Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatás végzéséről

Hatályos: 2022. 10. 29

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelete

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének18/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatás végzéséről

2022.10.29.

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Farád község területén a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanokon keletkező háztartási szennyvizek begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására.

A települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás

2. § (1) Az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba nem vezetett háztartási szennyvizet (továbbiakban: szennyvíz) a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott módon gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak átadni.

(2) A közszolgáltatást a Pannon-Víz Zrt. 9025 Győr, Országút u. 4. (továbbiakban: közszolgáltató) látja el, illetve végzi kizárólagos joggal az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján.

(3) A közszolgáltatási szerződés hatálya alatt az 1. §-ban foglalt területen a közszolgáltatón kívül másnak ilyen tevékenységet folytatni tilos.

A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, a közszolgáltató és a tulajdonos ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei

3. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatást az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (továbbiakban: Vgtv.), valamint e rendeletben foglaltak szerint köteles ellátni.

(2) A Szolgáltató a közszolgáltatást a külön jogszabály által meghatározott műszaki, közegészségügyi követelményeknek megfelelően köteles ellátni.

(3) A szennyvizet termelő tulajdonos a tevékenysége gyakorlása során keletkező szennyvizet köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével köteles a közszolgáltatást igénybe venni. A szennyvíz összegyűjtése, elszállítása, a tulajdonos konkrét megrendelése alapján történik.

(4) A közszolgáltató az ingatlan tulajdonossal közszolgáltatási szerződést köt.

(5) A szerződés tartalmazza:- a szerződő felek megnevezése- az elszállítandó szennyvíz mennyiségét- az egységnyi díjtételt- a közszolgáltatási díj megfizetésének módját- a teljesítés helyét pontos cím szerint- a szállítási határidőt- a szerződés felmondásának feltételeit

(6) A közszolgáltató a tevékenysége során birtokába jutott közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat köteles az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelni.

(7) A közszolgáltató a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül köteles a szennyvíz elszállítására, és a Csorna Szennyvíztisztító telep, Csorna 0224/2 hrsz. alatti telephelyen történő elhelyezésére.

(8) Tilos község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet elhelyezni.

A közszolgáltatás díja

4. § (1) A közszolgáltatás igénybevételének ellenértéke az ingatlantulajdonost terheli.

(2) A mindenkor érvényes díjról a Szolgáltató a végzendő tevékenység feltüntetésével díjjegyzéket köteles készíteni, ami a közszolgáltató által alkalmazható legmagasabb egységnyi díjtétele. (1. melléklet)

(3) Az egységnyi díjtétel a szennyvíz egy egységre eső begyűjtési díja.

(4) A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a begyűjtött szennyvíz térfogatának szorzata.

(5) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás igénybevevője – a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – utólag köteles megfizetni.

Vegyes és záró rendelkezések

5. § (1) Bármilyen nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz, illetve folyékony hulladék közterületre, nyílt rendszerű belvíz- vagy csapadékvíz-elvezető árokba, csatornába történő kiöntése vagy kifolyatása tilos.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.