Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(I.30.) önkormányzati rendelete

a kéményseprőipari szolgáltatásról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2013.(VII.26.) önkormányzati rendeletével

Hatályos: 2013. 08. 03- 2016. 09. 29

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2013.(I.30.) önkormányzati rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari tevékenység ellátására helyi közszolgáltatást szervez, és e tevékenység ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya Farád község közigazgatási területén szervezett kéményseprő-ipari közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóra és a közszolgáltatással ellátott területen levő ingatlan tulajdonosára, használójára (továbbiakban együtt: tulajdonos) terjed ki.

A közszolgáltatást végző közszolgáltató megnevezése

3. §

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás teljes körét a Kálmán Szolgáltató Kft. (9330 Kapuvár, Kodály Z. u. 11.) – a továbbiakban: közszolgáltató – jogosult és köteles ellátni Farád község közigazgatási területén valamennyi ingatlan tulajdonos tekintetében 2013. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig.

A közszolgáltatással érintett ingatlan tulajdonosát terhelő kötelezettségek

4. §

  1. A tulajdonos a közszolgáltatást a 3. §-ban meghatározott közszolgáltatótól köteles igénybe venni.
  2. A közszolgáltatásért a tulajdonos e rendelet 1. mellékletében meghatározott díjat köteles a közszolgáltatónak fizetni.

A közszolgáltató kötelezettsége

5. §

  1. A kéményseprőnek a folyamatos kéményseprő-ipari közszolgáltató tevékenység végzésének idejéről, a munka megkezdése előtt nyolc munkanappal megelőzően Farád Község Önkormányzatát írásban értesíteni kell.  
  2.  A kéményseprő a munka megkezdése előtt három munkanappal megelőzően a helyben szokásos módon értesíti az ingatlantulajdonosokat.
  3. Az esetenként kötelező műszaki felülvizsgálat eredményét a megkereséstől számított 30 naptári napon belül a kéményseprő szakvéleménnyel igazolja.
  4. Az esetenként kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenységen belül a kéményseprőnek új kémény felülvizsgálatával kapcsolatos szakvéleményét az írásbeli megrendelés kézhezvételétől számított 3 naptári napon belül kell megadnia.

Záró rendelkezések

6. §

  1. Ezen rendelet 2013. március 2. napján lép hatályba.
  2. Hatályát veszti a kéményseprő-ipari szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 5/1999.(IV.29.) ÖKT. számú rendelet, valamint az azt módosító 13/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet.

Farád, 2013. január 29.

Szalai Zoltán                                                                                     Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                                     körjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2013. január 30. napján az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

                                                                                                                      Pálfi Zoltánné

                                                                                                                      körjegyző

 

Mellékletek