Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(VII.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről

Hatályos: 2013. 08. 01- 2016. 04. 30

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed  Farád közigazgatási területén

a) az Önkormányzat tulajdonában lévő és az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként nyilvántartott belterületi földrészletre, és

b) belterületi földrészlet és építmény közhasználatra átadott részére, vagy a gyalogos forgalom részére átadott területre.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásban:

1. Fülke: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2 négyzetmétert meg nem haladó alapterületű építmény.

2. Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2-12 négyzetméter alapterületű építmény.

3. Nyílt szerkezetű pult, állvány: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes, kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet.

4. Kirakat: kereskedelmi vagy szolgáltató létesítmény, műhely helyiségével közvetlen kapcsolatban lévő vagy annak tevékenységével összefüggő elsősorban árubemutatásra szolgáló közterületre vagy közhasználatra átadott területre nyíló üvegezett felület.

5. Reklámvitrin: egyedi megjelenésű, egy vagy több oldalon üveglappal borított szerkezetű , jellemzően termék elhelyezésével, valamely üzlet, vállalkozás áruválasztékának bemutatását szolgáló kirakatnak nem minősülő hirdető-berendezés.

6. Hirdető-berendezés: azon vizuális, audió vagy audióvizuális berendezés, amelyek felületén, vagy amelynek működése közben reklámnak, vagy hirdetésnek minősülő információk jelennek meg.

7. Cégtábla, címtábla: a tevékenység helyén általában a fal síkjával párhuzamosan elhelyezett, a cég jelképét, nevét, az ott folytatott tevékenységre utaló feliratot tartalmazó tábla.

8. Cégér: valamely tevékenységet szimbolizáló, a tevékenység helyét képező ingatlanon elhelyezett, általában a fal síkjából derékszögben kiemelkedő, kisméretű tárgy.

9. Vendéglátó terasz-előkert: az épületben lévő vendéglátóhelyhez tartozó, de az épületen kívül kialakított vendégtér.

a) Idényjellegű terasz-előkert: 240 napot meg nem haladó időtartamra létesített épületben lévő vendéglátóhelyhez tartozó, de az épületen kívül kialakított vendégtér.

b) Tartós használatú terasz-előkert: 240 napot meghaladó időtartamra létesített épületben lévő vendéglátóhelyhez tartozó, de az épületen kívül kialakított vendégtér.

10. E rendelet hatálya alá eső, növényzettel fedett közterületek esetében:

a) zöldterület: közigazgatási terület-felhasználási egység, a kerület más terület-felhasználási egységbe nem tartozó, közhasználatú része (fásított köztér, közkert, közpark,);

b) zöldfelület: állandóan vagy időszakosan növényzettel fedett biológiailag aktív felület.

11. Molinó felület: az épületeken, az épületek vagy közterületen lévő oszlopok között kifeszített textil vagy műanyag reklámhordozó.

12. reklámzászló: olyan – rögzített egyedi méretű tartószerkezetre (zászlórúdra) szerelt, állandó tartalmú – textil vagy textil jellegű egyéb anyagból készült hirdető-felület, mely gazdasági-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó tevékenységet végzők megnevezéséről, tevékenységéről, telephelyéről, annak megközelítéséről ad információt.

2. Illetékesség, hatáskör

3. § A rendelet hatálya alá tartozó közterületek használatához történő hozzájárulásról, filmforgatás céljából történő közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

3. A közterület használat és a közterület-használati hozzájárulás

4. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra – a jogszabályok keretei között – bárki szabadon használhatja.

(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.

(3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét a rendeletben megfogalmazott módon akadályozza.

5. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) közterület-használati hozzájárulás és a hozzájárulást is tartalmazó írásbeli szerződés megkötése (továbbiakban együtt: közterület-használati hozzájárulás) szükséges.

