos napilapban, és egy területileg illetékes napilapban – egyházi (felekezeti) érdekeltség esetén egyházi lapban is – a Hivatal és a köztemető hirdetőtábláján illetve a temetői parcellában jelezni a változást.

(3) Ha a sírhellyel, urnafülkével, családi urnasírhellyel rendelkezni jogosultak a lejárati időt követő 12 hónapon belül nem rendelkeznek és a felhívásnak sem tesznek eleget, vagy a sírhely használati idejét díjfizetés ellenében nem hosszabbítják meg, a fenntartó jogosult a holttestek maradványait (urnáit) közös sírhelyre áttemettetni, illetve az eredeti sírhelyben lemélyítve elhelyezni. Az így megürült sírhely újból értékesíthető, de erről a fenntartó köteles nyilvántartást vezetni.

9. Temetkezési szolgáltatások és a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek

35. § (1) Az engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók a köztemetőn belüli létesítmények, illetve a fenntartó által biztosított szolgáltatások igénybevételéért díjat nem kötelesek a fizetni.

(2) A temetkezési szolgáltatók kötelesek együttműködni a köztemető fenntartójával, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és érdekeltekkel.

(3) A temetkezési szolgáltatás végzése és a szertartás ideje alatt a szolgáltatást, szertartást végző felelős a köztemető rendjének betartásáért, oly mértékben amennyire a tevékenysége kiterjed.

36. § A temetőben munkát végző vállalkozók temetőfenntartási hozzájárulást nem fizetnek.

10. Záró rendelkezések

37. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete.