Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 10/2010. (XII. 9.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 08. 15- 2013. 08. 15

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 10/2010. (XII. 9.) rendelet módosításáról1

2013.08.15.

farád Község Önkormányzatának Képvielő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6 § (3) bekezdése és a 7. § (3) bekezdés c) pntjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott településrendezési feladatkörében ljárva, az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a helyi éptési szabályzatról szóló 10/210. (XII.9.) rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról a következő rendelete alkotja:

1. § A rendelet 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: "A rendelet a. az SZ-J1 jelű szabályozási és övezeti helyszínrajz I. (továbbiakban: SZ-J1 terv című, Rp.I 149-5 b. az SZ-J2 jelű, Szabályozási és övezeti helyszínrajz II., (továbbiakban: SZ-J2 terv) című, Rp.I. 149-5 munkaszámú tervlapokkal, mint mellékletekkel, valamint c. a helyi védelemmel érintett területek felsorolását tartalmazó 3. sz. melléklet együtt alkalmazandó."

2. § A rendelet 28. §-a (4) bekezdése a következő k), l) pontokkal egészül ki: "k) KÖu GYF gyorsforgalmi út (autóút) l) KÖu GY gyűjtőút"

3. § A rendelet 28. §-a a következő (5) - (7) bekezdéssel egészül ki: " (5) A KÖu jelű közlekedési területek számára aaz SZ-J1,2 terveken jelölt területet biztosítnai kell. (6) Az SZ-J2 terven jelölt tervezett szabályozási vonalak útépítési tervekkel pontosítottan legfeljebb + - 5,0 m mértékben elmozdíthatók. (7) a KÖu (M) és a KÖu (M) Gy jelű utak besorolása mindaddig a zárójelen belüli kategóriának megfelelő marad, amig az érintett szakaszoknak az országos közúthálózatból való kivonása meg nem történik."

4. § A rendelet 30. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A gyorsforgalmi út (autóút) tengelyétől számítottan legalább 50-50 m szélességű védelmi övezetet kell létrehozni. A védelmi övezet nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építményt."

5. § Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a rendeletnek a) az SZ_J1 jelű Rp.I. 149-4 munkaszámú, szabályozási és övezeti helyszínrajz I. (bleterület) című mellékletén a jeln rendelet mellékletét képező SZ-1/M jelű Rp.I. 149-5 munkaszámú, Szabályozási és övezeti terv I/N (belterüelt) című b) az SZ_j2 jelű, Rp.I. 149-5 munkaszámú, szabályozási és övezeti terv I/M című terven módosítással érintett területként lehatárolt területre vonatkozó szabályozást át kell vezetni, egyúttal ezen mellékletek munkaszáma Rp. I. 149-5re változik.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, és 31. napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2013. augusztus 16. napjával.