(2) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:

1. közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet és azon hirdető-berendezés, reklámhordozó (ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezést is), kirakat, reklámvitrin, a közterületbe 10 cm-en túl benyúló cég- vagy címtábla létesítéséhez elhelyezéséhez, fennmaradásához;

2. hirdető-berendezés, molinó felület, reklámzászló és reklám céllal elhelyezett termékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés, óriásplakát közterületen történő elhelyezését, fennmaradását is, továbbá a közterületre jogszerűen – különösen hozzájárulás vagy jogszabály rendelkezése alapján – kihelyezett bármilyen építményre vagy tárgyra (különösen pavilonra, nyílt szerkezetű elárusítópultra, építési vagy egyéb célt szolgáló állványzatra) felszerelt reklám, reklámhordozó berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához; valamint bármilyen képek vagy reklámok közterületre történő vetítéséhez, és az erre a célra szolgáló berendezések közterületre történő elhelyezéséhez, fennmaradásához;

3. árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, épület létesítéséhez, fennmaradásához, a már meglévő ilyen fülkék, pavilonok, épületek működéséhez,

4. az üzlet homlokzatával érintkező közterületen ideiglenes vagy idényjellegű árusításhoz, árubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához, mozgó árusítóhely létesítéséhez, fennmaradásához;

9. építési munkával kapcsolatos létesítmények (különösen építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, konténer és tartozékai), valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához;

10. alkalmi és mozgóárusításhoz

11. film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza, kivéve a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti közterületi filmforgatást, ha nem kizárólag technikai kiszolgálás és stábparkolás célú a közterület-használat;

12. sport-, kulturális és családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények, kiállítások (a továbbiakban együtt: rendezvények) megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához, mutatványos tevékenység folytatásához, továbbá az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez, elhelyezéséhez, fennmaradásához;

13. a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (különösen vendéglátó terasz, előkert);

14. alkalmankénti rakodás céljából közterület kizárólagos használatához;

15.  forgalomból ideiglenesen kivont járművek 30 napon túli tárolásához mellékútvonalon;

6. § (1) Nem kell közterület-használati hozzájárulás:

a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos munkák elvégzéséhez;

b) fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;

c) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez;

d) elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez;

e) a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, illetve a 30 percet meg nem haladó időtartamú film-, televízió-, videó- és hangfelvételek készítéséhez, továbbá ha turisztikai vagy családi célból készül a felvétel;

f) reklámot nem tartalmazó előtető, védőtető, ernyőszerkezet, elhelyezéséhez, ha annak közterülettel érintkező felülete a 2 négyzetmétert nem haladja meg;

g) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez;

h) futóversenyek útvonalának biztosításához.

(2) A közterület-használati hozzájárulás nélkül végezhető közterület-igénybevétel az (1) bekezdés a), d) és g) pontjában foglalt eseteit a használat megkezdése előtt be kell jelenteni a község közigazgatási területén közútkezelésért felelős jogi személynek.

4. Vendéglátó terasz-előkert létesítése

7. § (1) Vendéglátó teraszok csak akkor létesíthetők a közterületi járdákon, ha a terasz által elfoglalt terület miatt visszamaradó gyalogos járófelület szélessége legalább 1,5 méter.

(2) Vendéglátó teraszra vonatkozó közterület-használati megállapodásban elő kell írni a szerződés megszűnése esetére a terasz elbontásának kötelezettségét.

5. Filmforgatás céljára történő használat jóváhagyása

8.§ (1) A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatási céljára történő közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban a közútkezelő a véleményében, a forgalomtechnikai kezelő-üzemeltető az általa jóváhagyott forgalomtechnikai tervben, a zöldfelület kezelője-üzemeltetője a hozzájárulásban, vagy bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet nyilatkozatában meghatároz. A közút közterület-használatára vonatkozó közútkezelői vélemény hiányában a hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(3) Kizárólag stáb parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület-használathoz e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.

9.§ (1) Filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg a 30 napot.

(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá.

(3) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj:

            a) forgatási helyszín esetén 150.-Ft/m2/nap

            b) technikai kiszolgálás, és stábparkolás esetén 100.-Ft/m2/nap

(4) A fizetendő díj 25%-kal csökken, ha a közterület használat nem haladja meg az egy hetet.

