Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 09. 13- 2013. 10. 31

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23§ alapján- figyelembe véve e jogszabály, valamint az Államháztartás működésének rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendeletben.) meghatározottakat- a 2013. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezés

  

1.§

 

(1)A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az Önkormányzatra, Közös Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

 

(2)    a)  Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

                        Farád Község Önkormányzata

                        Farádi Közös Önkormányzati Hivatal   

                  

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szerepelnek a 2011. évi CLXXXIX. tv  (mötv.)   által előírt kötelező önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó kiadások.

 

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatai tartalmazzák a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok valamint az államigazgatási feladatok ellátását.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

2.§

A költségvetési rendelet a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza (a továbbiakban bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok).

Az Önkormányzat és intézményei valamint a Közös Önkormányzati Hivatalon belüli egyes feladatok együttes 2013. évi költségvetésének 

a) bevételi előirányzat főösszegét    243 321  e Ft-ban
b) kiadási előirányzat főösszegét     253 638  e Ft-ban
c) a költségvetés tárgyévi hiányát       10 317  e Ft-ban

állapítja meg.

A hiány fedezetére finanszírozási bevételként 10 317 e Ft előző évi pénzmaradvány felhasználást 1614 e Ft működési és 8 703 e Ft felhalmozási célút állapít meg.

 

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

3.§

A bevételi és kiadási előirányzatokat az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetési bevételen belül kiemelt előirányzatok:

Kapott támogatás: Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel:

Közhatalmi bevétel: Intézményi működési bevétel: Felhalmozási bevétel: Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz: Kölcsön: Előző évi előirányzat-maradvány:

A kiadási előirányzatok az alábbi előirányzat csoportokra tagozódnak:

Működési költségvetés:  Felhalmozási költségvetés: 

A költségvetési létszámkeret

4.§


A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei valamint a Közös Önkormányzati Hivatal éves létszámát az alábbiakban állapítja meg:


  1. a) teljes munkaidőben foglalkoztatott

- községgazdálkodás:            

mezőőr                     1 fő

falugondnok               1 fő

takarító                     1 fő

                                                                                

- konyha:        

élelmezésvezető        1 fő

konyhai dolgozó         2 fő

- óvoda                          

óvónő                        8 fő

dajka                        4 fő    

-  körjegyzőség     2013.02.28-ig

   körjegyző                         1 fő

   előadó                              7 fő  1,3 fő

-Közös Önk.Hivatal   2013.03.01-től

jegyző                       1 fő

előadó                       8 fő   7,5 fő

b)    részmunkaidőben foglalkoztatott

- községgazdálkodás:

közfoglalkoztatott        3 fő     

- konyha:                    

közfoglalkoztatott       2 fő  

-------------------------------------------------------------

 ÖSSZESEN:                      32 fő


A 2013. évi költségvetés végrehajtási  szabályai

5.§

(1) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért a szerv vezetője, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyző és a gazdasági vezető a felelős.

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.


(2) A Képviselő-testület az Államháztartási törvény 34. § (1)-(2) bek. alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát – a kötött előirányzatok kivételével – az Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények vonatkozásában a polgármesterre, a Közös Hivatal vonatkozásában a jegyzőre ruházza át.

           

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról az érdekeltek negyedévenként, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A Képviselő-testület legalább félévenként – az adott év június 30.-áig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig)- dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(4) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról –ha érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében.


(5) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézmények a kötött előirányzatokat (bér és járulékai) és az ahhoz tartozó létszámot saját hatáskörében nem módosíthatják, csak a Képviselő-testület hozzájárulásával.


 (6) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(7) Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt.

Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet 2013. 02.23. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Mellékletek