(5) Mentes a díj fizetés alól a mozgóképről szóló törvény szerinti közérdekű célokat szolgáló film forgatása, ha a forgatás nem haladja meg az egy hetet.

10.§ A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

11.§ (1) Amennyiben a közterületre vonatkozóan már közterület-használat iránt kérelmet nyújtottak be a már benyújtott kérelem az elbírálás során elsőbbséget élvez.

(2) Ha a hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.

(3) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, akinek a közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy jóváhagyott hatósági szerződésétől eltérően szabálytalanul használta a közterületet, vagy a megállapított díjat nem fizette meg, vagy annak, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterület-használati hozzájárulás nélkül használta a közterületet.

(4) Közmű üzemzavara elhárításának szükségessége, vagy helyre nem hozható károsodással fenyegető helyzet (továbbiakban együtt: kárral fenyegető helyzet) esetén önkormányzati döntés alapján az engedélyes a közterület, vagy annak a kárral fenyegetett helyzettel érintett része igénybevételét a döntés kézbesítésétől számított legkésőbb három órán belül megszünteti.

(5) A kárral fenyegető helyzet elhárítását követően legkésőbb három napon belül a közterület használatot biztosítani kell.

(6) Rendkívüli természeti helyzet esetén a (4) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

(7) A Képviselő-testület a hatósági szerződés, és a 11.§ (4) és (6) bekezdése szerinti döntéssel kapcsolatos hatáskörét átruházza a polgármesterre.

6. A közterület használati hozzájárulás megtagadásának esetei

12. § (1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:

1. olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná;

2. zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat;

3. a közút és a járda felületének reklám – ideértve a politikai reklámot is – céljára történő használatához;

4. árusító és az árusítással kapcsolatos fülke, pavilon, épület létesítéséhez, kivéve a virág-, hírlap és könyvárusítást;

5. árusító, kereskedelmi vagy szolgáltató célokat szolgáló zárt szerkezetű épületek létesítéséhez;

6. olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné;

7. olyan létesítmények és berendezések létesítéséhez, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg;

8. jármű iparszerű javítására;

10. a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező vagy a közlekedésben részt nem vevő olyan járművek elhelyezéséhez, tárolásához, amelyeken reklámhordozó kerül elhelyezésre (különösen reklámos utánfutók);

11. főútvonalon és főútvonal jelzőtáblával jelzett utcában üzemképtelen jármű tárolására;

12. mutatványos tevékenységre, kivéve ünnepnap, vagy rendezvény alkalmából az ünnep, illetve a rendezvény időtartamára;

13. reklámberendezésekre:

a) zöldfelületen,

b) közutak mentén a közlekedési tábla, útbaigazító tábla elhelyezésére szolgáló területen,

c) közúti közlekedési jelzőtáblákon, illetve azok 10 m-es körzetében,

14. az utcanévtábla, emléktábla szélétől számított 3 méteren belül reklámtáblák és fényreklámok elhelyezésére;

15. annak, akinek a közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt megszűnt, vagy annak, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterület-használati hozzájárulás nélkül használta a közterületet;

16. azoknak, akiknek az Önkormányzattal szemben közterület-használati díj hátraléka van vagy az elmúlt naptári évben ilyen jogcímen tartozása volt;

17. új pavilon létesítésére, kivéve az hírlap- és virágárusítás céljára szolgáló pavilonokat;

18. a közterület közlekedésre szolgáló részén gépjárműről, annak platójáról, csomagtartójából, utánfutóból történő árusításra;

19. ha a működési engedéllyel rendelkező kereskedelmi vállalkozás az üzlethelyisége homlokzatával érintkező közterületet a falsíkjától számított 50 centiméteren túl kívánja használatba venni, és ezzel leszűkíti a zavartalan gyalogos közlekedéshez szükséges min. 1,5 m-es járda sávszélességet vagy egyébként a meglévő parkolási módot befolyásolja.

13. § (1) Tilos telepengedélyhez vagy bejelentéshez kötött vállalkozói tevékenységet közterületen folytatni. (különösen iparszerű autószerelés, gumijavítás)

(2) Abban az esetben, ha a vállalkozás olyan tevékenységre irányul, amelyhez gépjármű ki-és behajtás szükséges, a szolgáltatáshoz kapcsolódóan a gépjárművek tárolása nem akadályozhatja, és nem zavarhatja a közterület gyalogos- és gépjárműforgalmát. (különösen iparszerű autószerelés, gumijavítás).

7. A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem

14. § (1) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőnek vagy az általa meghatalmazott személynek kell a közterület-használati hozzájárulást beszereznie. .

 (2) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen:

a) a kérelmező nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének és telephelyének címét;

b) a közterület-használat célját és időtartamát;

c) a közterület-használat helyének helyrajzi szám szerinti, pontos területnagysággal és a használat módjával történő meghatározását és helyszínrajzon történő megjelölését, rendezvények esetén továbbá a tervezett résztvevői létszámot és a tervezett illemhelyek – külön megjelölve az akadálymentesítettek – helyét és darabszámát;

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát;

e) a kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben részt vevők (közreműködők) nevét és lakcímét;

f) építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogerős építésügyi hatósági engedélyt;

g) a rendeletben meghatározott esetekben a településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló döntést;

h) meglévő vagy korábban létesített reklámtáblák, hirdető-berendezések, kirakatok, reklámvitrinek, védőtetők, előtetők és ernyőszerkezetek esetén fényképet a megjelenítésről.

(3) Települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használathoz közterület-használati hozzájárulás akkor adható, ha a kérelmező igazolja, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást – ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján – igénybe veszi.

15. § (1) A hozzájárulás iránti kérelemnek vendéglátó teraszok létesítése esetén a 16. § (2) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmaznia kell:

a) a 8. § (2) bekezdés a) pontjában előírt tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot;

b) a terasz mögötti épület földszinti helyiségei rendeltetésének megnevezését;

c) az épület földszinti helyiségeinek és kirakatainak megközelítéséről készült vázlatrajzot;

d) a terasz kialakítására vonatkozó településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló döntést.

16. § (1) Az alábbi kérelmek elbírálásához az illetékes szervek hozzájárulását be kell szerezni:

a)  közút és járda területét érintő közterület-használatoknál a közútkezelő hozzájárulását

b) kereskedelmi, vendéglátó-ipari, kisipari tevékenységek esetén az ipar-kereskedelmi hatóság hozzájárulását;

c) műemléki védettség alatt álló területen a műemlékvédelmi hatóság hozzájárulását.

(2) A kérelmet a közterület-használat megkezdése előtt legalább 15 nappal kell benyújtani.

(3) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb (különösen építésügyi, egészségügyi, rendészeti) hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzését.

17. § (1) A közterület nem rendeltetésszerű, de közterület-használati hozzájárulást a 6. § (1) bekezdésben foglaltak szerint nem igénylő igénybevételét a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – lehetőleg az igénybevétel megkezdése előtt 1 nappal, legkésőbb azonban a használat megkezdésével egyidejűleg – be kell jelenteni.

(2) A 6. § (1) bekezdés h) pont szerinti futóversenyt legalább 30 nappal az igénybevétel előtt kell bejelenteni.

(3) A 6. § (1) e) pont szerinti igénybevételt nem kell bejelenteni.

(4) A 6. § (1) b) és f) pontban meghatározott esetekben legalább 15 nappal az igénybevétel előtt kell bejelenteni.

(5) Az 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt igénybevétel esetén a bejelentést minden esetben haladéktalanul meg kell tenni, és a bejelentéshez csatolni kell a műszaki hiba részletes leírását, az elhárításhoz szükséges intézkedések részletes felsorolásával együtt. A bejelentést és a közterület igénybevételét az erre jogosult szervezet jogosult ellenőrizni.

8.  A közterület-használati hozzájárulás megadása

18. § (1) A közterület-használati hozzájárulási kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a Helyi Építési Szabályzatot, a műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokat, kereskedelmi és turisztikai szempontokat, s érvényesíteni kell a jogszabályok előírásait is.

(2) A kérelem elbírálása során elsőbbséget kell biztosítani az építmények építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos közterület-használatnak.

19. § (1) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen:

a) a jogosult nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének, telephelyének címét;

b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes;

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását;

d) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes;

e) a hozzájárulás megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának kötelezettségét;

f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, díjmentesség esetén, annak tényét;

g) a jogosult közterületet érintő tevékenységében részt vevők nevét és lakcímét;

h) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást;

i) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását;

j) a közterület-használati hozzájárulás átengedésének tilalmát annak rögzítésével, hogy a közterület-használati hozzájárulás kizárólag a jogosult részére szól, azonban lehetősége van a közterület-használathoz közreműködőket igénybe venni, de a közterület-használat joga tovább nem ruházható.

(2) A közterület-használati hozzájárulást meg kell küldeni:

a) a kérelmezőnek,

b) a közterület-használati díj beszedésével megbízott dolgozónak, aki a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) köztisztviselője

 (3) A közterület-használati hozzájárulást tartalmazó szerződést a közterület-használati hozzájárulásról szóló döntés meghozatalát követő 30 napon belül a kérelmezőnek alá kell írni, ellenkező esetben kérelmét visszavontnak kell tekinteni. Nem adható közterület-használati hozzájárulás ugyanannak a kérelmezőnek ugyanazon közterület használatára és ugyanazon tevékenységre vonatkozóan az aláírás hiánya miatti második visszavonást követő 6 hónapon belül.

20. § A közterület-használati hozzájárulás alapján a közterületet kizárólag a jogosult, valamint a 19. § (1) bekezdés g) pontjában felsoroltak (közreműködők) használhatják. A közterület-használati hozzájárulás harmadik személy részére át nem engedhető, az kizárólag a jogosult részére szól, azonban ez nem korlátozza a jogosult azon jogát, hogy a közterület-használathoz közreműködőket vegyen igénybe.

21. § (1) Fontos közérdekből vagy üzemzavar elhárítása miatt a közterület használatának szünetelése rendelhető el.

(2) A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterület-használat időtartamába, és nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás megszűnéséig még hátralévő idő.

(3) A közterület-használat szünetelésének idejére a már befizetett közterület-használati díj időarányos részét külön döntés nélkül vissza kell fizetni– a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak szerint – a jogosult részére.

22. § (1) Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik vagy szünetel, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát – különösen annak tisztaságát – haladéktalanul helyreállítani.

(2) A közterület-használattal járó kötelezettségek – így különösen a közterület-használati díj megfizetése – szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.

9. A közterület-használat időtartama és díja

23. § (1) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel – meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig – adható.

(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre – különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére – közterület-használati hozzájárulás csak az építési munka végzésének tartamára adható.

(3) Az országgyűlési képviselő és az önkormányzati, valamint az egyéb képviseleti szervekbe való választással, továbbá népszavazással kapcsolatos hirdető-berendezések elhelyezéséhez a választás napjának kitűzését követő naptól a választások napját követő 15. napig terjedő időszakra adható közterület-használati hozzájárulás.

(4) A közterület-használati hozzájárulás legfeljebb egy évre adható. A közterület-használati hozzájárulás mutatványos, ugráló-asztal esetén legfeljebb tizenöt napra, idényjellegű árusítás és alkalmi árusítás (ünnepek előtti vásár, karácsony, húsvét) esetén legfeljebb harminc napra adható.

24. § (1) A közterület-használatért a hozzájárulás jogosultja díjat köteles fizetni.

(2) A közterület-használati díj mértékét - kivéve a filmforgatás céljából történő közterület –használatot - közterület kategóriák szerint a rendelet 1. melléklete határozza meg.

(3) A közterület-használati díjat a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott tárgyidőszakra előre kell megfizetni.

(4) A közterület-használati díj összegét és megfizetésének módját közterület-használati szerződésben, filmforgatás céljára történő használat esetén hatósági szerződésben kell rögzíteni.

(5) A díjat a közterület tényleges használatára tekintet nélkül a szerződésben rögzített időtartamra és módon kell megfizetni.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltakat filmforgatás céljából történő közterület-használat esetén is megfelelően alkalmazni kell.

25. § (1) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény négyzetméterekben számított területét kell figyelembe venni.

(2) Hirdetőtábla, hirdető-berendezés és óriásplakát esetén annak hirdetőfelületét, a vetített képek és reklámok esetén a vetítéssel érintett négyzetméterben kifejezett felületet, a kivetítő- és videófal-berendezés esetén a képernyő felületét kell számításba venni, míg, a hirdetőoszlop és a zászló esetében azok darabszámát kell figyelembe venni, míg a dunai rakparton hajók kikötését szolgáló rögzítő eszközök, feljárók esetén folyóméterben kell a használatba adott területet meghatározni.

(3) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter, folyóméter egész négyzetméternek, folyóméternek számít.

26. § Ha a díjköteles közterület-használat a közterület olyan igénybevételével jár, amely megváltoztathatja annak eredeti állapotát a közterület-használati szerződésben a használati díj kétszeresének megfelelő óvadék fizetési kötelezettséget kell előírni. Az eredeti állapot helyreállítása a közterület-használati díj megfizetése esetén, az óvadék visszajár.

10. A jogellenes közterület-használat következményei

27. § (1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ, köteles felhívásra a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására. Az Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.

(2) Az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében, vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének minősül, ha a jogellenes közterület-használat a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezése, tárolása útján valósul meg. Ebben az esetben az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

28. § (1) Tízszeres használati díjat kell fizetni arra az időtartamra, amely a közterület- használati hozzájárulás megszűnésétől az eredeti állapot helyreállításáig tart.

(2) Tízszeres használati díjat kell fizetni annak, aki a közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérően, vagy megszűnése után használja.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat filmforgatás céljából történő közterület-használat esetén is megfelelően alkalmazni kell.

11. A közterület-használati díjfizetés alóli mentesség és kedvezmény esetei

29. § (1) A közterület-használati díjfizetés alóli mentesség a közterület-használati kérelem és a közterület-használati szerződés alapján megilleti:

a) mindazokat a létesítményeket és tevékenységeket, így különösen azokat, amelyeknek elhelyezésére és folytatására az Önkormányzattal egyeztetett, vagy jóváhagyott programok alapján kerül sor (különösen szervezett hulladékgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtéshez elhelyezett konténerek, non-profit érdekeltségű programok);

b) az önkormányzati tulajdonú épületek felújításával, önkormányzati beruházásban megvalósuló épületek építésével, önkormányzati beruházásban megvalósuló közutak, közterületek felújításával, fenntartásával kapcsolatos közterület-használatot, ha a használat időtartama az egy évet nem haladja meg;

c) műemlékvédelem, vagy helyi védettség alatt álló épületek felújítási munkálataival kapcsolatos közterület-használatot, ha a használat időtartama az egy évet nem haladja meg;

d) a közműveknek (elektromos, gáz, víz, csatornázás, távfűtés), a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményeit;

e) az országos és helyi közforgalmú vasutak, továbbá a közforgalmú közúti, vízi és légi közlekedési vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményeit;

f) az önkormányzat intézményei és az Önkormányzat nevében közfeladatot ellátó által a közfeladat ellátása céljából történő közterület-használatot;

g) ételosztás céljából történő közterület-használatot;

 (2) Csökkenthető a közterület-használati díj mértéke:

a)   50 %-kal  a 18.00 óra és reggel 8.00 óra közötti időszakban rakodás céljára igénybevett közterület használata után;

b)   40 %-kal új lakások építése esetén;

c) 50 %-kal, ha a magasépítési munkák során a kivitelező a gyalogos forgalom zavartalansága és biztonsága érdekében a járda űrszelvénye fölé védőtetőt épít;

d) az egyéni vállalkozók közül a rokkantaknak, csökkentett munkaképességűeknek 40 %-kal, a nyugdíjkorhatárt elért személyeknek 25 %-kal, amely egy helyen vehető igénybe és csak akkor, ha a vállalkozó személyesen gyakorolja a tevékenységét.

(3) Részben vagy teljes mértékben csökkenthető a közterület-használati díj:

a) személyi, vagy szociális helyzet alapján - különösen indokolt esetben méltányosságból - magánszemélyek esetén;

b) az önkormányzat érdekében végzett építési munka után;

c) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység után;

d) az Önkormányzat intézményei által szervezett rendezvények esetében;

e) civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtés esetében.

(4) Egyidejűleg csak egy jogcímen csökkenthető a közterület-használati díj.

30. § (1) A közterület-használati szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a jogosult által megfizetett használati díj időarányos részét számára vissza kell fizetni.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható filmforgatás céljából történő közterület-használat jóváhagyása esetén.

12. A zöldterületekre és egyes közterületekre vonatkozó külön rendelkezések

31. § (1) A zöldfelületeket és a zöldterületeket rendeletetésüknek megfelelő célra és módon, állaguk sérelme nélkül mindenki ingyenesen használhatja, az eltérő használathoz a jogszabályok és e rendelet szerint lehet hozzájárulást adni.

(2) A zöldfelületek és a zöldterületek használata során az élő növényzet védelméről, a zöldfelületekhez tartozó tárgyak, építmények, létesítmények, a zöldterületi funkció megőrzéséről és a károsítás megelőzéséről gondoskodni kell.

32. § (1) A zöldfelületek megóvása érdekében tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldfelületek egyéb elemeinek, tartozékainak, felszerelési tárgyainak bármilyen módon történő szándékos vagy gondatlan megrongálása, elpusztítása, károsítása. 

(2) Zöldterületeken járművel, kerékpárral csak az erre a célra kijelölt utakon szabad közlekedni.

(3) Zöldterületen labdajátékokat folytatni csak az arra kijelölt helyen a kifüggesztett házirend betartásával és mások testi épségére figyelemmel lehet.

(4) Tilos:

a) a zöldfelületeken lévő fákról, növényekről engedély nélkül a virágok, termések szedése, a fák - talaj feletti vagy alatti részeinek – megcsonkítása;

b) az élő fára plakátot vagy más hirdetést kihelyezni;

c) gyepfelületre, parkosított területre gépkocsival vagy más járművel behajtani, beállni; kivéve a fenntartással megbízott szolgáltató külön tulajdonosi hozzájárulással rendelkező gépjárműveit;

d) zöldfelületen közkifolyónál, kútnál járművet mosni;

f) zöldfelületen szemetelni, törmeléket vagy egyéb, a zöldfelületet károsító tárgyat lerakni;

g) közterületen kempingezni;

h) a zöldterület fenntartását akadályozó vagy közegészségügyi veszélyeztetést okozó tevékenységet folytatni.

33. § A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a Hivatal megbízott ügyintézője a helyszínen, vagy más alkalmas módon ellenőrizheti. Az ellenőrzés során a közterület használója köteles igazolni a használat jogalapját a közútkezelői hozzájárulás, a közterület-használati szerződés vagy a közterület-használati hozzájárulás eredeti vagy hiteles másolati példányának átadásával.

13. Záró rendelkezések

34. § (1) Ez a rendelet 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti  Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatának szabályairól és rendjéről szóló  8/2005.(VIII.2.) rendelete és az azt módosító 13/2008.(VI.26.) rendelet.

(3) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően indult és folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Farád, 2013. július 25.

Szalai Zoltán

polgármester

Pálfi Zoltánné

jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2013. július 26 -án megtörtént.

                                                                                                          Pálfi Zoltánné

                                                                                                          jegyző


 

Mellékletek